Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ Σ 22/1 ... Ετήσιος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή έτους 2015.

IKA 24-2-2016 ΑΔΑ:637Β4691ΩΓ-ΧΧ4

ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2015.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ 40021 οικ 4612/164 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ ....ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Ο.Α.Ε.Ε, Ε.Τ.Α.Α. ΚΑΙ Ο.Γ.Α,....

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 22-2-2016 - ΑΔΑ:7ΙΣ3465Θ1Ω-ΚΚΦ

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Ο.Α.Ε.Ε, Ε.Τ.Α.Α. ΚΑΙ Ο.Γ.Α, ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85)

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ A 42/1 περί μη καταβολής εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2015

IKA 01-02-2016  ΑΔΑ:7Τ1Λ4691ΩΓ-Η50

ΘΕΜΑ:Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2015.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ Ε40/97 ...Απεικόνιση ΔΧ/2015 «παλαιών» ασφαλισμένων...Ταμείων και Κλάδων ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠΑΕ-Ε, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΟΤΕ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ.

IKA 01-02-2016 ΑΔΑ:7Ε7Δ4691ΩΓ-9ΑΝ

ΘΕΜΑ: Απεικόνιση ΔΧ/2015 για τους προσληφθέντες μέχρι 31/07/2008 «παλαιούς» ασφαλισμένους των εντασσόμενων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων και Κλάδων ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠΑΕ-Ε, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΟΤΕ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ Ε40/907 Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2016...

IKA 14-12-2015 ΑΔΑ:Ψ7ΣΘ4691ΩΓ-83Ω

ΘΕΜΑ:Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2016 έως 12/2016, ΔΧ/2016, ΔΠ/2016.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ Ε40/586 Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για Ε.Λ.Π.Κ.

ΙΚΑ 5-8-2015 ΑΔΑ:7ΧΕΘ4691ΩΓ-ΑΔΛ

ΘΕΜΑ:Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΡΑΦΟ ΙΚΑ Ε40/535 περί Καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών με Ταυτότητα Πληρωμής .

ΙΚΑ 28-7-2015 ΑΔΑ:7ΨΣΠ4691ΩΓ-72Μ

ΘΕΜΑ:Καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών με Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών και τροποποίηση περιόδου υποβολής Α.Π.Δ. Δώρου Χριστουγέννων & Δώρου Πάσχα.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΡΑΦΟ ΙΚΑ Ε10/3 περί ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ 30/6/2015.

IKA - 30-6-2015 ΑΔΑ:Ψ7ΩΒ4691ΩΓ-209

ΘΕΜΑ:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ 30/6/2015.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Α42 / 5 Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2015.

IKA 19-6-2015 ΑΔΑ:7ΝΘ44691ΩΓ-0ΘΖ

ΘΕΜΑ: Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2015.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 ΟΑΕΕ Περί Επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

OAEE 10-6-25015 ΑΔΑ:ΩΚ2Η4691Ω3-ΓΓΞ

ΘΕΜΑ:Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή