Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24/2011

ΙΚΑ  29-03-2011

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθ. 19 του ν. 2972/2001, σχετικά με την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να γνωστοποιηθούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα στοιχεία των συνδικαιούχων σε λογαριασμό αποβιώσαντος συνταξιούχου.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22/2011

ΙΚΑ 21-03-2011

ΘΕΜΑ:Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληση 2.300 ανέργων ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20/2011

ΙΚΑ  11-03-2011

ΘΕΜΑ:Δικαίωμα αυτασφάλισης απολυμένων ηλικίας 55 έως 64 ετών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12/2011

ΙΚΑ 11-02-2011

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας ως συντάξιμου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρ. 10 του ν. 3863/2010.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2011

ΙΚΑ  10-02-2011

ΘΕΜΑ: Πληρωμή Παροχών Ασθένειας σε είδος και σε χρήμα μέσω πίστωσης τραπεζικών λογαριασμών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9/2011

ΙΚΑ  9-02-2011

ΘΕΜΑ:Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 10.000 ανέργων, σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8/2011

ΙΚΑ 7-02-2011

ΘΕΜΑ:Ανταπόκριση υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών σε τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών - Ανάρτηση στο διαδίκτυο επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας δημοσίων υπηρεσιών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2011

ΙΚΑ      10-01-2011

ΘΕΜΑ: Επιδόματα Μητρότητας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2011

ΙΚΑ 12-01-2011

ΘΕΜΑ :Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) " Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης " σχετικά με τις απολαβές και τις ειδικές άδειες των αιρετών δήμων και περιφερειών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3/2011

ΙΚΑ 18-01-2011

ΘΕΜΑ:Καταβολή επιπλέον ποσού ως δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας σε συνταξιούχους και ασφαλισμένους που λαμβάνουν το επίδομα παραπληγίας καθώς και σε τυφλούς συνταξιούχους του Ν. 612/77 που λάμβάνουν το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή