Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48/2011

ΙΚΑ 22-07-2011

ΘΕΜΑ:Αύξηση εισφοράς υπέρ του Κλάδου Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44/2011

ΙΚΑ 7-07-2011

ΘΕΜΑ:Ασφάλιση Αιρετών Οργάνων των ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού, του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης καθώς και του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41/2011

ΙΚΑ  21-06-2011

ΘΕΜΑ :Νέες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρ. 51 παρ. 4 Ν. 2084/92 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38/2011

ΙΚΑ 1-06-2011

ΘΕΜΑ: Παροχή λουτροθεραπείας σε δικαιούχους για το έτος 2011.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35/2011

ΙΚΑ 24-05-2011

ΘΕΜΑ: Οπτικά είδη.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34/2011

ΙΚΑ 25-05-2011

ΘΕΜΑ : Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την ένταξη του Κλάδου ασθενείας του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών ( ΤΑΠΕΑΠΙ ) στον Κλάδο Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32/2011

ΙΚΑ 5-05-2011

ΘΕΜΑ: Αναδρομική υπαγωγή σε καθεστώς πλήρους ασφάλισης των Ανέργων που συμμετείχαν στο Ειδικό Πρόγραμμα Επανειδίκευσης Κατάρτισης και Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας του άρθρου 47 του Ν.3220/2004, κατ΄εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 3867/2010 - Τροποποίηση οδηγιών της υπ΄αριθμ. 69/2004 εγκ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/2011

ΙΚΑ 29-04-2011

ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση διατάξεων αναστολής λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/2011

ΙΚΑ 19-04-2011

ΘΕΜΑ: Αρμόδιο Υποκατάστημα για την απόδοση στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των Παροχών Ασθενείας και τη θεώρηση βιβλιαρίων υγείας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25/2011

ΙΚΑ  7-04-2011

ΘΕΜΑ:Διαδικασία χορήγησης και καθορισμός του αποδοτέου από το ΄Ιδρυμα ποσού για θεραπευτικά υποδήματα και λοιπά μέσα αποφόρτισης στους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη με πόδια υψηλού κινδύνου, ασφ/νους του Ιδρύματος.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή