Μοιραστείτε το

ΑΡΘΡΟ : Η αμοιβή για την ημέρα  της 25ης Μαρτίου 2021
του Χρήστου Θ. Καρατζά
Νομικού -  Συμβούλου Εργασιακών Σχέσεων

Η εορτή της 25ης Μαρτίου κάθε χρόνου, όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Β.Δ. 748/ 1966 ανήκει στις υποχρεωτικές επίσημες αργίες του έτους κατά τις οποίες απαγορεύεται αφενός η λειτουργία των επιχειρήσεων, πλην εκείνων που λειτουργούν, σύμφωνα με το Β.Δ. αυτό, νόμιμα κατά τις Κυριακές και αφετέρου η απασχόληση των εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Εξαίρεση της απαγόρευσης αυτής τίθεται με το παραπάνω Β.Δ. προκειμένου για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές, για επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με τρεις βάρδιες, καθώς και για τις κοινωνικού χαρακτήρα επιχειρήσεις, όπως είναι οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας, οι τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις συγκοινωνιών κ.λπ..


Εφέτος η 25η Μαρτίου συμπίπτει σε εργάσιμη ημέρα (Πέμπτη) και ως εκ τούτου δεν δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα για τους εργαζομένους είτε με 5θήμερο είτε με 6ήμερο.

Ειδικότερα σύμφωνα με τις σχετικές περί των εορτών διατάξεις της νομοθεσίας μας: α) Στους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο, ανεξάρτητα αν έχουν υπαλληλική ή εργατοτεχνική ιδιότητα, θα καταβληθεί το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής χωρίς να εργασθούν, ενώ στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, ανεξάρτητα πάλι αν έχουν υπαλληλική ή εργατ/κή ιδιότητα, θα καταβληθούν οι πλήρεις αποδοχές του μηνός Μαρτίου, καίτοι δεν θα έχουν εργασθεί όλες τις εργάσιμες ημέρες του μηνός αυτού. β) Στους εργαζόμενους που θα εργασθούν κατά την ημέρα αυτή νόμιμα ή παράνομα, σύμφωνα με το Ν.Δ. 3755/1957, θα καταβληθούν τα ωρομίσθια που θα εργασθούν κατά την ημέρα αυτή προσαυξημένα κατά 75% χωρίς υποχρέωση του εργοδότη να τους χορηγήσει άλλη ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) την ίδια ή την επομένη εβδομάδα.


Οι εργαζόμενοι είτε με 5θήμερο είτε με 6ήμερο και ανεξάρτητα του τρόπου καταβολής των αποδοχών τους, με μισθό ή με ημερομίσθιο, που εργάζονται σε επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα, σύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966, κατά τις Κυριακές και αργίες, θα εργασθούν κανονικά την ημέρα αυτή εφόσον σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας που έχει καταθέσει ο εργοδότης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ η ημέρα αυτή έχει ορισθεί ως εργάσιμη ημέρα με μόνη διαφορά ότι θα λάβουν το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, αν αμείβονται με ημερομίσθιο με προσαύξηση 75%, οι δε αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό εφόσον απασχοληθούν ανελλιπώς κατά τον εν λόγω μήνα θα λάβουν πλήρη το μισθό τους και το 75% του 1/25ου του μισθού τους λόγω της απασχόλησης τους κατά την εορτή αυτή. Η προσαύξηση αυτή, αν τους καταβάλλονται υψηλότερες αποδοχές από αυτές της ΣΣΕ στην οποία υπάγονται ή της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Νομοθετημένος μισθός), είναι δυνατόν κατά το νόμο και κατά την κρίση του εργοδότη, να υπολογισθεί στις νόμιμες μόνο αποδοχές τους και όχι στις υψηλότερες καταβαλλόμενες.


Επίσης τόσο στους εργαζόμενους με 5θήμερο όσο και με 6ήμερο στις επιχειρήσεις αυτές, για τους οποίους έχει προγραμματισθεί η ημέρα αυτή (25η Μαρτίου) ως ημέρα ανάπαυσής τους (ρεπό), ενώ δεν θα εργασθούν, οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο θα λάβουν το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής του ρεπό τους, δηλαδή θα λάβουν, σύμφωνα με τα παραπάνω έξι (6) πάλι ημερομίσθια την εβδομάδα αυτή, οι δε αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό θα λάβουν πλήρη τον μισθό τους του μηνός Μαρτίου χωρίς επιπλέον αποδοχές.


Απασχόληση εργαζομένων σε άλλες επιχειρήσεις κατά την ημέρα αυτή, εκτός από τις παραπάνω, δεν είναι δυνατή για οποιοδήποτε λόγο, ούτε χορηγείται άδεια εργασίας από το Σ.ΕΠ.Ε., όπως προβλέπεται για τις Κυριακές του έτους.
Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας (3 βάρδιες), είτε εργάζονται με 5θήμερο είτε με 6ήμερο, για τους οποίους έχει προγραμματισθεί ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) η ημέρα αυτή (25η Μαρτίου) και αμείβονται με ημερομίσθιο, δεν θα εργασθούν κατά την ημέρα αυτή αφού θα έχουν ρεπό, αλλά θα λάβουν κανονικά το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, φυσικά χωρίς καμία προσαύξηση, αφού, σύμφωνα με το νόμο και τη νομολογία, η καταβολή της προσαύξησης 75% προϋποθέτει πραγματική μόνο απασχόληση.


Από την άποψη της ασφαλιστικής νομοθεσίας οι μισθωτοί πλήρους απασχόλησης που θα απασχοληθούν ανελλιπώς κατά το μήνα Μάρτιο οι μεν αμειβόμενοι με μισθό θα αναγνωρίσουν στην ασφάλιση 25 ημέρες είτε απασχολούνται με σύστημα πενθήμερης είτε απασχολούνται με σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης, οι δε αμειβόμενοι με ημερομίσθιο θα αναγνωρίσουν στην ασφάλιση όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα είτε απασχολούνται με σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης είτε απασχολούνται με σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης (Οι απασχολούμενοι με σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης θα αναγνωρίσουν στην ασφάλιση όλες τις ημέρες που πράγματι θα απασχοληθούν οι δε απασχολούμενοι με σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης για κάθε εβδομάδα πλήρους απασχόλησης ή απασχόλησης 3 ημερών και άνω θα αναγνωρίσουν μια ημέρα επιπλέον των πραγματικών ημερών απασχόλησης).


Βάση υπολογισμού των εισφορών αποτελεί το ποσόν το οποίο δικαιούται ο κάθε μισθωτός με βάση τις διατάξεις του εργατικού δικαίου κατά συνέπεια οι αποδοχές επί των οποίων θα καταβληθούν οι εισφορές θα είναι το σύνολο των αποδοχών που σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω δικαιούται ο κάθε μισθωτός για τον εν λόγω μήνα.

Copyright 2021 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή