Μοιραστείτε το


ΑΡΘΡΟ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ


Με το άρθρο 69 του Ν.4756/2020 ΦΕΚ Α΄235 / 26-11-2020 ορίσθηκε ότι οι επιχειρήσεις που είχαν θέσει το προσωπικό τους σε αναστολή συμβάσεων εργασίας από το Μάρτιο του έτους 2020 και συνεχίζεται συνεχώς ή κατά διαστήματα η αναστολή των συμβάσεών τους μέχρι 31/12/2020 μπορούν να παρατείνουν τον χρόνο χορήγησης κανονικής άδειας του προσωπικού τους μέχρι την 30η Ιουνίου 2021.


Η διάταξη αναφέρει τα εξής:


Άρθρο 69
Μεταφορά ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας που τελούν σε αναστολή
1.    Επιχειρήσεις – εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από τον Μάρτιο του 2020 και συνεχίζει να τελεί σε αναστολή αδιαλείπτως ή κατά διαστήματα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, δύνανται, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί ετήσιας κανονικής άδειας, να μεταφέρουν το σύνολο ή το υπόλοιπο των δικαιούμενων ημερών της ετήσιας κανονικής άδειας του έτους 2020, έως και την 30ή Ιουνίου 2021.
2.    Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας και του επιδόματος αδείας.Οι αποδοχές άδειας και το επίδομα και το επίδομα άδειας μπορούν να χορηγηθούν νόμιμα μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δηλαδή μέχρι 30 Ιουνίου 2021, οπότε και η υποχρέωση καταβολής εισφορών στον e-ΕΦΚΑ θα μεταφερθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου 2021.


Copyright 2020
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή