Μοιραστείτε το

ΑΡΘΡΟ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις -  Παρατηρήσεις επί των διατάξεων των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) που  εκδόθηκαν ενόψει των συνθηκών που διαμορφώθηκαν στον τομέα της εξαρτημένης εργασίας με αφορμή την διασπορά του Κορωνοϊού.

Του Χρήστου Θ. Καρατζά 

Νομικού - Συμβούλου Εργασιακών Σχέσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι διατάξεις της  εργατικής νομοθεσίας,  όπως ίσχυαν και τις γνωρίζουμε,   εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη με εξαίρεση  τη μεταβατική περίοδο που  ορίζεται  σε κάθε μία από τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.)  και για τις εξής  περιπτώσεις. Σύμφωνα δε  με την Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) 12997/231/23-3-2020 τα μέτρα στήριξης  που λαμβάνονται με τις παρακάτω Π.Ν.Π. αφορούν μόνο τους εργαζομένους με εξαρτημένη σχέση εργασίας  των οποίων έχει ανασταλεί  η σύμβαση εργασίας είτε επειδή  έχει επιβληθεί το μέτρο της απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης στην οποία εργάζονταν κατόπιν εντολής δημόσιας Αρχής, είτε  επειδή η δραστηριότητα της επιχείρησής τους  που ανήκει  σε κλάδο  οι δραστηριότητες του οποίου , σύμφωνα με τους ΚΑΔ  του Υπουργείου Οικονομικών,  έχουν    μειωθεί  σημαντικά, καθώς και για τους εργαζομένους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί  από    1η Μαρτίου μέχρι και 20 Μαρτίου 2020  και με οποιοδήποτε τρόπο (είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση).


 1.  Με την Π.Ν.Π. της 11-3-2020 :
α)  Αναστέλλεται  για το χρονικό  διάστημα από   11-3  έως και 10-4-2020  η υποχρέωση των εργοδοτών  για  υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ των εντύπων Ε4  (Συμπληρωματικός ωραρίου), Ε8 (Αναγγελία υπερεργασίας/ υπερωρίας) και Ε12  (e-Οικοδομώ). Όποιες  μεταβολές  επέλθουν στα παραπάνω έντυπα θα δηλωθούν στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ συγκεντρωτικά και απογραφικά στο πρώτο 10ήμερο του επόμενου μήνα  της παρασχεθείσας εργασίας.
β) Ο εργοδότης δύναται  με μονομερή απόφασή του  να  καθορίζει ότι  η εργασία όλων ή μέρους των εργαζομένων της επιχείρησής του θα  παρέχεται  εξ αποστάσεως (τηλεργασία), εφόσον βεβαίως τούτο θα είναι  εφικτό  και  θα εξαρτάται από την ειδικότητα  και τη δυνατότητα  του κάθε εργαζομένου  να χειρίζεται  Η/Υ και να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με την επιχείρηση.
γ) Με την Π.Ν.Π. αυτή  όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα   καθιερώνεται το δικαίωμα των εργαζομένων  που έχουν  παιδιά  μέχρι 15 ετών, ή είναι γονείς παιδιών με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας,   να ζητούν  και να λαμβάνουν  άδεια από τον εργοδότη τους  ειδικού σκοπού  για  τη φροντίδα των παιδιών τους  για όσο χρόνο  οι μονάδες φροντίδας ανηλίκων ή οι σχολικές μονάδες που φοιτούν τα  παιδιά τους  η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί. Η άδεια αυτή του ειδικού σκοπού  θα είναι τουλάχιστον τριών (3)  εργασίμων ημερών και υπό την προϋπόθεση  ότι ο αιτών  την άδεια αυτή  εργαζόμενος  θα λαμβάνει υποχρεωτικά  και μία   ημέρα επιπλέον άδεια από την κανονική του άδεια.
Η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται στους φυσικούς ή θετούς ή αναδόχους γονείς υπό τις εξής προϋποθέσεις :

 
α) Ακόμη και αν ο άλλος γονέας  είναι ελεύθερος επαγγελματίας,
β) Αν και οι δύο γονείς εργάζονται στην ίδια ή σε διαφορική επιχείρηση ή το δημόσιο κλπ, με κοινή τους δήλωση προς τον ή τους εργοδότες τους δηλώνουν ποιος και πότε  θα κάνει χρήση της  άδειας ειδικού  σκοπού.
γ) Η άδεια αυτή δεν χορηγείται αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται  ή δεν αυτοαπασχολείται εκτός   αν  νοσεί  ή είναι άτομο με αναπηρία.  
δ) Σε περίπτωση  διαζυγίου ή διάστασης των γονέων την άδεια ειδικού σκοπού μπορεί να τη λάβει ο γονέας ο οποίος έχει την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα εκτός και αν μεταξύ τους συμφωνήσουν διαφορετικά .
ε) Σε περίπτωση γέννησης παιδιού εκτός γάμου ή θανάτου του ενός από τους δύο γονείς η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται στον μονογονέα χωρίς άλλη προϋπόθεση.
στ) Από τις ημέρες της άδειας  ειδικού σκοπού  που  θα λάβει κάθε εργαζόμενος τα 2/3 καλύπτονται από τον εργοδότη  και το 1/3ο από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

   
Με βάση  την Υ.Α. 12338/Δ1.4372/13-3-2020 οι  εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ το αργότερο μέχρι την 15-4-2020 μέσω του  προσωρινού εντύπου Ε11.1 με τίτλο Απολογιστικό έντυπο γνωστοποίησης άδειας  ειδικού σκοπού, όσους εργαζόμενους έκαναν χρήση της άδειας αυτής καθώς και τη διάρκεια αυτής.


2. Με το άρθρο δέκατο τρίτο  της  Π.Ν.Π. από 14-3-2020 ορίσθηκαν τα εξής:  
 α) Οι  επιχειρήσεις στις οποίες έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας τους κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλουν στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων αυτών  με την οποία δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τον προσωπικό τους λογαριασμό ΙΒΑΝ καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται.
 β)   Με το άρθρο  δέκατο τέταρτο της Π.Ν.Π. αυτής τίθεται ειδική διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού στον τομέα  της ενέργειας, ύδρευσης και προμήθειας καυσίμων,  φαρμάκων και  παραϊατρικού υλικού.
 γ) Επίσης με το  άρθρο δέκατο πέμπτο  προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις που έχουν εξαντλήσει τα ανώτατα επιτρεπόμενα ανώτατα  όρια υπερωριακής εργασίας του προσωπικού τους, δύνανται να το απασχολήσουν υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Εργασίας  και χωρίς όμως η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων να  υπερβαίνει τα ανώτατα  ημερήσια όρια εργασίας  που προβλέπονται από τις  κείμενες διατάξεις.
 3. Με το άρθρο  ένατο της από   20-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68 τ. Α΄) ορίσθηκαν τα εξής:
α)  Για χρονικό  διάστημα  που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την 20-3-2020, ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να ορίζει προσωπικό ασφαλούς  λειτουργίας της επιχείρησής του  ως εξής:  
α) Απασχόληση των εργαζομένων εκ περιτροπής  κατ΄ ελάχιστον 2 εβδομάδες ανά  μήνα (συνεχόμενες ή  διακεκομμένες).
β)  Η οργάνωση  της εργασίας στην περίπτωση αυτή  γίνεται ανά εβδομάδα  και  εντάσσεται  στο πρόγραμμα  εργασίας  το 50%  τουλάχιστον  του προσωπικού της επιχείρησης.
γ)  Εργοδότης  που  θα εφαρμόσει αυτόν τον  τρόπο  οργάνωσης της εργασίας του υποχρεούται να διατηρήσει  τον ίδιο αριθμό  εργαζομένων  που απασχολούνταν κατά  την έναρξη της εφαρμογής του μέτρου   αυτού.   
δ)  Στο τέλος  κάθε  μήνα  ο εργοδότης  υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του μέτρου  αυτού στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.  
Με το δέκατο άρθρο  της από   20-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68 τ. Α΄) ορίσθηκαν τα εξής:
 Οι εργοδότες  που ανήκουν σε όμιλο  επιχειρήσεων  των οποίων η δραστηριότητα πλήττεται  σημαντικά  ή τελεί υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του  δύνανται  με συμφωνία  άλλων εργοδοτών του ιδίου ομίλου να μεταφέρουν το προσωπικό τους σε άλλη επιχείρηση του ιδίου ομίλου. Στην περίπτωση αυτή  οι εργοδότες αυτοί υποχρεούνται να διατηρήσουν  συνολικά τον ίδιο αριθμό  εργαζομένων που απασχολούνταν  πριν τη μεταφορά.  Με αποφάσεις  των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας θα καθορισθούν οι λεπτομέρειες  εφαρμογής της διάταξης αυτής καθώς και ο τρόπος ενημέρωσης  του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
Με το ενδέκατο άρθρο  της από   20-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68 τ. Α΄) ορίσθηκαν τα εξής:

α) Οι εργοδότες που τελούν σε αναστολή  της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας  κατόπιν διαταγής της Αρχής από 18-3-2020  και για όσο χρόνο διαρκούν τα μέτρα  αντιμετώπισης του κορωνοϊού υποχρεούνται να μη προβαίνουν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία  των συμβάσεων εργασίας,   ενώ σε περίπτωση  πραγματοποίησης  καταγγελίας   αυτή  θα  είναι άκυρη.
β) Οι επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά  από  τον κορωνοϊό (και παρόλα αυτά  εξακολουθούν να λειτουργούν) και ανήκουν στις επιχειρήσεις που έχουν ορισθεί  με βάση τον ΚΑΔ της δραστηριότητας τους (αρχικό ή συμπληρωματικό) δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις  εργασίας  μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους  μέχρι ένα μήνα  από την 20-3-2020.  Όσοι εργοδότες επιλέξουν το μέτρο αυτό απαγορεύεται να  προβούν  σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του συνόλου  του προσωπικού τους   ενώ σε περίπτωση  πραγματοποίησης  καταγγελίας   αυτή  θα  είναι άκυρη. Οι εργοδότες αυτοί  υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό  της αναστολής. Οι  Α. Π. Δ.  των εργαζομένων αυτών υποβάλλονται από  τους  εργοδότες τους και η δαπάνη  της πλήρους  ασφαλιστικής  τους κάλυψης  καλύπτεται  από τον κρατικό προϋπολογισμό και υπολογίζεται επί των ονομαστικών τους μισθών (αυτών δηλαδή που λάμβαναν όταν εργάζονταν).
 γ) Στους  εργαζομένους  των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή  είτε λόγω απαγόρευσης της  λειτουργίας της επιχείρησης  που εργάζονταν, είτε  επειδή  η επιχείρησή τους  είναι από αυτές που με βάση  τον ΚΑΔ δραστηριότητάς της πλήττεται από  την εξάπλωση  του κορωνοϊού, καθώς και όσων εργαζομένων  έχει  λυθεί   η σύμβαση εργασίας τους από  την 1η Μαρτίου  έως την 20ή Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία του εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση δικαιούνται την έκτακτη οικονομική  ενίσχυση του Κρατικού  Προϋπολογισμού των 800  ευρώ. Για τη λήψη της  αποζημίωσης αυτής από τους εργαζομένους ο εργοδότης τους υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση  μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ   με την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία των εργαζομένων  των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί, είτε λόγω της απαγόρευσης της δραστηριότητάς του, είτε επειδή πλήττεται σημαντικά από τα μέτρα  καταστολής του  κορωνοϊού. Οι  εργοδότες αυτοί υποχρεούνται  αφενός  να  συμπεριλάβουν στη δήλωσή τους αυτή και τους εργαζομένους  που  οι συμβάσεις εργασίας τους  έχουν λυθεί  με οποιοδήποτε τρόπο από  την  1η  μέχρι και την 20ή  Μαρτίου 2020 είτε με καταγγελία του εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση και αφετέρου να γνωστοποιούν εγγράφως ή ηλεκτρονικά αυθημερόν στους εργαζομένους τους την υπεύθυνη   δήλωσή  τους προς το Π.Σ.  ΕΡΓΑΝΗ  καθώς και τον αριθμό  πρωτοκόλλου  που έλαβε η δήλωσή τους από το  σύστημα αυτό  (για να είναι  δυνατή  η λήψη της ειδικής αυτής αποζημίωσης  όταν θα υποβάλλουν  τη δική  τους αίτηση στο σύστημα αυτό).
Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε περισσότερους από έναν εργοδότη  των οποίων έχει ανασταλεί  η δραστηριότητα  με εντολή  δημόσιας Αρχής και κατ΄επέκταση οι συμβάσεις εργασίας τους τεθούν σε αναστολή, επιλέγουν  έναν από τους εργοδότες αυτούς προκειμένου να καταστούν  δικαιούχοι της οικονομικής αυτής ενίσχυσης  των 800 ευρώ  για τις 45 ημέρες. Οι  επιχειρήσεις δύνανται να καταβάλλουν στους εργαζομένους τους που είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού επιπλέον ποσό και σε κάθε περίπτωση μέχρι του ποσού των καταβαλλομένων αποδοχών τους. Για το επιπλέον αυτό ποσό  υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)  και καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον αυτό ποσό οι οποίες αφαιρούνται από την υποχρέωση  κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.
δ) Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 12998/232/ 28-3-2020 οι επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά  λόγω του φαινομένου του  κορωνοϊού με βάση Κ.Α.Δ. κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας βάσει  των ακαθαρίστων εσόδων τους έτους 2018, δύνανται  να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους  σ΄ αυτές κατά την  21-3-2020 και για συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών. Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου  που δεν έχουν λήξει μέχρι  την  21-3-2020  μπορεί  να τίθενται σε αναστολή μετά το πέρας της οποίας  η σύμβαση συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται . Οι  επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους,  υποχρεούνται όπως μετά το πέρας του χρόνου της αναστολής και για διάστημα  ίσο με 45 ημερολογιακές ημέρες  να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό  εργαζομένων που απασχολούσαν πριν την εφαρμογή του μέτρου αυτού  με εξαίρεση  όσων  εργαζομένων αποχώρησαν οικειοθελώς ή λόγω συνταξιοδότησης καθώς και οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση λήγει μετά τη λήξη του  χρόνου της αναστολής.  
Εντός του χρονικού διαστήματος από 21-3  μέχρι 20-4-2020   οι επιχειρήσεις που  πλήττονται σημαντικά  λόγω των  συνεπειών του κορωνοϊού  μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής  των συμβάσεων εργασίας  μονομερώς σταδιακά  και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων.      

Copyright 2020 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή