Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 24-03-2017: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 1 και 2 του ν.4387/2016 για την παράλληλη ασφάλιση

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 1 και 2 του ν.4387/2016 για την παράλληλη ασφάλιση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 ΕΦΚΑ 16-3-2017:Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου σύνταξης μισθωτών από 01/01/2017 έως 1/1/2020 κατ’ εφαρμογή του αρθρ. 38 του Ν. 4387/16.

ΘΕΜΑ:Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου σύνταξης μισθωτών από 01/01/2017 έως 1/1/2020 κατ’ εφαρμογή του αρθρ. 38 του Ν. 4387/16.

Απόφαση Φ80000/10124/3162 ΦΕΚ β' 881/ 16-3-2017 Διεκπαιραίωση εργασιών επι θεμάτων παροχών και εσόδων απο το ΝΑΤ των ενταχθέντων στο ΕΤΕΑΕΠ

ΘΕΜΑ:Εκτέλεση και διεκπεραίωση εργασιών επι θεμάτων παροχών και εσόδων απο το Ν.Α.Τ. των ενταχθέντων στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. πρώην Κ.Ε.Α.Ν., Τ.Π.Α.Ε.Ν. και Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7-3-2017 Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ανασφάλιστους υπερήλικες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΔΑ:
6ΡΠΜ465Θ1Ω-ΩΙΣ

ΘΕΜΑ:Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ανασφάλιστους υπερήλικες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΕΦΚΑ 7-3-2017:Εισφορές Κατηγοριών Ελευθέρων Επαγγελματιών-Αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι υπάγονταν στην ασφάλιση Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΟΑΕΕ - ΕΤΑΑ

ΘΕΜΑ:Εισφορές Κατηγοριών Ελευθέρων Επαγγελματιών-Αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι, με το προγενέστερο του Ν.4387/2016 καθεστώς, υπάγονταν στην ασφάλιση Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΟΑΕΕ - ΕΤΑΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 ΕΦΚΑ 28-2-2017: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4387/2016 Δικαιώματα αντισυμβαλλομένου συμφώνου συμβίωσης

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4387/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 ΕΦΚΑ 21-2-2017 :Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις.....Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων.

ΘΕΜΑ:Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις για το από 01/03/2017 – 28/02/2018 χρονικό διάστημα σε ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ80020/55164/Δ15.957 ΦΕΚ β΄ 671 3-3-2017: Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση υπουργικής απόφασης "Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία".

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6 ΕΦΚΑ 14-2-2017 Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

ΘΕΜΑ:Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΦΚΑ 9-2-2017 ΄Ενταξη των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( Ε.Φ.Κ.Α.) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016.

ΘΕΜΑ:΄Ενταξη των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( Ε.Φ.Κ.Α.) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή