Μοιραστείτε το

 Άρθρο: Το πλαίσιο των υποχρεώσεων στην εργασία εξαιτίας συνθηκών μόλυνσης κορωνοϊού SARS-CoV-2 στη χώρα μας

Σε απάντηση ερωτημάτων που λάβαμε, σχετικά με τις συνέπειες αποχής των εργαζομένων από την εργασία τους, είτε προληπτικά (Καραντίνα), είτε λόγω νόσου του νέου ιού που έπληξε και  τη χώρα μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

  1. Προς αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν ιδιαίτερα  για τους εργαζομένους  του ιδιωτικού τομέα, με βάση την από 25-2-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εξέδωσε η Κυβέρνηση, ο Υπουργός Εργασίας  εξουσιοδοτείται  όπως  προς  το σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοση του νέου ιού, εκδώσει απόφαση με την οποία θα προβλέπονται και θα επιβάλλονται  μέτρα της αρμοδιότητας του, όπως περιορισμού  του χρόνου λειτουργίας των επιχειρήσεων, προστασίας των εργαζομένων  με απομάκρυνσή τους  από χώρους όπου έχουν επισημανθεί  αρμοδίως  κρούσματα  μόλυνσης από τον συγκεκριμένο ιό, ή από  πάσχοντες συναδέλφους τους.
  2. Μέχρι την  έκδοση της απόφασης αυτής, προσωρινά  και με βάση τις γενικές αρχές του δικαίου της εργασίας  θα ισχύουν τα εξής: 

α)  Στις  περιπτώσεις  εργαζομένων που απέχουν από την εργασία τους, είτε με δική τους επιλογή είτε με υπόδειξη υγειονομικής αρχής  για  λόγους  μόνο  προληπτικούς (π.χ. Καραντίνας όπως συνηθίζεται να λέγεται στην ελληνική γλώσσα  ο όρο αυτός), και χωρίς να νοσούν οι ίδιοι  θα πρέπει  να ακολουθούνται οι οδηγίες του αρμόδιου για τα θέματα αυτά Υπουργείου Υγείας.

β)  Στις περιπτώσεις  που κάποιοι  εργαζόμενοι  νοσήσουν από τον συγκεκριμένο ιό, ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι  νοσηλευτεί  σε νοσοκομείο, όπως δηλαδή συμβαίνει   σε κάθε άλλη αιτία ασθένειας βεβαιωμένης με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού, δημοσίου ή ιδιωτικού, και   υποβάλουν στον εργοδότη τους γνωμάτευση για  τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας, θα έχουν εφαρμογή  οι  διατάξεις  των άρθρων 657 και 658 του Α.Κ.  για την καταβολή αποδοχών  μέχρι μεν  δέκα τριών (13) ημερών, αν οι εργαζόμενοι δεν έχουν συμπληρώσει εργασία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην επιχείρηση και  ενός (1) δε μηνός, αν έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στην επιχείρησή τους. 

γ)  Στην  περίπτωση  δε που κάποιοι εργαζόμενοι παραμένουν  στην οικία τους  με δική τους επιλογή, δεν δημιουργείται υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ. 

δ) Αν  υπάρξει διαταγή της αρμόδιας κρατικής αρχής Δημόσιας  Υγείας  για το κλείσιμο μιας επιχείρησης λόγω  διαπίστωσης  προσβολής του χώρου από τον ιό αυτόν,  επειδή κατά τη νομολογία των δικαστηρίων το γεγονός αυτό (η διαταγή της αρχής)  έχει κριθεί   ότι  πρόκειται για  γεγονός ανωτέρας βίας, η μεν επιχείρηση δεν θα λειτουργήσει για όσες ημέρες της  υποδειχθεί  αρμοδίως, οι δε εργαζόμενοι δεν θα δικαιούνται να λάβουν  αποδοχές.

ε) Σε περίπτωση που ο εργοδότης προκειμένου να αποφευχθούν οι συνέπειες μετάδοσης του ιού υποδείξει σε ορισμένους εργαζομένους να μην προσέλθουν στην εργασία τους επειδή ταξίδεψαν σε χώρα που βρίσκεται σε έξαρση του ιού, οφείλει να τους καταβάλει τις αποδοχές τους.

 

  1. Προς αντιμετώπιση των προβλημάτων που  θα δημιουργηθούν από το κλείσιμο των επιχειρήσεων λόγω της προσβολής τους από τον ιό, οι εργοδότες τους  έχουν την δυνατότητα, εφόσον βεβαίως το είδος της εργασίας  που εκτελεί το προσωπικό τους το επιτρέπει, να εξετάσουν  την περίπτωση όπως  για τις ημέρες αυτές  του περιορισμού της λειτουργίας της επιχείρησης  να επιτρέψουν  στους εργαζομένους τους να παρέχουν την εργασία τους  από το σπίτι τους, κατά τους κανόνες βέβαια που έχουν τεθεί από τη νομοθεσία μας για την τηλεργασία.
  1. Για κάθε άλλη περίπτωση μη απασχόλησης των εργαζομένων των επιχειρήσεων  για συγκεκριμένο λόγο  και προς τον σκοπό αντιμετώπισης των προβλημάτων από τον ιό αυτόν, η εταιρεία μας  θα είναι πάντοτε στη διάθεσή  σας  εν αναμονή της έκδοσης της κατά τα ανωτέρω απόφασης του Υπουργού Εργασίας.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

  Copyright 2020 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή