Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α42/2 [26-2-2014]

ΙΚΑ - 28-2-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΕΚ4691ΩΓ-Ψ8Ω

ΘΕΜΑ: Αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους εργοδότες, παροχών σε είδος για το έτος 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 / Α11/ 68

ΙΚΑ - 26-2- 2014 - ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΥΕΛ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις για το από 01/03/2014 – 28/02/2015 χρονικό διάστημα σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 /Α23/596/32

ΙΚΑ - 26-2-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6

ΘΕΜΑ: 

  • Χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Σύνταξης του τέως Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε., εφόσον η σχέση εργασίας των ασφαλισμένων του με οποιαδήποτε Τράπεζα λυθεί μέχρι 27/3/2014. Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του Ν.4237/2014.
  • Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων στο τέως Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε.. Παράταση μέχρι 28/2/2014 της οριζόμενης στην περίπτωση θ΄, της παρ.14, του άρθρου 26, του Ν.4075/2012 προθεσμίας.
  • Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης στους εντασσόμενους στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Φορείς ή Κλάδους (Ν. 4075/2012 & 4218/2013).
ΕΓΓΡΑΦΟ-Φ40021/οικ. 4284/175 [24-2-2014]

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - 25-2-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΕΡΛ-Υ0Η

ΘΕΜΑ: Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας ασφαλισμένων Ι.Κ.Α-Ε.Τ.ΑΜ και παράτασης ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 / T01/652/7

ΙΚΑ - 24-2-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΝΟΥ

ΘΕΜΑ: Απεικόνιση της Επικουρικής Ασφάλισης στην Α.Π.Δ., μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, των ήδη αυτοαπασχολούμενων του Ε.Τ.Ε.Α. και καταβολή εισφορών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 /Τ01/652/6

ΙΚΑ - 24-2-12014 - ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ

ΘΕΜΑ: Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, από 1-12-2013, στην Α.Π.Δ. μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών.

Εγκύκλιος Ε40 /120

IKA - 20-2-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΕ74691ΩΓ-ΕΘΗ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 12/2013 & 1/2014 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 /ΔΙΕΣ/Φ10/45/272037 [18-2-2014]

ΟΑΕΕ - 19-2-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΕΒ4691Ω3-ΤΙ4

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση οφειλών από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας, εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9505/3874/011

ΕΤΕΑ - 6-2-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΕΩ-ΜΕΗ

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημοσίου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 [30-1-2014]

ΟΓΑ - 31-1-2014 - ΑΔΑ: ΒΛΛΜ4691ΩΔ-ΚΨΥ

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή