Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ 80000/26037/3298/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  15-12-2011
ΘΕΜΑ : «Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 2 του ν.3863/2010 για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης των προσώπων που αμείβονται με το εργόσημο και τη λήψη παροχών ασθένειας»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Β 143513/201 ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ  08-11-2011

ΘΕΜΑ: Αυτασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απολυόμενων ηλικίας 55-64 ετών.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ 80000 / οικ 24629/880/2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 25-10-2011
ΘΕΜΑ  «Κοινοποίηση ρυθμίσεων που αφορούν στους Τομείς της κύριας ασφάλισης του  Ε.Τ.Α.Α.»
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ε 41/401

IKA  18-10-2011

ΘΕΜΑ: «Διαχείριση, από πλευράς Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., περιπτώσεων ακινήτων στα οποία έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις και οι οποίες ρυθμίζονται με τις διατάξεις του
Ν. 4014 /2011 (ΦΕΚ.209/τ.Α΄/21-9-2011) ».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ Πρωτ Φ80000/16606/470/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  10-10-2011

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α΄)»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Υ 70 / 11 ΙΚΑ

ΙΚΑ 28-09-2011

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία καθορισμού βαθμού αναπηρίας των ασφ/νων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ - Κοινοποίηση διατάξεων αρθρ. 6 του ν. 3863/2010»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41/2011 ΟΑΕΕ

ΟΑΕΕ Αρ 41 16-09-2011

ΘΕΜΑ : «ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ- ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ»

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 72 / 2011 ΙΚΑ

ΙΚΑ 20-09-2011

Θ Ε Μ Α: «Ρυθμίσεις για την άδεια άνευ αποδοχών και τη μείωση των ωρών εργασίας»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.Πρωτ: Φ.10060/οικ.20212/2471

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 12-09-2011

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ.10 του άρθρου 61 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9/2011_ΟΓΑ

ΟΓΑ Αρ. 9/ 12-09-2011

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή Εργοσήμου - Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουμένων εργατών γης»

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή