Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

8-8-2017 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) για τον υπολογισμό των εισφορών υπέρ κλάδου εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ

ΘΕΜΑ:Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38).

1-8-2017 Εγκύκλιος Δ.ΑΣΦ./701/1077381 Καταβολή Δωροσήμου Β’ Τετραμήνου 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

ΘΕΜΑ: Καταβολή Δωροσήμου Β’ Τετραμήνου 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

24-7-2017 Χρόνος ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4387/2016, όπως αυτό ισχύει – Ορθή επανακοινοποίηση

ΘΕΜΑ: Χρόνος ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4387/2016, όπως αυτό ισχύει – Ορθή επανακοινοποίηση

20-7-2017 Κανονιστική Πράξη Κ1/118932 Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

19-7-2017 Απόφαση ΚΥΑ Κ1/118932 ΦΕΚ Β΄ 2440 18-7-2017 Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ.

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

12-7-2017 Απόφαση 32320/1841 ΦΕΚ Β΄ 2360 / 11-7-2017 Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων...κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017.

30-6-2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29 ΕΦΚΑ : Χρόνος ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4387/2016, όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Χρόνος ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4387/2016, όπως αυτό ισχύει.

29-6-2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1289/70109 Υπ. Αγροτ.Αναπτ. : Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση ασφάλισης...για τον ορισμό του επαγγελματία αγρότη

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση ασφάλισης και την τήρηση λογιστικών βιβλίων για τον χαρακτηρισμό του επαγγελματία αγρότη, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4389/2016» Διευκρινίσεις για το ποιες οι προϋποθέσεις πλήρωσης του κριτηρίου «της ασφάλισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» και «της τήρησης των βιβλίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» που αναφέρει το άρθρο 65 του ν. 4389/2016 για τον ορισμό του επαγγελματία αγρότη

20-6-2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΕΦΚΑ : Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν.

ΘΕΜΑ: Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν.

19-6-2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ80020/45578/Δ15.780 Προσδιορισμός των ασφαλιστέων αποδοχών, από την 1.1.2017, υπέρ επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, για τους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του ν.4354/15 (νέο ενιαίο μισθολόγιο).

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός των ασφαλιστέων αποδοχών, από την 1.1.2017, υπέρ επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, για τους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του ν.4354/15 (νέο ενιαίο μισθολόγιο).

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή