Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9505/3874/011

ΕΤΕΑ - 6-2-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΕΩ-ΜΕΗ

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημοσίου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 [30-1-2014]

ΟΓΑ - 31-1-2014 - ΑΔΑ: ΒΛΛΜ4691ΩΔ-ΚΨΥ

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13/Τ01/652/2341 [27-1-2014]

ΙΚΑ - 28-1-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΨ14691ΩΓ-Υ7Χ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση έγγράφων οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α. σχετικά με την έναρξη συνταξιοδότησης ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/Α20/251/5 [24-1-2014]

ΙΚΑ - 27-1-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΨΞ4691ΩΓ-603

ΘΕΜΑ: Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλιση απασχολουμένων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 [22-1-2014]

ΙΚΑ - 23-1-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΨΡ4691ΩΓ-9ΓΕ

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 20 του ν. 3801/2009. β)Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 8 του ν. 3801/2009, για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού, στο οποίο χορηγείται σύνταξη λόγω αναπηρίας ορισμένου χρόνου. γ) Συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας μονίμων υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι κατά τη μονιμοποίησή τους επέλεξαν ως ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό φορέα το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 [21-1-2014]

ΙΚΑ - 23-1-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΨΡ4691ΩΓ-5ΙΝ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 21 του ν. 4224/2013, σύμφωνα με τις οποίες ο χρόνος που έχει διανυθεί στην εισοδηματική ενίσχυση του άρθ. 13 του ν. 3460/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 11 του ν. 3660/2008, του άρθ. 23 του ν. 3526/2007, καθώς και του άρθ. 75 του ν. 3746/2009, δεν συνυπολογίζεται στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/ΔΙΕΣ/Φ10/27/118380

ΟΑΕΕ - 22-1-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΨ94691Ω3-6Ε8

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών Ν.4152/2013. Νέες διατάξεις άρθρου 12 Ν.4225/7-1-2014 (ΦΕΚ2/τ.Α')

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/ΔΙΕΣ/Φ10/27/118380

ΟΑΕΕ - 22-1-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΨ94691Ω3-6Ε8

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών Ν.4152/2013. Νέες διατάξεις άρθρου 12 Ν.4225/7-1-2014 (ΦΕΚ2/τ.Α')

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τ01/652/4

ΙΚΑ - 22-1-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΨ94691ΩΓ-7Ω6

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την καταβολή εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α..

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Π51/2 [21-4-2014]

ΙΚΑ - 22-1-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΨ94691ΩΓ-ΗΑ6

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. αρ.Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ. Β΄/24-10-2013)

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή