Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΕΦΚΑ 7-3-2017:Εισφορές Κατηγοριών Ελευθέρων Επαγγελματιών-Αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι υπάγονταν στην ασφάλιση Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΟΑΕΕ - ΕΤΑΑ

ΘΕΜΑ:Εισφορές Κατηγοριών Ελευθέρων Επαγγελματιών-Αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι, με το προγενέστερο του Ν.4387/2016 καθεστώς, υπάγονταν στην ασφάλιση Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΟΑΕΕ - ΕΤΑΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 ΕΦΚΑ 28-2-2017: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4387/2016 Δικαιώματα αντισυμβαλλομένου συμφώνου συμβίωσης

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4387/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 ΕΦΚΑ 21-2-2017 :Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις.....Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων.

ΘΕΜΑ:Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις για το από 01/03/2017 – 28/02/2018 χρονικό διάστημα σε ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ80020/55164/Δ15.957 ΦΕΚ β΄ 671 3-3-2017: Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση υπουργικής απόφασης "Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία".

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6 ΕΦΚΑ 14-2-2017 Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

ΘΕΜΑ:Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΦΚΑ 9-2-2017 ΄Ενταξη των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( Ε.Φ.Κ.Α.) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016.

ΘΕΜΑ:΄Ενταξη των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( Ε.Φ.Κ.Α.) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7-02-2017 Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΦΚΑ 3-2-2017 Ασφάλιση Μελών Εταιριών ή Συνεταιρισμών και Μελών Δ.Σ. Α.Ε. Α.Σ. για τις αμοιβές που λαμβάνουν, είτε στα πλαίσια εξαρτημένης εργασία

ΘΕΜΑ:Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) - κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016 - Μελών Εταιριών ή Συνεταιρισμών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιριών ή Αγροτικών Συνεταιρισμών, για τις αμοιβές που λαμβάνουν, είτε στα πλαίσια εξαρτημένης εργασίας, είτε με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΕΦΚΑ 26-1-2017 ΑΔΑ:6ΕΣΑ465ΧΠΙ-ΤΞΩ

ΘΕΜΑ:Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 ΕΦΚΑ 26-1-2017 ΑΔΑ:7Τ6Ν465ΧΠΙ-Ρ9Ρ

ΘΕΜΑ:Προθεσμία καταβολής εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 1.1.2017

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή