Μοιραστείτε το

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 2018- (e-book) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

kfe-2018-ebook-cover
50,00 € ανά τεμάχιο

Δείτε τις οδηγίες ανάγνωσης των e-books

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 2018 (e-book)

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ με τις βασικές ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ μέχρι και το Νόμο Ν.4549/2018 [ΦΕΚ Α 105/14.6.2018]

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

Πλήρη κατ’ άρθρο κωδικοποίηση
  • του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) (νόμος 4172/2013), όπως ισχύει από το Φορολογικό έτος 2014, περιλαμβανομένων των συνεισπραττόμενων με αυτόν φόρων δηλ. του Τέλους Επιτηδεύματος και Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης, όπως και των προϊσχυουσών διατάξεων της Ειδικής Εισφοράς αλληλεγγύης σε Φυσικά Πρόσωπα, που ενσωματώθηκε πλέον στις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.,
  • του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.),
  • του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) (καθώς και των ισχυουσών ακόμη διατάξεων του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας),
  • του Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.),
  • των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) με τα Παραρτήματά τους,
  • του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), όπου επίσης παρουσιάζονται και τα θέματα της οικειοθελούς αποκάλυψης της φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών των άρθρων 57 έως 61 του νόμου 4446/2016 και σε ξεχωριστή ενότητα τα μέτρα για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών των άρθρων 62 έως 74 του νόμου 4446/2016,
  • του παλαιού Φορολογικού Ποινολογίου (δηλαδή τις διατάξεις του νόμου 2523/1997, κατά το μέρος που εξακολουθούν να ισχύουν, αλλά και τις προϊσχύουσες και μεταβατικές διατάξεις),
  • τις εκάστοτε διατάξεις περί ρυθμίσεων καταβολής χρεών στο Δημόσιο,
  • των νέων «άλλων» φόρων, που καθιερώθηκαν ή αναπροσαρμόστηκαν με το νόμο 4389/2016.

 

Επίσης περιέχει:

- αναλυτικά ευρετήρια,

- υποβοηθητικές υποσημειώσεις για κάθε φορολογία

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή