Μοιραστείτε το

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 2014

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 2014
53,00 € ανά τεμάχιο

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 2014

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ με το ΣΥΝΟΛΟ της ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 2014

 

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ Ν. 4286/19.9.2014

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
Πλήρη κατ' άρθρο κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με το νόμο 2238/1994 καθώς και του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με το νόμο 4172/2013, του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και του Κώδικα Φορολογικής Απεικό­νι­σης Συναλ­λαγών, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, της Φορολογίας Ακίνη­της Περιουσίας, των διατάξεων για τους Φορολογικούς Μηχανισμούς, το Φορολογικό Ποινολόγιο (διατάξεις σχετικά με τις Διοικητικές & Ποι­νικές Κυ­ρώσεις). 
Επιπλέον η έκδοση περιλαμβάνει κωδικοποιημένες τις διατάξεις για τις φορολογίες:
- την Έκτακτη Εισφορά σε Αντικειμενικές Δαπάνες,
- την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης σε Φυσικά Πρόσωπα,
- την Επιβολή Τέλους Επιτηδεύματος,
- τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.),
- το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)
- το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.),
- τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

 

Επίσης περιέχει:

αναλυτικά ευρετήρια, 
υποβοηθητικές υποσημειώσεις 
για κάθε φορολογία

 

 

Σελίδες: 900   /   ISBN: 978-618-5000-04-2

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή