Μοιραστείτε το

ΑΡΘΡΟ: Η αμοιβή των  εργαζομένων:
κατά τις εορτές της 25ης & 26ης Δεκεμβρίου 2020,
τις 3 τελευταίες Κυριακές του έτους,              
την 1η Ιανουαρίου και την 6η Ιανουαρίου 2021.

Ασφαλιστική αντιμετώπιση


Επιμέλεια:
του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑ

Νομικού- Σύμβουλου Εργασιακών Σχέσεων

Όπως είναι γνωστό  οι εορτές της 25ης και 26ης  Δεκεμβρίου κάθε έτους έχουν ορισθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 748/1966 και του άρθρου 42 του  Ν. 4554/2018 αντίστοιχα, ως ημέρες υποχρεωτικής  αργίας,  με συνέπεια να μην επιτρέπεται κατ΄ αυτές  τόσο η λειτουργία των επιχειρήσεων και των εργασιών γενικά (εκτός βέβαια αυτών που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και αργίες),  όσο και η απασχόληση των μισθωτών τους.


  Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του  Ν.Δ. 3755/1957 και του Ν. 4554/2018,  στους  εργαζόμενους   των επιχειρήσεων αυτών ,  παρότι δεν θα εργασθούν  κατά τις εορτές αυτές, θα πρέπει να καταβληθούν  οι αποδοχές τους , με τις εξής  διακρίσεις:


Α . Όσον αφορά την εορτή της  25ης Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα)
Επειδή εφέτος η εορτή αυτή   συμπίπτει  με εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας (Παρασκευή), στους εργαζομένους  που απασχολούνται με 6ήμερη  όσο και  με 5θήμερη εργασία, τόσο για τους αμειβομένους με ημερομίσθιο, ωρομίσθιο, ποσοστά κ.λπ.,  θα τους καταβληθεί απλό (χωρίς προσαύξηση)  το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, για δε  τους αμειβομένους με σταθερό μηνιαίο μισθό, θα καταβληθεί  πλήρης ο μηνιαίος μισθός τους, παρότι δεν θα έχουν εργασθεί  κατά την ημέρα αυτή . Σε περίπτωση δε  που  οι εργαζόμενοι αυτοί  εργασθούν  παράνομα  κατά την ημέρα αυτή, το νόμιμο  ημερομίσθιό τους ή το 1/25ο του νομίμου μισθού τους ,θα καταβληθεί, πέρα των λοιπών συνεπειών,  με προσαύξηση  75%.
 Με την ίδια  προσαύξηση  75% θα καταβληθεί και το ημερομίσθιο ή το 1/25ο του  μισθού τους  των εργαζομένων  που απασχολούνται σε  επιχειρήσεις και εργασίες που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και αργίες , χωρίς να δικαιούνται να  τους χορηγηθεί άλλη ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) σε άλλη εργάσιμη  ημέρα της ίδιας ή επόμενης εβδομάδας πέρα αυτής (στην 6ήμερη εργασία) ή αυτών (στην πενθήμερη εργασία) που έχουν ορισθεί με το πρόγραμμα εργασίας της επιχείρησης  ως ημέρες των ρεπό τους.


Β. Όσον αφορά την εορτή της  26ης Δεκεμβρίου (Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων)
  Εφέτος η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων συμπίπτει σε  ημέρα Σάββατο, με συνέπεια, στους εργαζομένους που απασχολούνται με 5θήμερη εβδομαδιαία  εργασία  από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή  σε επιχειρήσεις   που  δεν  λειτουργούν  τις  Κυριακές και αργίες  και  αμείβονται με ημερομίσθιο, για την εβδομάδα  από  21 μέχρι  26 Δεκεμβρίου  να  οφείλονται  αφενός  τα  6  ημερομίσθια της εβδομάδας αυτής, παρότι δεν θα εργασθούν  τις 2 ημέρες  των εορτών (25η  και 26η Δεκεμβρίου) και  αφετέρου, επειδή  για τις 4 εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας  αυτής  που θα εργασθούν  (από 21 μέχρι 24 Δεκεμβρίου), και ΟΧΙ για 5ημέρες εργασίας όπως συμβαίνει στην περίπτωση όπου η παραμονή της αργίας του Σαββάτου είναι εργάσιμη ημέρα και όχι αργία όπως συμβαίνει εφέτος,    θα έχουν εργασθεί  για  32  ώρες  (4Χ8) αντί των 26 ωρών (6,40 ώρες Χ 4 ημέρες), και για το λόγο αυτό θα οφείλεται και πρόσθετη  αμοιβή για την εργασία   τους  των έξι (6) μόνο   ωρών που εργάσθηκαν  επιπλέον και ΟΧΙ ολόκληρο το ημερομίσθιο.
  


Γ. Όσον αφορά την 1η Ιανουαρίου και 6η Ιανουαρίου (Θεοφάνια)
Η 1η πρώτη του έτους (Πρωτοχρονιά) και η 6 Ιανουαρίου (Θεοφάνια) παρ’  ότι είναι εργάσιμες ημέρες σύμφωνα με το νόμο, με Π.Δ που έχουν εκδοθεί από το 1930 έχουν καθιερωθεί οι ημέρες αυτές τόσο για τα εμπορικά καταστήματα όσο και για τους εργαζόμενους σε αυτά, ως ημέρες αργίας. Ωστόσο για όσους εργαζόμενους απασχοληθούν κατά τις ημέρες αυτές δε θα καταβληθεί η προσαύξηση 75% αλλά απλά τα ωρομίσθιά τους , επειδή στο νόμο για την καταβολή της προσαύξησης 75% αναφέρονται μόνο οι επίσημες αργίες και όχι οι πρόσθετες που έχουν καθιερωθεί με Π.Δ.


Δ. Όσον αφορά τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις 3 τελευταίες Κυριακές του έτους
Όσοι εργαζόμενοι απασχοληθούν πάνω από 5 ώρες κατά τις 3 τελευταίες Κυριακές του έτους, θα τους καταβληθεί η προσαύξηση 75% για όσες ώρες απασχοληθούν κατ΄ αυτές, και θα τους χορηγηθεί μια  αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης την πρώτη εβδομάδα του νέου έτους.
Αντίθετα όσοι εργαστούν μέχρι 5 ώρες θα λάβουν τα ωρομίσθια των 5 ωρών με προσαύξηση 75% χωρίς υποχρέωση χορήγησης άλλης ημέρας ανάπαυσης την επόμενη εβδομάδα.

E. Όσον αφορά  την ασφαλιστική αντιμετώπιση των μισθωτών κατά το μήνα Δεκέμβριο ισχύουν τα κάτωθι :
1.    Οι εισφορές  που πρέπει να καταβληθούν κατά το μήνα Δεκέμβριο όπως και για κάθε άλλο μήνα  σύμφωνα με τη γενική αρχή του ασφαλιστικού δικαίου είναι συνάρτηση του ποσού των αποδοχών που δικαιούται  ο μισθωτός σύμφωνα με τις διατάξεις του εργατικού δικαίου  ή των καταβαλλόμενων αποδοχών εφόσον  αυτές είναι ανώτερες των προβλεπομένων από την εργατική νομοθεσία  Παρέκκλιση από την γενική αρχή του ασφαλιστικού δικαίου  υφίσταται μόνον όταν από ειδικότερη διάταξη της ασφαλιστικής νομοθεσίας προβλέπεται καταβολή εισφορών επί διαφορετικού ποσού αποδοχών από αυτό που δικαιούται ο μισθωτός με βάση τις διατάξεις  της εργατικής νομοθεσίας  (αμειβόμενοι  με κυμαινόμενες αποδοχές οι οποίοι για την ασφάλισή τους έχουν καταταγεί σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων, απασχολούμενοι με μερική απασχόληση των οποίων ο ημερήσιος μισθός είναι μικρότερος ή ίσος της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης, απασχολούμενοι με μερική απασχόληση  των οποίων ο ημερήσιος  μισθός είναι   μεγαλύτερος της 1ης  ειδικής ασφ. κλάσης  και μικρότερος του Τ.Η.  της 1ης ασφαλιστικής κλάσης  λόγω παροχής εργασίας επί χρόνο μικρότερο  του ½  του νομίμου ωραρίου πλήρους απασχόλησης κ.λπ.


2.    Οι αμειβόμενοι  με ημερομίσθιο    απασχολούμενοι με πλήρη απασχόληση  με σύστημα εξαήμερης  εβδομαδιαίας απασχόλησης   κατά την εβδομάδα  στην οποία  εμπίπτουν και οι ημέρες των εξαιρέσιμων εορτών της 25ης & 26ης Δεκεμβρίου θα αναγνωρίσουν στην ασφάλιση  6 ημέρες  και οι εισφορές θα υπολογισθούν  επί των αποδοχών των 6 ημερομισθίων που δικαιούνται για την εν λόγω εβδομάδα
Οι αμειβόμενοι  με ημερομίσθιο   απασχολούμενοι με πλήρη απασχόληση  με σύστημα πενθήμερης  εβδομαδιαίας απασχόλησης   κατά την εβδομάδα  στην οποία  εμπίπτουν και οι ημέρες των εξαιρέσιμων εορτών της 25ης & 26ης Δεκεμβρίου θα αναγνωρίσουν στην ασφάλιση  6 ημέρες  και οι εισφορές θα υπολογισθούν   τόσο επί των αποδοχών των 6 ημερομισθίων που δικαιούνται για την εν λόγω εβδομάδα όσο και επί της πρόσθετης αμοιβής που δικαιούνται για την εργασία του Σαββάτου (6ης ημέρας τη εβδομάδας ) ημέρα  για την οποία δικαιούνταν την αμοιβή χωρίς να απασχοληθούν πλην όμως παρείχαν εργασία λόγω των επιπλέον ωρών που απασχολήθηκαν από Δευτέρα έως Πέμπτη και δικαιούνται πρόσθετη αμοιβή.


3. Οι αμειβόμενοι  με μισθό    απασχολούμενοι με πλήρη απασχόληση  με σύστημα εξαήμερης ή πενθήμερης  εβδομαδιαίας απασχόλησης κατά το μήνα Δεκέμβριο θα αναγνωρίσουν στην ασφάλιση 25 ημέρες.

Copyright 2020 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή