Έκτακτο Τεχνικό Πρόβλημα

Λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΟΤΕ μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την εταιρία μας στα ακόλουθα τηλέφωνα:

☎ 693.68.28.111
☎ 693.60.60.035

Αναμένουμε η βλάβη να αποκατασταθεί εντός των επόμενων ημερών.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ 2763 Οδηγίες για το μεταβατικό διάστημα δημιουργίας του Ενιαίου Μητρώου Ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 30-12-2016 - ΑΔΑ:ΨΝΧ6465Θ1Ω-Ζ46

ΘΕΜΑ:Οδηγίες για το μεταβατικό διάστημα δημιουργίας του Ενιαίου Μητρώου Ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 61501/3398/2016 Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφ. εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ από 1/1/2017

Υπουργική Απόφαση Υ.Α. αριθμ.: 61501/3398/30.12.2016 ΦΕΚ Β΄ 4330/30-12-2016

ΘΕΜΑ:Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ από 1.1.2017.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 61502/3399/2016 Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφ. εισφορών αυτοαπασχολούμενων & ελέυθερων επαγγελματιών από 1/1/2017

Υπουργική Απόφαση Υ.Α. αριθμ.: 61502/3399/30.12.2016 ΦΕΚ Β΄ 4330/30-12-2016

ΘΕΜΑ:Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017.

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ80000/οικ60304/1473 Υπαγωγή μισθωτών στην ασφάλιση του ΙΚΑ ...νέων ασφαλισμένων που υπήχθησαν στην ασφάλιση ΟΓΑ & εξαιρέθηκαν από το ΙΚΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 23-12-2016 - ΑΔΑ:ΨΟΜ6465Θ1Ω-ΣΟΕ

ΘΕΜΑ:Υπαγωγή μισθωτών στην ασφάλιση του ΙΚΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ11321/59551/2170 22-12-2016 :Εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι με το προγενέστερο του ν. 4387/2016 καθεστώς υπάγονταν στην ασφάλ

ΘΕΜΑ:Εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι με το προγενέστερο του ν. 4387/2016 καθεστώς υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ80020/οικ.59590/Δ15.1006 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 21-12-2016 - ΑΔΑ:73ΜΓ465Θ1Ω-9Α2

ΘΕΜΑ:Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ10070/οικ.59667/2173 Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν.4387/2016 (Α’ 85), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ.4 , 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4425/2016 (Α΄183).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 20-12-2016 - ΑΔΑ:65ΟΕ465Θ1Ω-9Α6

ΘΕΜΑ:Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν.4387/2016 (Α’ 85), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ.4 , 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4425/2016 (Α΄183).

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ε40/879 ΙΚΑ Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2017 έως 12/2017, ΔΧ/2017, ΔΠ/2017.

ΙΚΑ 19-12-2016 ΑΔΑ:Ψ1ΠΚ4691ΩΓ-ΗΜΜ

ΘΕΜΑ:Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2017 έως 12/2017, ΔΧ/2017, ΔΠ/2017.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ Α42/6 Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2016.

ΙΚΑ 19-12-2016 ΑΔΑ:7Λ3Μ4691ΩΓ-ΠΩΖ

ΘΕΜΑ:Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2016.

ΕΓΓΡΑΦΟ 142036/0092 Οδηγίες για την εφαρμογή παρ. 2α άρθρου 8 Ν.4387/16 προσδιορισμός κρατήσεων δημοσίων λειτουργών & υπαλλήλων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 19-12-2016 ΑΔΑ:ΨΜΨ6465Θ1Ω-ΧΦΑ

ΘΕΜΑ:Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή