Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2011

ΙΚΑ  10-02-2011

ΘΕΜΑ: Πληρωμή Παροχών Ασθένειας σε είδος και σε χρήμα μέσω πίστωσης τραπεζικών λογαριασμών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9/2011

ΙΚΑ  9-02-2011

ΘΕΜΑ:Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 10.000 ανέργων, σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8/2011

ΙΚΑ 7-02-2011

ΘΕΜΑ:Ανταπόκριση υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών σε τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών - Ανάρτηση στο διαδίκτυο επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας δημοσίων υπηρεσιών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2011

ΙΚΑ      10-01-2011

ΘΕΜΑ: Επιδόματα Μητρότητας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2011

ΙΚΑ 12-01-2011

ΘΕΜΑ :Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) " Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης " σχετικά με τις απολαβές και τις ειδικές άδειες των αιρετών δήμων και περιφερειών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3/2011

ΙΚΑ 18-01-2011

ΘΕΜΑ:Καταβολή επιπλέον ποσού ως δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας σε συνταξιούχους και ασφαλισμένους που λαμβάνουν το επίδομα παραπληγίας καθώς και σε τυφλούς συνταξιούχους του Ν. 612/77 που λάμβάνουν το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2011

ΙΚΑ   21-01-2011

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης σε συνδυασμό με την εφαρμογή των διμετών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλισης.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/2011

ΙΚΑ  24-01-2011

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των άρθρων 50 Κ.Κ. 1408/71 και 58 Κ.Κ. 883/04 . Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης συμπληρωματικής παροχής σε αλλοδαπούς συνταξιούχους - υπηκόους Κρατών μελών Ε.Ε.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7/2011

ΙΚΑ   4-02-2011

ΘΕΜΑ:Ασφάλιση του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος από 1-1-2011.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13/2011

ΙΚΑ 15-02-2011

ΘΕΜΑ:Αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου σπουδών με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρ. 10 του ν. 3863/2010 ως χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή