Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κοινοποίηση του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2014

ΙΚΑ 13-2-2015  ΑΔΑ: 79ΓΚ4691ΩΓ-Ω2Κ

ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2014

Κοινοποίηση Υπουργικών Αποφάσεων για την ηλεκτρονική υποβολή νέων εντύπων Σ.ΕΠ.Ε – Ο.Α.Ε.Δ. στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

ΙΚΑ 27-1-2015  ΑΔΑ: Ω9ΙΑ4691ΩΓ-ΔΧΔ 

ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση Υπουργικών Αποφάσεων για την ηλεκτρονική υποβολή νέων εντύπων Σ.ΕΠ.Ε – Ο.Α.Ε.Δ. στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

23-1-2015 Απόφαση Φ.40035/41931/1653 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του Ο.Α.Ε.Ε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4097/2012 (Α΄, 235)

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του Ο.Α.Ε.Ε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4097/2012 (Α΄, 235)

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ80000/οικ2757/67 Υποχρέωση καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών επι μισθών υπερημερίας- Οδηγίες Εφαρμογής

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 21-1-2015  ΑΔΑ:7ΚΥΜΛ-Ψ1Γ

ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 55 του ν. 4310/2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 / ΙΚΑ Ασφάλιση Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών μελών ΣΟΕΛ

IKA 20-1-2015  ΑΔΑ:ΩΔΨ24691ΩΓ-Ε89

ΘΕΜΑ:Ασφάλιση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών που είναι μέλη του ΣΟΕΛ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4254/2014.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ Α 42/1 Μη καταβολή εισφορών Δ.Χριστουγέννων οδηγών ΤΑΧΙ 2014

ΙΚΑ 8-1-2015 ΑΔΑ: Β86Φ4691ΩΓ-ΖΗ4

ΘΕΜΑ:Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2014.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ Ε 40/941 Περίοδοι Υποβολής ΑΠΔ από 1/2015 έως 12/2015

ΙΚΑ 24-12-2014  ΑΔΑ:7Ν984691ΩΓ-Τ1Τ

ΘΕΜΑ:Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/2015 έως 12/2015.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 63/2014 ΙΚΑ Ένταξη των ασφαλισμένων ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΙΚΑ 28-11-2014 ΑΔΑ: 60Γ24691ΩΓ-5ΦΝ

Ένταξη από 1/12/2013 των ασφαλισμένων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην Α.Π.Δ. του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. - Απεικόνιση ασφαλιστικών στοιχείων στην Α.Π.Δ. μέσω του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των υπαγόμενων στην ασφάλιση του ΤΑ.Π.Ι.Τ. - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν.

ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ Τ01/681/2 Δυνατότητα διακοπής προαιρετικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ ηλεκτρολόγων αυτοαπαχολούμενων

ΙΚΑ 13-11-2014  ΑΔΑ: 7Η324691ΩΓ-ΠΛ4 -

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα διακοπής της προαιρετικής ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α. των αυτοαπασχολούμενων ηλεκτρολόγων ασφαλισμένων στο τ. ΤΕΑΗΕ - τ. ΕΤΕΑΜ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 61/2014 ΙΚΑ Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

IKA 10-11-2014

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4305/2014

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή