Μοιραστείτε το

ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
53,00 € ανά τεμάχιο

ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  Συγγρ. Γ.ΔΕΣΠΟΤΗΣ

 

Η νέα αυτή  έκδοση αναδιαρθρωμένη και προσαρμοσμένη από τον Χρήστο Καρατζά Νομικό Εργατολόγο, καλύπτει αναλυτικά όλα τα στοιχεία  για τις άδειες των εργαζομένων. Περιλαμβάνει περιπτώσεις κανονικών αδειών, επιδομάτων άδειας, ειδικών κατηγοριών αδειών όπως με διαλείπουσα εργασία, με ή χωρίς αποδοχές, άδειες σπουδών, στράτευσης, συνδικαλιστικές, ομαδικές κ.λ.π. Περιέχει αναλυτικούς πίνακες υπολογισμού ημερών αδείας, αναλύσεις, παραπομπές και παράθεση νομοθετικών ρυθμίσεων, πλήρη νομολογία, παραδείγματα και  ένα πρακτικό και εύχρηστο ευρετήριο . Η έκδοση είναι ενημερωμένη με όλες τις διατάξεις μέχρι και το Ν 4075/2012  και καλύπτει όλες τις διατάξεις περί αδειών  μέχρι σήμερα.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ /  ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ

Κεφάλαιο Α΄

Σκοπός Xορήγησης Kανονικών Aδειών & Bασικές Aρχές

Σκοπός της χορήγησης των κανονικών αδειών  κατά την Δ.Σ.Ε. 52/1936 

και βασικές αρχές που διέπουν και ισχύουν για τη χορήγη­ση κανονικής 

άδειας ανάπαυσης

- Σκοπός5

- Βασικές αρχές7

Κωδικοποίηση ισχύουσας νομοθεσίας  8

Κεφάλαιο Β΄

Πεδίο εφαρμογής του Α.Ν. 539/1945 και δικαιούμενες ημέρες άδειας

Α. Πεδίο εφαρμογής του Α.Ν. 539/194535

Β. Ημέρες άδειας ..  37

Γ. Προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας της ετησίας κανονικής άδειας... 38

Συνοπτικοί πίνακες ημερών άδειας κατά ημερολογιακό έτος

- Απασχολούμενων με σύστημα εβδομαδιαίας εργασίας 6 ημερών40

- Απασχολούμενων με σύστημα εβδομαδιαίας εργασίας 5 ημερών42

Αναλυτικοί πίνακες ημερών άδειας

- με σύστημα εβδομαδιαίας εργασίας 6 ημερών44

- με σύστημα εβδομαδιαίας εργασίας 5 ημερών53

Δ. Ποιες ημέρες υπολογίζονται στην περίοδο της άδειας... 62

Ε. Μειωμένη απασχόληση και άδεια62

Πίνακεςημερών άδειας μειωμένης απασχόλη (εκ περιτροπής) .... 63

ΣΤ. Πότε χορηγείται η άδεια ...  70

Ζ. Ομαδική Χορήγηση Αδειών.. 71

- Ομαδική χορήγηση άδειας και νεοπροσλαμβανόμενοι72

Η. Η κατάτμηση των ημερών άδειας.... 73.................

Κεφάλαιο Γ΄  

Ειδικές Περιπτώσεις Απασχόλησης & Συνέπειες στην Άδεια Ανάπαυσης

Α. Άδεια και σύμβαση γνήσιας ετοιμότητας. 77

Β. Άδεια και απασχολούμενοι με άκυρη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας77

Γ. Άδεια και αδικαιολόγητη απουσία.. 77

Δ. Άδεια και δανεισμός εργαζόμενου ............  78

Ε. Άδεια και διαθεσιμότητα .........  79

ΣΤ. Άδεια και επίσχεση εργασίας79

- Η έννοια της επίσχεσης εργασίας79

- Πώς ασκείται το δικαίωμα της επίσχεσης στην πράξη ...  79

- Συνέπειες80

Ζ. Άδεια προσωπικού επιχείρησης που μεταβιβάστηκε ........  81

Η. Άδεια και πλασματική (μη πραγματική) απασχόληση............ 81

Θ. Άδεια ιδιωτικών εκπαιδευτικών........... 81

Ι. Άδεια οικοδόμων ..  82

ΙΑ. Άδεια οικόσιτου προσωπικού ............  84

ΙΒ. Άδεια φορτοεκφορτωτών..... 85

ΙΓ. Συμψηφισμός της ετήσιας κανονικής άδειας

- Ημέρες που συμψηφίζονται στην ετήσια κανονική άδεια87

- Ημέρες που δεν συμψηφίζονται με την ετήσια κανονική άδεια88

Κεφάλαιο Δ΄

Σύμπτωση Ετήσιας Κανονικής Άδειας με άλλες Άδειες

Α. Κανονική άδεια και ασθένεια

Η ασθένεια του εργαζόμενου - έννοια βραχείας ασθένειας .  93

α) Ασθένεια του εργαζόμενου πριν τη χορήγηση 

της κανονικής του άδειας - όρια βραχείας ασθένειας  94

β) Ασθένεια του εργαζόμενου κατά τη διάρκεια 

της κανονικής του άδειας .  95

γ) Ασθένεια του εργαζόμενου καθ' όλη τη διάρκεια 

του ημερολογιακού έτους  96

δ) Η απουσία εργαζόμενου λόγω ασθένειας από 1-3 ημέρες .  97

ε) Ασθένεια και λύση της σύμβασης εργασίας  97

Β. Κανονική άδεια και απεργία  97

Γ. Κανονική άδεια και στράτευση .  98

1) Πριν από τη στράτευση .  99

2) Μετά τη στράτευση .  100

3) Αποστράτευση εργαζομένου και άδεια  100

4) Θέματα που προκύπτουν συνήθως και είναι σχετικά 

με την άδεια και τη στράτευση του εργαζόμενου .  101

Δ. Κανονική άδεια ανάπαυσης και άδεια γάμου  103

Ε. Αδικαιολόγητη απουσία και κανονική άδεια .  103

ΣΤ. Εβδομαδιαία ανάπαυση και κανονική άδεια .  103

Ζ. Άδεια λόγω τοκετού και λοχείας  103

 

Κεφάλαιο Ε΄

Βιβλίο αδειών

Βιβλίο αδειών  107

Κεφάλαιο ΣΤ΄ 

Αποδοχές χρόνου ετήσιας κανονικής άδειας

Αποδοχές άδειας  113

Έννοια συνήθων αποδοχών... 113

Επιβαρύνσεις του εργοδότη που δεν χορηγεί την άδεια.. 114

Προϋποθέσεις απαίτησης της προσαύξησης του 100%  

των αποδοχών άδειας  116

Αμειβόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές

- α) Αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας των κατ' αποκοπή   αμειβομένων117

- β) Ετήσια κανονική άδεια σερβιτόρων που αμείβονται με ποσοστά ....  117

- γ) Αμειβόμενοι κατ' αποκοπή ή με ποσοστά ....  118

Αποδοχές και επίδομα άδειας  118

Αποδοχές άδειας εργαζομένων με μερική απασχόληση 

και εκ περιτροπής εργασίας ......  120

- Η άδεια στη διαλείπουσα απασχόληση  120

- Κοινοτικό Δίκαιο .  120

 

Διάφορες Διατάξεις 

 α. Απαγόρευση απασχόλησης κατά τη διάρκεια της άδειας .  125

 β. Απαγόρευση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας 

κατά τη διάρκεια της άδειας. 125

 γ. Αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας στην περίπτωση λύσης 

της σχέσης εργασίας πριν τη λήψη της άδειας του έτους  125

 δ. Χρόνος καταβολής αποδοχών και επιδόματος άδειας. 125

 ε. Κρατήσεις αποδοχών και επιδόματος άδειας. 125

 στ. Φορολογία αποδοχών και επιδόματος άδειας. 125

 ζ. Επιβολή ποινών .  126

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ /  ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Κεφάλαιο Α

Πρόσθετες Άδειες που έχουν Καθιερωθεί 

με Κανονιστικές Πράξεις της Πολιτείας

Α. Πρόσθετες άδειες που χορηγήθηκάν με βάση Νόμο, Διάταγμα ή Υπ. Απόφαση

Άδεια οικοδόμων... 131

Άδεια δικηγόρων με πάγια αντιμισθία... 132

Άδεια συνδικαλιστών ........  133

Άδεια ανάπαυσης ανηλίκων μισθωτών και άδεια εξετάσεων... 137

- Άδεια εξετάσεων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.  141

Άδεια νοσηλευτικού προσωπικού144

Άδεια ατόμων με ειδικές ανάγκες  145

Άδεια αιρετών οργάνων ΟΤΑ.... 146

Πρόσθετη εξάμηνη άδεια μητρότητας  147

- Δικαιολογητικά λήψης του επιδόματος  148

- Η έννοια των όρων "επιχειρήσεις" ή "εκμεταλλεύσεις" 

και η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας. 150

- Αναγνώριση της εξάμηνης άδειας μητρότητας. 153

- Οι ρυθμίσεις του κοινωνικού κοινοτικού δικαίου155

- Σκοπός της άδειας μητρότητας. 157

Άδεια ακτινολόγων  158

 

Γονικές άδειες, άδειες σχολικής παρακολούθησης, μερικώς 

  απασχολούμενων κ.λπ. .  160

Άδεια αιμοδοσίας  167

Εκπαιδευτική άδεια ιατρών  167

Άδεια αναζήτησης άλλης εργασίας.... 170

Άδεια εγκυμοσύνης - Προγεννητικές εξετάσεις. 171

Άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος  172

1) Σε εργαζόμενους με καθεστώς πενθήμερης εργασίας ...  174

2) Σε εργαζόμενους με καθεστώς εξαήμερης εργασίας ...  174

Άδεια εργαζόμενων στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ σε οθόνες οπτικής απεικόνισης ηλεκτρονικών υπολογιστών  174

Άδειες χωρίς αποδοχές ......  175

Β. Πρόσθετες άδειες που έχουν χορηγηθεί στους εργαζομένους με διατάξεις των κατά καιρούς υπογραφομένων από τους κοινωνικούς εταίρους Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Άδεια μητρότητας. 179

α. Άδεια μητρότητας και επιδόματα εορτών (Χριστ/νων και Πάσχα)179

β. Άδεια λόγω τοκετού και λοχείας180

Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών (μειωμένο ωράριο εργασίας) ..  180

Άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών  182

Άδεια γάμου ..........  182

Άδεια γέννησης τέκνου. 183

Άδεια για ασθένεια εξαρτωμένων μελών .  183

Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις183

Επιπλέον άδεια ανάπαυσης. 184

Ετήσια κανονική άδεια.. 184

Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες.. 184

Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές185

Σπουδαστική άδεια -Άδεια Πρακτικά ασκούμενων  185

Άδεια λόγω AIDS... 188

Άδεια για τους εργαζόμενους που πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση190

Άδεια εργαζομένων για την παρακολούθηση της σχολικής 

επίδοσης των παιδιών τους191

Άδεια θανάτου συγγενικού προσώπου.. 194

Άδεια φοίτησης ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.. 195

Άδεια φροντίδας παιδιού - νοσήματα που απαιτούν αιμοκάθαρση.......... 195

Συμπληρωματικές διατάξεις περί αδειών  196

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ’  /  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Αποσπάσματα Δικαστικών Αποφάσεων

Καταγγελία συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου 

κατά τη διάρκεια της άδειας ..  199

Διπλασιασμός αποδοχών άδειας  200

Άδεια αναπαύσεως των μισθωτών που αποχωρούν 

λόγω συνταξιοδότησης ..  204

Αποδοχές άδειας ..  204

Δεν οφείλονται αποδοχές και επίδομα άδειας

 όταν δεν οφείλεται άδεια - Παράνομη απεργία   208

Αποζημίωση για μη ληφθείσα άδεια ....  212

Άδεια σε περίπτωση εκ περιτροπής εργασίας213

Συνέπειες μη χορήγησης της άδειας - Απαγόρευση 

μεταφοράς στο επόμενο έτος219

Άδεια σε περίπτωση απλής ετοιμότητας .  221

Επίδομα άδειας χωρίς δικαίωμα άδειας ..  222

Αποχή από τη εργασία λόγω βραχείας ασθένειας, 

στράτευσης και απεργίας ......  222

Συνέπειες μη χορήγησης άδειας ανάπαυσης σε μισθωτούς 

του Δημοσίου - ΝΠΔΔ και ΟΤΑ  225

Άδεια οικοδόμων και προσαύξηση των αποδοχών άδειας κατά 100% ...  226

Δυνατότητα χορήγησης της άδειας κατά την διάρκεια 

διακοπών εργασίας (Σχολεία, φροντιστήρια)  227

Συμψηφισμός ημερών, αποδοχών, επιδόματος και αποζημίωσης άδειας ..  228

Άδεια και λήψη σύνταξης  230

Υποχρέωση χορήγησης ετήσιας κανονικής άδειας ..  230

Άδεια γονέων για σχολική παρακολούθηση των τέκνων τους  230

Άδεια λοχείας και επίδομα μητρότητας οφείλονται και όταν 

το έμβρυο εγεννήθη νεκρό ή απεβίωσε μετά τον τοκετό ..  232

Οικόσιτο προσωπικό - Άδεια ..   241

Απόλυση κατά την 1η Ιανουαρίου ...  243

Άδεια σε περίπτωση άκυρης σύμβασης εργασίας ......  243

Διευθύνοντες υπάλληλοι - Άδεια ......  244

Άδεια μητρότητα ......  245

Δανεισμός εργαζομένων - Άδεια ...  245

Μεταβίβαση - συγχώνευση επιχειρήσεων και άδεια  ...  246

Β. Νομολογία Δ.Ε.Κ.

α) Η υπόθεση BACTU  249

β) Η υπόθεση Merimo Gomez  249

γ) Η υπόθεση Bowden, Chapman και Doyle .  249

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή