Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 61502/3399/2016 Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφ. εισφορών αυτοαπασχολούμενων & ελέυθερων επαγγελματιών από 1/1/2017

Υπουργική Απόφαση Υ.Α. αριθμ.: 61502/3399/30.12.2016 ΦΕΚ Β΄ 4330/30-12-2016

ΘΕΜΑ:Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017.

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ80000/οικ60304/1473 Υπαγωγή μισθωτών στην ασφάλιση του ΙΚΑ ...νέων ασφαλισμένων που υπήχθησαν στην ασφάλιση ΟΓΑ & εξαιρέθηκαν από το ΙΚΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 23-12-2016 - ΑΔΑ:ΨΟΜ6465Θ1Ω-ΣΟΕ

ΘΕΜΑ:Υπαγωγή μισθωτών στην ασφάλιση του ΙΚΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ11321/59551/2170 22-12-2016 :Εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι με το προγενέστερο του ν. 4387/2016 καθεστώς υπάγονταν στην ασφάλ

ΘΕΜΑ:Εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι με το προγενέστερο του ν. 4387/2016 καθεστώς υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ80020/οικ.59590/Δ15.1006 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 21-12-2016 - ΑΔΑ:73ΜΓ465Θ1Ω-9Α2

ΘΕΜΑ:Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ10070/οικ.59667/2173 Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν.4387/2016 (Α’ 85), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ.4 , 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4425/2016 (Α΄183).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 20-12-2016 - ΑΔΑ:65ΟΕ465Θ1Ω-9Α6

ΘΕΜΑ:Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν.4387/2016 (Α’ 85), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ.4 , 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4425/2016 (Α΄183).

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ε40/879 ΙΚΑ Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2017 έως 12/2017, ΔΧ/2017, ΔΠ/2017.

ΙΚΑ 19-12-2016 ΑΔΑ:Ψ1ΠΚ4691ΩΓ-ΗΜΜ

ΘΕΜΑ:Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2017 έως 12/2017, ΔΧ/2017, ΔΠ/2017.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ Α42/6 Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2016.

ΙΚΑ 19-12-2016 ΑΔΑ:7Λ3Μ4691ΩΓ-ΠΩΖ

ΘΕΜΑ:Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2016.

ΕΓΓΡΑΦΟ 142036/0092 Οδηγίες για την εφαρμογή παρ. 2α άρθρου 8 Ν.4387/16 προσδιορισμός κρατήσεων δημοσίων λειτουργών & υπαλλήλων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 19-12-2016 ΑΔΑ:ΨΜΨ6465Θ1Ω-ΧΦΑ

ΘΕΜΑ:Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ10043/οικ58770/1442 Εφαρμογή άρθρου 36 Ν.4387/16 ..καθεστώς ασφάλισης ασφαλισμένων που ασκούν περισσότερες της μιας επαγγ. δραστηριότητες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 19-12-2016 - ΑΔΑ:6ΦΧ3465Θ1Ω-0ΧΞ

ΘΕΜΑ:«Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 ΟΓΑ Κατ' εξαίρεση απασχόληση στην αγροτική οικονομία πολιτών τρίτων χωρών...

ΟΓΑ 14-12-2016 ΑΔΑ:63ΖΜ4691ΩΔ-ΦΞΒ

ΘΕΜΑ:«Α) Κατ' εξαίρεση απασχόληση στην αγροτική οικονομία πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν στην χώρα υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α΄) και Β) Προϋποθέσεις πρόσβασης στην απασχόληση των αναγνωρισμένων από την ελληνική πολιτεία ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, των αιτούντων διεθνή προστασία και των προσώπων στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 έως και 71 του ν.4375/2016».

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή