Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34 ΙΚΑ Α20/251/41 περί ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών

ΙΚΑ 26-9-2016 ΑΔΑ:6ΦΡΥ4691ΩΓ-23Ψ

ΘΕΜΑ:Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33 ΙΚΑ Α20/251/37 περί ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντισυμβαλλόμενων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης

ΙΚΑ 21-9-2016 ΑΔΑ:ΩΕΨ94691ΩΓ-ΘΜΙ

ΘΕΜΑ:Σχετικά με την ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντισυμβαλλόμενου συμφώνου συμβίωσης λόγω απασχόλησής του σε ατομική επιχείρηση εργοδότη , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1759/88.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ E40/627 Εργοδοτική εισφορά 20 Ευρώ για τον Ε.Λ.Π.Κ.

ΙΚΑ 5-9-2016 ΑΔΑ:Ω7ΨΕ4691ΩΓ-ΝΕΡ

ΘΕΜΑ:Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29 ΙΚΑ Σ81/39 Εφαρμογή άρθρου 103 του Ν. 4387/2016 περί Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών.

ΙΚΑ 31-8-2016 ΑΔΑ:Ω9Φ04691ΩΓ-ΜΔ7

ΘΕΜΑ:«Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 103 του Ν. 4387/2016.»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ Αύξηση εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016 για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

ΙΚΑ 19-7-2016 ΑΔΑ: 6ΞΘ84691ΩΓ-3Φ5

ΘΕΜΑ:Αύξηση εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016 για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΙΚΑ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) T01/652/18 σχετικά με την αύξηση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.

ΙΚΑ 12-7-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΑΔΑ:6ΦΘ34691ΩΓ-8Χ3

ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) αναφορικά με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 ΙΚΑ Σ61/3 Ενημέρωση περί των διατάξεων του άρθρου 94 του Ν. 4387/2016 και παροχή οδηγιών.

ΙΚΑ 6-7-2016 ΑΔΑ:ΩΠ8Υ4691ΩΓ-04Ψ

ΘΕΜΑ:Ενημέρωση περί των διατάξεων του άρθρου 94 του Ν. 4387/2016 και παροχή οδηγιών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ8000/οικ23638/978 .. Γνωστοποίηση διατάξεων παρ. 4 άρθρου 41 ν.4387/16 περι προσδιορισμού ασφαλιστικών εισφορών υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων ΟΓΑ υπαγομένων στον ΕΟΠΥΥ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 30-6-2016 - ΑΔΑ:76Γ6465Θ1Ω-Β7Λ

ΘΕΜΑ:ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ.4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41 ΤΟΥ Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ80020/οικ26308/Δ15.476 ...Γνωστοποίηση ρυθμίσεων άρθρου 96 ν.4387/16 σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ και την αναπροσαρμογή συντάξεων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 30-6-2016 - ΑΔΑ:ΩΤΝ4465Θ1Ω-ΣΕΕ

ΘΕΜΑ:Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ και την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ80020/οικ29753/Δ15.531 ...Γνωστοποίηση ρυθμίσεων άρθρου 35 "Εφάπαξ Παροχή" ν.4387/16

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 30-6-2016 - ΑΔΑ:7ΛΟΨ465Θ1Ω-ΨΙΣ

ΘΕΜΑ:Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 35 «Εφάπαξ παροχή» του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως ισχύει.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή