Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

30-1-2023 Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ.15 / Δ΄ / 9801 Αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών από 1.1.2023

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών από 1.1.2023

30-1-2023 Εγκύκλιος 8 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 47591 Ασφάλιση στον e – Ε.Φ.Κ.Α., των σπουδαστών κολλεγίων κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, για τον κίνδυνο ατυχήματος

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στον e – Ε.Φ.Κ.Α., των σπουδαστών κολλεγίων κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, για τον κίνδυνο ατυχήματος

20-1-2023 Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 7 Αρ. Πρωτ. 31432 Επέκταση, από 01.01.2023, των μειώσεων ασφ. εισφορών συνεισπρατ. κλάδων της (Δ.ΥΠ.Α./τ. Ο.Α.Ε.Δ.) απασχολούμενων στον ιδ. τομέα με μειωμένη απασχόληση και στο δημ. τομέα (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) ανεξαρτήτως π

ΘΕΜΑ: Επέκταση, από 01.01.2023, των μειώσεων ασφαλιστικών εισφορών συνεισπραττόμενων κλάδων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α./τ. Ο.Α.Ε.Δ.) στους απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα με μειωμένη απασχόληση και στο δημόσιο τομέα (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) ανεξαρτήτως το καθεστώς απασχόλησης πλήρους ή μειωμένης. -Επαναπροσδιορισμός/Επικαιροποίηση του Ο.ΣΥ.Κ. ως προς τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) και τις Ειδικές Περιπτώσεις Ασφάλισης

19-1-2023 Απόφαση Αριθμ. 4877 ΦΕΚ Β΄184 Παράταση της υπ' αρ. 5269/139/05.02.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022» (Β' 430).

ΘΕΜΑ: Παράταση της υπ' αρ. 5269/139/05.02.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022» (Β' 430).

18-1-2023 Εγκύκλιος 6 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 25604 Παροχή οδηγιών για τη διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου που περιλαμβάνει πρόσωπα υπαγόμενα στο ΤΕΚΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2, του άρθρου 3, της υπ' αριθμ. 73160/2022 Υπ. Απόφασης

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για τη διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου που περιλαμβάνει πρόσωπα υπαγόμενα στο ΤΕΚΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2, του άρθρου 3, της υπ' αριθμ. 73160/2022 Υπ. Απόφασης

9-1-2023 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 7385 Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) του e-Ε.Φ.Κ.Α. Επικαιροποίηση απαλλασσόμενων και εξαιρέσεων.

ΘΕΜΑ: Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) του e-Ε.Φ.Κ.Α. Επικαιροποίηση απαλλασσόμενων και εξαιρέσεων.

3-1-2023 Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 2 Αρ. Πρωτ. 3121 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των τακτικών και μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημόσιου Τομέα, καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

ΘΕΜΑ: Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των τακτικών και μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημόσιου Τομέα, καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

3-1-2023 Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 1 Αρ.Πρωτ. 2832 Μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών για τους συνεισπραττόμενους κλάδους των υπαλλήλων που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Π

ΘΕΜΑ: Μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών για τους συνεισπραττόμενους κλάδους των υπαλλήλων που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4997/2022

31-12-2022 Απόφαση Αριθμ. 127067 ΦΕΚ Β΄6955 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 67806/19.7.2022 ΚΥΑ των Υπ. Οικονομικών και Εργασίας «Έκτακτα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις στον κλάδο της Γουνοποιίας πλητόμενες από τις συνέπειες το

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 67806/19.7.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας και οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία» (Β’ 3796)

31-12-2022 Απόφαση Αριθμ. 127069 ΦΕΚ Β΄6955 Επιδότηση του προγράμματος μάθησης των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. του ν. 4763/2020 που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά

ΘΕΜΑ: Επιδότηση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) του ν. 4763/2020που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2023

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή