Μοιραστείτε το

ΑΡΘΡΟ: Τι ισχύει για την απασχόληση εργαζομένων σε
ΑΚΡΑΙΕΣ  ΚΑΙΡΙΚΕΣ  ΣΥΝΘΗΚΕΣ - Υποχρεώσεις εργοδοτών.

 (Πότε αποτελούν ανυπαίτιο κώλυμα  και πότε ανωτέρα βία)


  Η αδυναμία προσέλευση των εργαζομένων στην εργασία τους λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων ή χιονοπτώσεων  αντιμετωπίζεται  από τα άρθρα 657 , 658 και 656 του  ΑΚ.

Με βάση τις διατάξεις  αυτές   οι εργαζόμενοι  που δεν προσήλθαν στην εργασία τους κατά τις ημέρες  των ισχυρών βροχοπτώσεων  ή χιονοπτώσεων στην περιοχή  τους  των τελευταίων ημερών , θα αντιμετωπισθούν , ως προς την υποχρέωση  των εργοδοτών να  τους  καταβάλλουν τα ημερομίσθια των ημερών αυτών  ως εξής:

Αν  τα ισχυρά αυτά καιρικά φαινόμενα  εμπόδισαν τους εργαζομένους να προσέλθουν στην  επιχείρηση που εργάζονται για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους,  η οποία όμως  παρά τις δυσκολίες αυτές λειτούργησε κανονικά, το γεγονός αυτό  θεωρείται ως  σπουδαίος λόγος που δεν οφείλεται στην υπαιτιότητά τους  (Ανυπαίτιο κώλυμα)   για τον  οποίο ,  σύμφωνα με τα   άρθρα 657 και 658 του ΑΚ,  καταβάλλονται οι αποδοχές στους , χωρίς να εργασθούν.

Αντίθετα , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 656 του ΑΚ,  αν οι  βροχοπτώσεις  ή οι χιονοπτώσεις  είναι  ασυνήθους μορφής και  έντασης  (ισχυρές) με αποτέλεσμα να καθίσταται   αδύνατη η λειτουργία της επιχείρησης και για τον εργοδότη και να μην είναι δυνατόν  να αποδεχθεί  τις προσφερόμενες υπηρεσίες των μισθωτών  του, μπορεί να θεωρηθούν ως γεγονός ανωτέρας βίας , δηλαδή γεγονός του οποίου οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν και να αποτραπούν ακόμη  με μέτρα  «άκρας επιμελείας και σύνεσης» , όπως ορίζεται στο άρθρο αυτό , οπότε και   τον απαλλάσσουν από την   υποχρέωση  να τους καταβάλλει τις αποδοχές τους των ημερών αυτών.


 Τα παραπάνω γίνονται δεκτά τόσο από τη θεωρία του δικαίου της εργασίας όσο και της νομολογίας των δικαστηρίων ( Βλ. την απόφαση του Ειρηνοδικείου  Χαλκίδας με αριθμό 146/2009).     

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ     

COPYRIGHT 2021 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή