Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8/Τ01/652/2

ΙΚΑ - 20-1-2014 - Στοιχεία ΦΕΚ: 2/Α/2014 - ΑΔΑ: ΒΙΨ64691ΩΓ-ΕΑΦ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 & 5 του ν. 4225/2014, αναφορικά με την ένταξη στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. και την ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστικών αποδοχών του Ε.Τ.Ε.Α.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ε40/16

ΙΚΑ - 17-1-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΨΒ4691ΩΓ-Χ76

ΘΕΜΑ: Διαδικασία απογραφής των ήδη ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων του ΕΤΕΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Α02/1102/5 [16/1/2014]

ΙΚΑ - 17-1-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΨΒ4691ΩΓ-3ΩΧ

ΘΕΜΑ: Απογραφή ασφαλισμένων από τους εργοδότες τους, εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις αναγγελίας των στοιχείων απασχόλησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 ΙΚΑ

ΙΚΑ - 15-1-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΨΒ4691ΩΓ-ΝΝΚ

ΘΕΜΑ: Ένταξη στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4225/2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7/Α20/251/4 [15-1-2014]

ΙΚΑ - 17-1-2014 - Στοιχεία ΦΕΚ: 2/Α/2014 - ΑΔΑ: ΒΙΨΒ4691ΩΓ-ΝΝΚ

ΘΕΜΑ: Ένταξη στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4225/2014.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-Φ80000/οίκ.36201/2152

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - 10/1/2014 - ΑΔΑ: ΒΙ6ΝΛ-Π06

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή της Φ.11321/οικ.31102/1870/31-10-13 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-Φ80020/36224/1182/7-1/2014

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - Στοιχεία ΦΕΚ: 2/Α/2014 - 08/01/2014 - ΑΔΑ: ΒΙ65Λ-9Ε4

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 1 του ν. 4225/2014 (Α΄2), σχετικά με την ένταξη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-Φ80020/οικ.36225/1183/ 7-1-2014

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - Στοιχεία ΦΕΚ: 2/Α/2014 - 08/01/2014 - ΑΔΑ: ΒΙ65Λ-ΟΨ5

θΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 5 του ν. 4225/2014 (Α΄ 2), σχετικά με την ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστέων αποδοχών στο ΕΤΕΑ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- Ε40/810 - 30/12/2013

ΙΚΑ - 31/12/2013 -ΑΔΑ: ΒΛΓ24691ΩΓ-ΧΞ3

ΘΕΜΑ: Ένταξη στην Α.Π.Δ του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Ε.Τ.Ε.Α.,ΤΑ.Π.Ι.Τ. και Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. των ήδη ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41

ΟΑΕΕ- 1/11/2013 - ΑΔΑ: ΒΛΞΧ4691Ω3-ΣΘΖ

ΘΕΜΑ: Θεώρηση - έκδοση βιβλιαρίων ασθενείας

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή