Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 71 ΙΚΑ

ΙΚΑ 21-11-2012

ΘΕΜΑ : Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ10034/οικ.26973/483

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - 21-11-2012]

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση του 4093/2012 (άρθρο πρώτο, υποπαράγρ.ΙΑ.6, παράγρ. 7, ΦΕΚ Α, 222/12-11-12) αναφορικά μετην παράταση λήξης της ασφάλισης στον ΟΓΑ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ10070/οικ.27093/1799 21-11-2012]

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - 21-11-2012

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4093/2012 και παροχή οδηγιών προς τους Τομείς Σύνταξης και Ασφάλισης του κλάδου κύριας αφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ80000/οικ.27037/1797

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», που αφορούν στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ80000/οικ.27040/1798

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  - 21-11-2012

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ80000/οικ.27047/1800

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - 21-11-2012

ΘΕΜΑ: Όριο Ασφαλιστέων Αποδοχών Μισθωτών Ασφαλισμένων - Κατάργηση εισφοράς Εργοδοτών υπέρ ΟΕΚ - ΟΕΕ
Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ80020/οικ.26776/ 984

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - 21-11-2012

ΘΕΜΑ: Κατάργηση Εισφοράς ΤΕΑΠΥΚ
Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 4093/2012 (A΄222). Κατάργηση ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Τομέα ΤΕΑΠΥΚ του ΟΑΕΕ
4093/2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ10034/οικ.26561/472

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - 21-11-2012

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (άρθρο πρώτο, υποπαράγρ.ΙΑ.6, παρ.5, ΦΕΚ Α, 222/12-11-12) αναφορικά με τον ανασχεδιασμό της σύνταξης των ανασφαλίστων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 70 ΙΚΑ

ΙΚΑ 7-11-2012

ΘΕΜΑ :Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων σε Φορείς ή Κλάδους Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εντάχθηκαν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3029/2002 και του άρθρου 1 του ν.3655/2008.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Α20/251/115

IKA 1-11-2012

ΘΕΜΑ : «Προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή