Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε40/546 [7-7-2014]

ΙΚΑ - 8-7-2014 - ΑΔΑ: ΩΟΑ24691ΩΓ-ΣΔΗ

ΘΕΜΑ: Επισημάνσεις για τον Έλεγχο Δηλωθέντων-Καταβληθέντων (Ε.Δ.Κ.), και το χρόνο ενημέρωσης ασφαλιστικής ιστορίας.

ΕΓΚ 48 ΙΚΑ [30-6-14] - Kατάργηση Eιδικού Βιβλίου Nεοπροσλαμβανόμενου

ΙΚΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ -30-6-2014 - ΑΔΑ: Β2ΠΟ4691ΩΓ-3ΕΤ

ΘΕΜΑ: Κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού – Έλεγχος τήρησης του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας – Επιβολή και ύψος διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα) – Επιβολή άλλων κυρώσεων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ.80000/οικ.12777/505 [18-6-2014]

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 24-6-2014

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας σε είδος κατ' εφαρμογή ων διατάξεων της υποπαραγράφου Α3 του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α,85)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 [10-6-2014]

ΟΑΕΕ - 12-6-2014 - ΑΔΑ: ΒΖΟΞ4691Ω3-Σ0Ξ

ΘΕΜΑ: Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ - ΕΤΑΜ νέων ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4254/2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45 [11-6-2014]

ΙΚΑ - 12-6-2014 - ΑΔΑ: 611Υ4691ΩΓ-ΨΞ7

ΘΕΜΑ: Μείωση εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ80020/οικ.10409/417 [5-6-2014]

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 6-6-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΥ0Λ-ΞΩ3

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.4261/2014 (A΄ 107) - Ατομικές μερίδες ασφάλισης

 

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.80000 /οικ. 996 /51 [5-6-2014]

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 6-6-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΥ0Λ-ΦΔ4

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4255/2014 -Τροποποιήσεις στο ασφαλιστικό καθεστώς των ωφελουμένων από τα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ.

Γενικό Έγγραφο Α11/181 [2-6-2014]

ΙΚΑ - 3-6-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΥΞ4691ΩΓ-5ΓΔ

ΘΕΜΑ: Aσφαλιστική ικανότητα ανέργων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 40 [21-5-2014]

ΙΚΑ - 22-5-2014 - ΑΔΑ:ΒΙΙΠ4691ΩΓ-5ΩΤ

ΘΕΜΑ: Παροχές ασθένειας σε χρήμα

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ 80020/οικ. 8355/327 [13-5-2014]

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - 20-5-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΦ8Λ-6ΙΛ

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.4254/2014 (A΄85). Κατάργηση – αντικατάσταση διατάξεων που αφορούν κοινωνικούς πόρους

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή