Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 [21-1-2014]

ΙΚΑ - 23-1-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΨΡ4691ΩΓ-5ΙΝ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 21 του ν. 4224/2013, σύμφωνα με τις οποίες ο χρόνος που έχει διανυθεί στην εισοδηματική ενίσχυση του άρθ. 13 του ν. 3460/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 11 του ν. 3660/2008, του άρθ. 23 του ν. 3526/2007, καθώς και του άρθ. 75 του ν. 3746/2009, δεν συνυπολογίζεται στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/ΔΙΕΣ/Φ10/27/118380

ΟΑΕΕ - 22-1-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΨ94691Ω3-6Ε8

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών Ν.4152/2013. Νέες διατάξεις άρθρου 12 Ν.4225/7-1-2014 (ΦΕΚ2/τ.Α')

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/ΔΙΕΣ/Φ10/27/118380

ΟΑΕΕ - 22-1-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΨ94691Ω3-6Ε8

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών Ν.4152/2013. Νέες διατάξεις άρθρου 12 Ν.4225/7-1-2014 (ΦΕΚ2/τ.Α')

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τ01/652/4

ΙΚΑ - 22-1-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΨ94691ΩΓ-7Ω6

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την καταβολή εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α..

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Π51/2 [21-4-2014]

ΙΚΑ - 22-1-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΨ94691ΩΓ-ΗΑ6

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. αρ.Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ. Β΄/24-10-2013)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 /ΔΙΕΣ/Φ10/27/118380

ΟΑΕΕ - 22-1-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΨ94691Ω3-6Ε8

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών Ν.4152/2013. Νέες διατάξεις άρθρου 12 Ν.4225/7-1-2014 (ΦΕΚ2/τ.Α')

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ε40/10 [15-1-2014]

ΙΚΑ - 21-1-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30

ΘΕΜΑ: Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων(Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/1/2014 έως 31/12/2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8/Τ01/652/2

ΙΚΑ - 20-1-2014 - Στοιχεία ΦΕΚ: 2/Α/2014 - ΑΔΑ: ΒΙΨ64691ΩΓ-ΕΑΦ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 & 5 του ν. 4225/2014, αναφορικά με την ένταξη στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. και την ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστικών αποδοχών του Ε.Τ.Ε.Α.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ε40/16

ΙΚΑ - 17-1-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΨΒ4691ΩΓ-Χ76

ΘΕΜΑ: Διαδικασία απογραφής των ήδη ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων του ΕΤΕΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Α02/1102/5 [16/1/2014]

ΙΚΑ - 17-1-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΨΒ4691ΩΓ-3ΩΧ

ΘΕΜΑ: Απογραφή ασφαλισμένων από τους εργοδότες τους, εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις αναγγελίας των στοιχείων απασχόλησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή