Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Γ32/7

ΙΚΑ - 14-3-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΞΟ4691ΩΓ-Δ7Ζ

ΘΕΜΑ: Νέα έντυπα αιτήσεων απονομής κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ 80000/οικ. 4345/281 [13-3-2013]

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - 14-3-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΚΝΛ-26Γ

ΘΕΜΑ:Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 8, παρ. 2, του ν. 4237/2014. 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ε40/173

ΙΚΑ - 14-3-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΚΝ4691ΩΓ-ΝΟΘ

ΘΕΜΑ: Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 12/2013 & 1/2014 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ.40021/4996/206 [6-3-2014]

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - 10-3-2014 - Στοιχεία ΦΕΚ: 50/Α/2014 - ΑΔΑ: ΒΙΚΣΛ-Α5Ζ

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 18 του ν.4242/2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε40/144

ΙΚΑ - 4-3-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΚΘ4691ΩΓ-ΧΜ3

ΘΕΜΑ: Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων με υποχρέωση καταχώρησης σφαλιστικών εισφορών υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ και ΤΑ.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α42/2 [26-2-2014]

ΙΚΑ - 28-2-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΕΚ4691ΩΓ-Ψ8Ω

ΘΕΜΑ: Αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους εργοδότες, παροχών σε είδος για το έτος 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 / Α11/ 68

ΙΚΑ - 26-2- 2014 - ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΥΕΛ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις για το από 01/03/2014 – 28/02/2015 χρονικό διάστημα σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 /Α23/596/32

ΙΚΑ - 26-2-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6

ΘΕΜΑ: 

  • Χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Σύνταξης του τέως Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε., εφόσον η σχέση εργασίας των ασφαλισμένων του με οποιαδήποτε Τράπεζα λυθεί μέχρι 27/3/2014. Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του Ν.4237/2014.
  • Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων στο τέως Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε.. Παράταση μέχρι 28/2/2014 της οριζόμενης στην περίπτωση θ΄, της παρ.14, του άρθρου 26, του Ν.4075/2012 προθεσμίας.
  • Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης στους εντασσόμενους στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Φορείς ή Κλάδους (Ν. 4075/2012 & 4218/2013).
ΕΓΓΡΑΦΟ-Φ40021/οικ. 4284/175 [24-2-2014]

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - 25-2-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΕΡΛ-Υ0Η

ΘΕΜΑ: Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας ασφαλισμένων Ι.Κ.Α-Ε.Τ.ΑΜ και παράτασης ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 / T01/652/7

ΙΚΑ - 24-2-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΝΟΥ

ΘΕΜΑ: Απεικόνιση της Επικουρικής Ασφάλισης στην Α.Π.Δ., μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, των ήδη αυτοαπασχολούμενων του Ε.Τ.Ε.Α. και καταβολή εισφορών.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή