Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35/2011

ΙΚΑ 24-05-2011

ΘΕΜΑ: Οπτικά είδη.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34/2011

ΙΚΑ 25-05-2011

ΘΕΜΑ : Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την ένταξη του Κλάδου ασθενείας του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών ( ΤΑΠΕΑΠΙ ) στον Κλάδο Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32/2011

ΙΚΑ 5-05-2011

ΘΕΜΑ: Αναδρομική υπαγωγή σε καθεστώς πλήρους ασφάλισης των Ανέργων που συμμετείχαν στο Ειδικό Πρόγραμμα Επανειδίκευσης Κατάρτισης και Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας του άρθρου 47 του Ν.3220/2004, κατ΄εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 3867/2010 - Τροποποίηση οδηγιών της υπ΄αριθμ. 69/2004 εγκ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/2011

ΙΚΑ 29-04-2011

ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση διατάξεων αναστολής λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/2011

ΙΚΑ 19-04-2011

ΘΕΜΑ: Αρμόδιο Υποκατάστημα για την απόδοση στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των Παροχών Ασθενείας και τη θεώρηση βιβλιαρίων υγείας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25/2011

ΙΚΑ  7-04-2011

ΘΕΜΑ:Διαδικασία χορήγησης και καθορισμός του αποδοτέου από το ΄Ιδρυμα ποσού για θεραπευτικά υποδήματα και λοιπά μέσα αποφόρτισης στους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη με πόδια υψηλού κινδύνου, ασφ/νους του Ιδρύματος.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24/2011

ΙΚΑ  29-03-2011

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθ. 19 του ν. 2972/2001, σχετικά με την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να γνωστοποιηθούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα στοιχεία των συνδικαιούχων σε λογαριασμό αποβιώσαντος συνταξιούχου.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22/2011

ΙΚΑ 21-03-2011

ΘΕΜΑ:Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληση 2.300 ανέργων ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20/2011

ΙΚΑ  11-03-2011

ΘΕΜΑ:Δικαίωμα αυτασφάλισης απολυμένων ηλικίας 55 έως 64 ετών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12/2011

ΙΚΑ 11-02-2011

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας ως συντάξιμου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρ. 10 του ν. 3863/2010.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή