Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

5-12-2023 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 718261 Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) e-Ε.Φ.Κ.Α. μισθολογικών περιόδων από 01/2024 έως 12/2024, Δ.Π./2024, Δ.Χ./2024.

ΘΕΜΑ: Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) e-Ε.Φ.Κ.Α. μισθολογικών περιόδων από 01/2024 έως 12/2024, Δ.Π./2024, Δ.Χ./2024.

22-11-2023 Απόφαση Αριθμ. Δ.15/Δ’/102188 ΦΕΚ Β΄6602 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/80782/12.09.2023 υπ. απόφασης «Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών για τους πληγέντες από πλημμύρες» (Β’ 5415).

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/80782/12.09.2023 υπουργικής απόφασης «Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών για τους πληγέντες από πλημμύρες» (Β’ 5415).

15-11-2023 Εγκύκλιος 49 e-ΕΦΚΑ Αριθμ Πρωτ. 610010 Ασφάλιση στον e-Ε.Φ.Κ.Α. του προσωπικού που στελεχώνει πλοία αναψυχής και τουριστικά ημερόπλοια

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στον e-Ε.Φ.Κ.Α. του προσωπικού που στελεχώνει πλοία αναψυχής και τουριστικά ημερόπλοια

31-10-2023 Εγκύκλιος 48 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 533652 Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ I. Συνοπτικό και Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης II. Χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων για χρήση στο ΑΣΕΠ

ΘΕΜΑ: Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ I. Συνοπτικό και Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης II. Χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων για χρήση στο ΑΣΕΠ

16-10-2023 Απόφαση Αριθμ. 89590/12.10.2023 ΦΕΚ Β΄6000 Προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»

13-10-2023 Απόφαση Αριθμ. απόφ. 3413/84 ΦΕΚ Β΄5948 Τροποποίηση της 1430/26/2022 απόφασης (Δ.Σ.) του (Ο.Α.Ε.Δ.) «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» όπως

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1430/26/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» (Β’ 1446) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 6440/129/2022 (Β’ 6511) απόφαση του Δ.Σ. της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.Υ.Π.Α.)

4-10-2023 Απόφαση Αριθμ. οικ.85316 ΦΕΚ Β΄5764 Προσθήκη Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

ΘΕΜΑ: Προσθήκη Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

3-10-2023 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 458566 Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ των πληγεισών από φυσικές καταστροφές περιοχών

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ των πληγεισών από φυσικές καταστροφές περιοχών

25-9-2023 Απόφαση Αριθμ. 41246 ΕΞ 2023 ΦΕΚ Β΄5640 Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από το Φορολογικό Μητρώο Υπουργείου Οικονομικών της ΑΑΔΕ σε φορείς του Δημοσίου, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπ

ΘΕΜΑ: Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από το Φορολογικό Μητρώο Υπουργείου Οικονομικών της ΑΑΔΕ σε φορείς του Δημοσίου, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

22-9-2023 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ 446136 Αρ. Πρωτ. 446136 Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που επλήγησαν λόγω φυσικής καταστροφής (πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023)

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που επλήγησαν λόγω φυσικής καταστροφής (πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023)

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή