Μοιραστείτε το

Απόφαση Αριθμ. 44689 ΦΕΚ Β΄2424/18-5-2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ21/544/28.03.2002 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης» (Β’ 414)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:...
....αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Τροποποίηση του άρθρου 28 της υπό στοιχεία Φ21/544/28-03-2002 υπουργικής απόφασης

Στο τέλος του άρθρου 28 της υπό στοιχεία Φ21/544/28.03.2002 υπουργικής απόφασης, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η διόρθωση λαθών ή παραλείψεων που δεν απαιτούν επανυποβολή της ΑΠΔ, αλλά τροποποίηση των στοιχείων ασφάλισης των ασφαλισμένων που αναφέρονται σε αυτή, δύναται να πραγματοποιηθεί και από τους υπόχρεους εργοδότες μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, εφόσον αφορά σε αναλυτικές εγγραφές ΑΠΔ κανονικού ή συμπληρωματικού τύπου, οι οποίες έχουν οριστικοποιηθεί ως ορθά επεξεργασμένες και αφορούν μισθολογικές περιόδους από 01.01.2017 και έπειτα. Οι κατηγορίες των ασφαλισμένων που εντάσσονται στη διαδικασία ηλεκτρονικής τροποποίησης των αναλυτικών εγγραφών ΑΠΔ και η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας, ορίζονται κάθε φορά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Δεν είναι επιτρεπτή η τροποποίηση, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, του αριθμού των ημερών ασφάλισης ανά ασφαλισμένο και του Κωδικού Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με προσθήκη ή αφαίρεση των κλάδων Σύνταξης, Βαρέων, Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Β’ 414).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2022

Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή