Μηνιαίο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Συν ΕΡΓΑΣΙΑ Μηνιαίο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Συν ΕΡΓΑΣΙΑ

Τιμή: €0.00
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 2016 (Νέο) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 2016 (Νέο)

Τιμή: €50.00
ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Νέο) ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Νέο)

Τιμή: €45.00
Index Index

Τιμή: €50.00
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ  55 ΕΩΣ 64 ΕΤΩΝ

Οι εργαζόμενοι ηλικίας 55 έως 64 ετών των οποίων η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις του Άρθρου 10 του Ν. 2874/00 και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού Υπουργικής Απόφασης Φ21/οικ.1177/31-5-2001 (ΦΕΚ 709 τ. Β΄), υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης ή 4.500 ΗΕ σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και είναι άνεργοι επί τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης υπαγωγής, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και διαθέτουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη συνεχώς σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΟΑΕΔ (Άρθρο 74 παρ. 5 περ. γ του Ν. 3863/10 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 66 του Ν. 3996/11, Εγκ. 20/11, 95/11, 96/11).

 

Δικαιούχοι - προϋποθέσεις

Δικαιούχοι των ανωτέρω διατάξεων είναι οι εργαζόμενοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Να είναι άνεργοι τουλάχιστον επί τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης υπαγωγής.

β. Να εξακολουθούν να είναι άνεργοι και να κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα.

γ. Να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας τους κατά την ίδια ημερομηνία.

δ. Να μην είναι ανάπηροι σε ποσοστό άνω του 67% κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, σύμφωνα με την έννοια του Άρθρου 28 παρ. 5 περ. στ του Α.Ν. 1846/51, όπως ισχύει.

ε. Ο χρόνος που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών εργασίας για τη θεμελίωση πλήρους δικαιώματος λόγω γήρατος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να μην υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια ή 1.500 ΗΕ.

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται για όσους υποβάλλουν σχετική αίτηση από 5/8/2011 έως 31/12/2012 στο Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου εργασίας του απολυόμενου.

Στο κόστος της αυτασφάλισης υποχρεούται να συμμετάσχει και ο εργοδότης που τον απέλυσε για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) χρόνια με ποσοστό:

α) κατά 50% για τους ασφαλισμένους ηλικίας 55 έως 60 ετών,

β) κατά 80% για τους ασφαλισμένους ηλικίας 60 έως 64 ετών.

Το υπόλοιπο κόστος αυτασφάλισης σε ποσοστό 50% ή 20% αντίστοιχα καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ (Άρθρο 74 παρ. 4 περ. αα και ββ του Ν. 3863/10, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 66 του Ν. 3996/11).

Η άσκηση του δικαιώματος αυτού μπορεί να γίνει εντός εξήντα (60) ημερών από την καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.

Οι απολυθέντες ασφαλίζονται για τους κλάδους ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ σε είδος με ποσοστό 26,45% και οι αναλογούσες εισφορές υπολογίζονται επί του ισχύοντος εκάστοτε βασικού μισθού που ορίζεται από την ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. .

Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές αυτασφάλισης στον υπόχρεο εργοδότη-καταγγέλλοντα τη σύμβαση εργασίας επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής αυτών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι εργαζόμενοι που κάνουν χρήση της παραπάνω διάταξης και παράλληλα απασχολούνται παράνομα στον υπόχρεο ή σε άλλο εργοδότη, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το ευεργέτημα που τους έχει παρασχεθεί και υφίστανται τις νόμιμες κυρώσεις.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Ο εργαζόμενος μαζί με την αίτηση υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση συνυποβάλλει και τα εξής δικαιολογητικά (Εγκ. 95/11).

1. Βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ ότι ο ενδιαφερόμενος είναι εγγεγραμμένος άνεργος, με αναφορά ότι υπάγεται στις διατάξεις του Άρθρου 66 του Ν. 3996/11.

2. Θεωρημένο αντίγραφο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του δικαιούχου από τον ΟΑΕΔ.

3. Ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπών φορέων κύριας ασφάλισης και σε περίπτωση έλλειψής τους απόφαση-βεβαίωση του φορέα ή φορέων για το χρόνο ασφάλισης του αιτούντος.

4. Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δημόσιου φορέα από το οποίο να προκύπτει η ηλικία.

5. Άδεια διαμονής σε ισχύ για τους υπηκόους τρίτων χωρών.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι συνταξιούχος από ίδιο δικαίωμα και συνεχίζει να είναι άνεργος.

 

Εξαιρέσεις:

Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:

α) για τους συνταξιούχους από ίδιο δικαίωμα,

β) για τους έχοντες συμπληρώσει αθροιστικά τόσο το όριο ηλικίας όσο και τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για πλήρη σύνταξη γήρατος,

γ) για τους απολυόμενους από επιχειρήσεις που διέπονται από το Ν. 2190/94,

δ) για τους κατ' οίκον απασχολούμενους,

ε) για τους απολυόμενους με δική τους υπαιτιότητα,

στ) για τα μέλη οικογένειας α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.

 

 Copyright 2012 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σπύρος Νιάρχος

 

Με απόλυτη γνώση των Εργασιακών
και Ασφαλιστικών θεμάτων
φιλοδοξούμε να παρέχουμε έγκαιρα και
υπέυθυνα, υπηρεσίες και πληροφορίες
σε αυτόυς τους τομείς.

Για πολλά χρόνα τώρα εμείς οι
άνθρωποι της ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ,
προσωπικό και ειδικοί συνεργάτες
μελετούμε, ταξινομούμε, αναλύουμε...

© 2014 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ All rights reserved Designed by addit