Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30 ΙΚΑ

ΙΚΑ 6-4-2012

ΘΕΜΑ : «Χρονικές προϋποθέσεις για ασφαλιστική ικανότητα »

ΕΓΓΡΑΦΟ Α41 1 ΙΚΑ

ΙΚΑ 3-4-2012

ΘΕΜΑ : «Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 14/2/2012»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5980/201

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης- 26-3-2012 - ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α’/02.03.2011) για την άσκηση των επαγγελμάτων-δραστηριοτήτων των Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας και των Ε,ιχειρήσεων Προσωρινής Α,ασχόλησης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 / 2012 ΙΚΑ

IKA 20-3-2012

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων - Κ.Β.Α.Ε.»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Α21/449/25

IKA 22-2-2012

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινήσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των άρθρων 20 & 21 του Ν.3863/2010 σχετικά με το «Εργόσημο»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ10221/οικ.1325/90

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 6/2/2012

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Νέου Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2012 ΙΚΑ

IKA 6-02-2012

ΘΕΜΑ : «Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2012»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3/2012 ΙΚΑ

IKA 17-01-2012

Θ Ε Μ Α :

«Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 95 / 2011 / ΙΚΑ

IKA 29-12-2011 

 ΘΕΜΑ : «Αυτασφάλιση στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. απολυομένων ηλικίας 55 - 64 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3863/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.3996/2011»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Α21_449_18_2011

ΙΚΑ 29-12-2011

ΘΕΜΑ : «Σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 20 & 21 του Ν.3863/2010 και τον υπολογισμό ημερών ασφάλισης των προσώπων που αμείβονται με το εργόσημο»

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή