ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Σύμφωνα με την Π.Υ.Σ. 6 14/2/2012 (Άρθρο 2 παρ. 4), Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις, που έχουν λήξει κατά την ημερομηνία 14/2/2012, εξακολουθούν να ισχύουν επί τρίμηνο, ήτοι μέχρι 14/5/2012.

 Συνέπεια αυτού είναι, κατά την Π.Υ.Σ., οι εργοδότες, που δεσμεύονται είτε ως μέλη εργοδοτικών οργανώσεων που υπογράφουν τις Συλλογικές Συμβάσεις που έχουν λήξει είτε επειδή αυτές έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές (όχι όλοι οι εργοδότες αλλά ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ) και δεν έχει υπογραφεί νέα Σ.Σ.Ε. μέχρι 14/5/2012, έχουν τη δυνατότητα ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ να περικόπτουν τα επιδόματα που προβλέπονται από αυτές, εκτός από τα α) Ωρίμανσης, β) Σπουδών, γ) Τέκνων, δ) Επικίνδυνης εργασίας.

 Η περικοπή των επιδομάτων μπορεί να γίνει είτε άμεσα είτε στο μέλλον, εφόσον έχει γίνει από τον εργοδότη σχετική επιφύλαξη.

 Για λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας www.pim.gr

 

0

Μηνιαίο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Συν ΕΡΓΑΣΙΑ Μηνιαίο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Συν ΕΡΓΑΣΙΑ

Τιμή: €0.00
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 2016 (Νέο) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 2016 (Νέο)

Τιμή: €50.00
ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Νέο) ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Νέο)

Τιμή: €45.00
Index Index

Τιμή: €50.00
ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. Ρόδου (Τροποποιητική )

ΣΣΕ 31-7-2012  Π.Κ. 14/8-8-2012

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ

 

            Στη Ρόδο σήμερα, την 31η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη,  οι υπογράφοντες αφενός: 1) Αντώνης Β. Καμπουράκης, Πρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΕΞΡ), 2) Άρης Σουλούνιας, Αντιπρόεδρος της ΕΞΡ, 3) Γεώργιος Τσέλιος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 4) Βασίλης Μηναϊδης Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΞΡ, νόμιμα εξουσιοδοτημένα μέλη της Επιτροπής Εργασιακών θεμάτων της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου και αφετέρου: 1) Αθανάσιος Σταμούλης, Πρόεδρος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΥ, 2) Αναστάσιος Ψαρομπάς, Αντιπρόεδρος και 3) Γεώργιος Καντής, Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Τοπικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

     Στη Ρόδο την 29η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ της ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΕΞΡ) και του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΥ, υπεγράφη Τοπική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, μετά Προσαρτήματος για τους όρους αμοιβής και εργασίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων νήσου Ρόδου, και με αντικείμενο τις αποδοχές, τους όρους εργασίας και τις εν γένει σχέσεις των εργαζομένων, στις πάσης φύσεως Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις που λειτουργούν στη νήσο Ρόδο, με τη μορφή ξενοδοχείου, ξενώνα, οικοτροφείου, επιχείρησης επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχείρησης θερέτρων από τουριστικούς οικίσκους (μπαγκαλοους), μοτέλ, τουριστικού περιπτέρου και κέντρου παραθερισμού και κάμπινκγ κ.λπ.  για την περίοδο 01ης Ιουλίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013.

           Ήδη σήμερα δυνάμει της παρούσας οι εδώ συμβαλλόμενοι συμφωνούν την τροποποίηση της ανωτέρω από 29η Ιουνίου 2012 Τοπικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αποκλειστικά και μόνο ως προς τους κατωτέρω όρους αυτής, παραμένουσας της ανωτέρω Τοπικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ισχυρής και δεσμευτικής, ως προς όλους τους λοιπούς όρους της.

 1)      Στο άρθρο 3, προστίθεται Παράγραφος 6, με το εξής περιεχόμενο:

«Επαναπρόσληψη εποχιακώς απασχολουμένων. Οι μη συνεχούς  λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχιακές) και αυτές θεωρείται ότι είναι εκείνες που λειτουργούν μέχρι εννέα (9) μήνες το χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το αυτό προσωπικό, που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Προϋπόθεση γι αυτό το δικαίωμα του εργαζομένου, αποτελεί α) η έγγραφη προειδοποίηση προς τον εργοδότη του, μέχρι τέλος Ιανουαρίου, ότι επιθυμεί να εργαστεί κατά την προσεχή χρονική περίοδο και β) η επαναλειτουργία του ξενοδοχείου και η συμπλήρωση πληρότητας τουλάχιστον 20%.Η ανωτέρω έγγραφη ειδοποίηση γίνεται μέσω της οικείας οργάνωσης του εργαζόμενου και σε έντυπο-δήλωση, που έχει εκτυπώσει αυτή. Πληρουμένων των ανωτέρων προϋποθέσεων η επιχείρηση υποχρεούται να απασχολήσει τον εργαζόμενο από 25η Μαίου. Σε κάθε περίπτωση ο μισθωτός που θα κληθεί εγγράφως ή τηλεφωνικώς από την επιχείρηση, να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει εντός πενθημέρου, χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης.  Η πρόσληψη και τα μετά απ΄αυτήν δικαίωματα και υποχρεώσεις αρχίζουν από τη στιγμή που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εργασία. Διευκρινίζεται ότι για την εξεύρεση του ποσοστού πληρότητας των ξενοδοχείων, δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν έκτακτη αυξημένη πληρότητα, για χρονικό διάστημα μικρότερο των επτά (7) ημερών. Τα παραπάνω ισχύουν και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8, του Ν. 1346/1983.»

   2) Στο άρθρο 6 (Επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα, Αδείας), εις το τέλος της παραγράφου  6.2 μετά την πρόταση « ....... νομοθετικές διατάξεις, Υπουργικές Αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις κλπ. Που τα προβλέπουν.» προστίθεται η παρακάτω πρόταση: «Τα Δώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, καθώς και το επίδομα αδείας χορηγούνται στους εργαζόμενους για όσο χρόνο και όπως ισχύει η παρούσα»

3)      Αντικαθίσταται η τελευταία πρόταση του ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: «Κατά τα λοιπά ισχύουν τα επιδόματα της προηγούμενης εν ισχύει ΣΣΕ,» ως ακολούθως:

«Τα παραπάνω Δώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, καθώς και το επίδομα αδείας χορηγούνται στους εργαζόμενους για όσο χρόνο και όπως ισχύει η παρούσα» 

4)      Το άρθρο 10 της ΤΣΣΕ τροποποιείται ως εξής:

«Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, σχετικά με θέματα που δεν ρυθμίζονται στην παρούσα και προβλέπονται αποκλειστικά από εν ισχύει: α) νόμους, β) διατάγματα, γ) υπουργικές αποφάσεις, δ) συλλογικές συμβάσεις, ε) διαιτητικές αποφάσεις, στ) εσωτερικούς κανονισμούς, ζ) έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των προηγουμένων ΣΣΕ και Διαιτητικών Αποφάσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με την παρούσα.»

5) Έναρξη ισχύος

Τα συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν εκ περισσού, ότι η διάρκεια ισχύος της από 29ης Ιουνίου 2012 Τοπικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και του Παραρτήματος, όπως αυτή τροποποιείται με την παρούσα, εξακολουθεί να ισχύει από την 01η Ιουλίου 2012 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ

 

Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδό­τη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:

α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης μέσα στην χρονική περίοδο από 1η Μαίου έως την 31η Δεκεμβρίου και

β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης μέσα στην χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου.

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλομένων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μι­σθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμ­βάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές απο­δοχές αποτελούν , μεταξύ άλλων , το επίδομα άδειας, η αμοιβή για τακτι­κή νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα, κ.λπ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι δια­τάξεις του Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298) όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21) , σχετικά με τους όρους, το χρόνο κα­ταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται με σχέση εργα­σίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.

Το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1996-1997 για τη χορήγηση του επιδόματος αδείας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά το αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγοι της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας. Τα ανωτέρω δώρα, επιδόματα και παροχές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στο προσάρτημα θα καταβάλλονται στους εργαζόμενους εφ΄όσον, όπως και για όσο χρόνο ισχύουν κάθε φορά, οι νομοθετικές διατάξεις, Υπουργικές Αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις κλπ. που τα προβλέπουν. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα επιδόματα της προηγούμενης εν ισχύει ΣΣΕ.

 

 

Χρονικά Όρια Ισχύος - Υποχρεωτικές Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΣΕ-ΔΑ-ΚΥΑ

μετά την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012

Για να δείτε τις Σ.Σ.Ε. από το γράμμα  Α-Κ   Πατήστε εδώ

Για να δείτε τις Σ.Σ.Ε. από το γράμμα  Λ- Ω   Πατήστε εδώ

 

 

Με απόλυτη γνώση των Εργασιακών
και Ασφαλιστικών θεμάτων
φιλοδοξούμε να παρέχουμε έγκαιρα και
υπέυθυνα, υπηρεσίες και πληροφορίες
σε αυτόυς τους τομείς.

Για πολλά χρόνα τώρα εμείς οι
άνθρωποι της ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ,
προσωπικό και ειδικοί συνεργάτες
μελετούμε, ταξινομούμε, αναλύουμε...

© 2014 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ All rights reserved Designed by addit