Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

14-9-2021 Απόφαση 65118 ΦΕΚ Β΄4217 Περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας για τη μη στοιχειοθέτηση της αλληλέγγυας ευθύνης για οφειλές προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4321/2015

ΘΕΜΑ: Περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας για τη μη στοιχειοθέτηση της αλληλέγγυας ευθύνης για οφειλές προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4321/2015

14-9-2021 Γεν. Έγγραφο 350833 Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) Ευρώ ανά εργαζόμενο, για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.).

ΘΕΜΑ: Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) Ευρώ ανά εργαζόμενο, για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.).

14-9-2021 Εγκύκλιος Φ.10141/67399 Αρ. Πρωτ. Φ.10141/67399 Χαρακτηρισμός ασφαλισμένων ως παλαιών ή νέων βάσει του ν. 2084/1992 σε περίπτωση ασφάλισης μόνον για τον κίνδυνο εργατικού ατυχήματος

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός ασφαλισμένων ως παλαιών ή νέων βάσει του ν. 2084/1992 σε περίπτωση ασφάλισης μόνον για τον κίνδυνο εργατικού ατυχήματος

6-9-2021 Εγκύκλιος 48 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 337927 Διαδικασία αξιολόγησης για τις ανάγκες του ν. 2643/1998

ΘΕΜΑ: Διαδικασία αξιολόγησης για τις ανάγκες του ν. 2643/1998

31-8-2021 Εγκύκλιος 47 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 328743/Σ.576 Αναγνώριση με εξαγορά του οφειλόμενου χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του π. ΟΓΑ

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση με εξαγορά του οφειλόμενου χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του π. ΟΓΑ

30-8-2021 Εγκύκλιος 46 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 327325 Ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

ΘΕΜΑ: Ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

28-8-2021 Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.52796 ΦΕΚ Β΄3959 Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19.

ΘΕΜΑ: Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19.

24-8-2021 Εγκύκλιος Δ.15 / Δ΄ / 61965 Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών

ΘΕΜΑ: Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών

19-8-2021 Απόφαση Αριθμ. οικ. 60780 ΦΕΚ Β΄ 3847 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 35278/02-06-2021 ΚΥΑ «Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2021-2022, με Επιταγή Κοινωνικού

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’  αρ. 35278/02-06-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2021-2022, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» (Β’ 2446) .

18-8-2021 Εγκύκλιος Δ.15 / Δ΄ / 60073 Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Περιφέρειας Αττικής

ΘΕΜΑ: Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Περιφέρειας Αττικής

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή