Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΑ 51738/ΦΕΚ Β' 2947/3-11-2014

Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: 51738/10.10.2014 ΦΕΚ Β΄ 2947/3-11-2014

ΘΕΜΑ:Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά ασφαλιστικό φορέα, των αποδεικτικών στοιχείων για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών καθώς και ρύθμιση άλλων σχετικών θεμάτων

ΕΓΚ Φ.80020/οικ.17507/682-17-9-2014-Οδηγίες για Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. & Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 18-9-2014 - ΑΔΑ:Ω50ΝΛ-ΞΞΙ

ΘΕΜΑ: « Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων της παρ.1 και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 220 του ν.4281/2014 (Α΄160) ».

ΥπΑπ ΟΑΕΕ 15727/234/Φ10035-8-9-2014-Μηνιαία καταβολή εισφορών O.A.Ε.Ε.

ΟΑΕΕ - ΦΕΚ 2491 Β 18-92014

ΘΕΜΑ: Μηνιαία καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων του O.A.Ε.Ε

ΕΓΓ Φ. 10055/οικ.17290/1238-Όρια μηνιαίων εισφορών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ..

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 12-9-2014 - ΑΔΑ: Β2ΑΥΛ-ΣΑΟ

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση δημοσίευσης (περί κατώτατων ορίων μηνιαίων εισφορών στον Τομέα Προνοίας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του Κλάδου Προνοίας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

ΕΓΚ 51 ΙΚΑ [31-7-2014] -Διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΕΤΕΑ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ..

ΙΚΑ - 6-8-2014 - ΑΔΑ: Ω0Β44691ΩΓ-2ΗΠ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΕΤΕΑ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ. Αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον χειρισμό των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων με τις διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ Ταμείων υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης και το ΕΤΕΑ

Γ.Ε. ΙΚΑ-Α30/472/20 [29/7/14]-Εισφορά ασθενείας...

ΙΚΑ - 30-7-2014- ΑΔΑ:7Ψ3Κ4691ΩΓ-ΝΨ1

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την παρακράτηση εισφοράς ασθενείας υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 4% συνταξιούχων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ασφαλισμένων στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)

Γ.Ε. ΙΚΑ- Α22/409/9 - Μείωση Εισφορών...

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ - 29-7-2014 - ΑΔΑ: Β31Δ4691ΩΓ-ΣΩ6

ΘΕΜΑ: Μείωση εισφορών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014.

ΕΓΓ Φ.10035/13273/605 - Ασφάλιση Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 18-7-2014 - ΑΔΑ: ΒΑΟΡΛ-ΝΥΡ

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφαλιστική αντιμετώπιση των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

ΕΓΚ 49 [10-7-2014]-Απογραφή των εμμέσων ασφαλισμένων..

ΙΚΑ - 11-7-2014 - ΑΔΑ: 75ΝΠ4691ΩΓ-ΞΙΝ

ΘΕΜΑ: 1. Απογραφή των εμμέσων ασφαλισμένων (προστατευομένων μελών) και των δικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου. Επανακαθορισμός/απλοποίηση των διαδικασιών απογραφής και μεταβολής στοιχείων των ασφαλισμένων. 2.Τροποποίηση της διαδικασίας απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας. Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης. Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης.

ΓΕΝ.ΕΓΓ Α02/1102/72 [10-7-2014]-Συμπλήρωση οδηγιών..

ΙΚΑ - 11-7-2014 - ΑΔΑ: ΩΦΓΨ4691ΩΓ-ΣΛΓ

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση οδηγιών για την απογραφή εργαζομένων από τους εργοδότες τους, εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις αναγγελίας των στοιχείων απασχόλησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή