Μοιραστείτε το

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης θέτει από σήμερα, 13/05/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου ««Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και τους ενδιαφερόμενους πολίτες και επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στη διαδικασία, καταθέτοντας τις προτάσεις τους. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 27/05/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 00:00.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης ΜΕΡΗ 1 ΚΑΙ 2

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης ΜΕΡΟΣ ΙV

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης ΜΕΡΟΣ V

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης ΜΕΡΟΣ VI

Loading...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ I: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 190 ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"
Άρθρο 1: Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 2: Σκοπός
Άρθρο 3: Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 4: Απαγόρευση βίας και παρενόχλησης στην εργασία
Άρθρο 5: Υποχρεώσεις εργοδότη για πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης
Άρθρο 6: Υποχρεώσεις εργοδότη για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση - Τροποποίηση άρθρου 47 ν. 3850/2010
Άρθρο 7: Πρόγραμμα προληπτικής δράσης - Τροποποίηση άρθρου 42 ν. 3850/2010
Άρθρο 8: Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας και επίβλεψη της υγείας -Τροποποίηση άρθρων 17 και 18 ν. 3850/2010
Άρθρο 9: Πολιτικές εντός επιχείρησης για την καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης
Άρθρο 10: Πολιτικές εντός επιχείρησης για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών
Άρθρο 11: Περιεχόμενο Κανονισμών Εργασίας και Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
Άρθρο 12: Δικαιώματα θιγομένων - Αποτελέσματα επί παραβίασης της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης
Άρθρο 13: Απαγόρευση αντιποίνων
Άρθρο 14: Προσφυγή από νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων
Άρθρο 15: Αντιστροφή του βάρους απόδειξης
Άρθρο 16: Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος για την παρακολούθηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
Άρθρο 17: Αρμοδιότητα Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
Άρθρο 18: Επίλυση διαφορών λόγω βίας ή παρενόχλησης ενώπιον του ΣΕΠΕ
Άρθρο 19: Επιβολή διοικητικών κυρώσεων από την Επιθεώρηση Εργασίας
Άρθρο 20: Εθνικό Συμβούλιο Ισότητας των Φύλων - Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 4604/2019
Άρθρο 21: Σήμα Ισότητας - Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 4604/2019
Άρθρο 22: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές, την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου και Ρυθμίσεις για Άδειες σχετικές με την προστασία της οικογένειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1158
Άρθρο 24: Σκοπός (άρθρο 1 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)
Άρθρο 25: Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)
Άρθρο 26: Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)
Άρθρο 27: Άδεια πατρότητας (άρθρα 4 και 8 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)
Άρθρο 28: Γονική άδεια (άρθρα 5 και 8 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)
Άρθρο 29: Άδεια φροντιστή (άρθρο 6 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)
Άρθρο 30: Απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας (άρθρο 7 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)
Άρθρο 31: Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας (άρθρο 9 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)
Άρθρο 32: Φορείς ισότητας για τα περί διακρίσεων ζητήματα που εμπίπτουν στο παρόν Μέρος (Άρθρο 15 της Οδηγίας (EE) 2019/1158 )
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B: ΑΔΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Άρθρο 33: Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 34: Άδεια μητρότητας
Άρθρο 35: Άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Άρθρο 36: Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας
Άρθρο 37: Άδεια φροντίδας τέκνου
Άρθρο 38: Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου
Άρθρο 39: Άδεια γάμου
Άρθρο 40: Άδεια προγεννητικών εξετάσεων
Άρθρο 41: Μειωμένο ωράριο γονέων παιδιών με αναπηρία
Άρθρο 42: Άδεια λόγω ασθένειας παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου μέλους
Άρθρο 43: Άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών
Άρθρο 44: Άδεια λόγω νοσηλείας των παιδιών
Άρθρο 45: Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β
Άρθρο 46: Εργασιακά δικαιώματα (άρθρα 10 και 16 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)
Άρθρο 47: Απαγόρευση διακρίσεων (άρθρα 11 και 14 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)
Άρθρο 48: Προστασία από την απόλυση και βάρος απόδειξης (άρθρο 12 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)
Άρθρο 49: Έννομη προστασία (άρθρο 16 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)
Άρθρο 50: Κυρώσεις
Άρθρο 51: Διάδοση πληροφοριών (άρθρο 17 της Οδηγίας (EE) 2019/1158 )
Άρθρο 52: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 53: Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ IV: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Άρθρο 54: Καθιέρωση χρονικών ορίων εργασίας
Άρθρο 55: Ανάπαυση εργαζομένων - Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 4 π.δ. 88/1999
Άρθρο 56: Παροχή πρόσθετης εργασίας από εργαζομένους μερικής απασχόλησης - Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 38 ν. 1892/1990
Άρθρο 57: Αμοιβή υπέρβασης χρονικών ορίων εργασίας - Προσθήκη τίτλου και τροποποίηση παρ.

3, 5, προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 4 του ν. 2874/2000
Άρθρο 58: Συμφωνία περί διευθέτησης του χρόνου εργασίας - Τροποποίηση της παρ. 6 και προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 41 του ν. 1892/1990
Άρθρο 59: Αργία
Άρθρο 60: Χρονικό όριο εξάντλησης ετήσιας άδειας αναψυχής
Άρθρο 61: Άδεια άνευ αποδοχών
Άρθρο 62: Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ανάπαυση κατά την Κυριακή και τις ημέρες αργίας -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966 και προσθήκη στην παρ. 3 του άρθρου 9 του β.δ. 748/1966
Άρθρο 63: Κατάργηση διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών
Άρθρο 64: Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής εργασίας μετά την προμήνυση καταγγελίας
Άρθρο 65: Προστασία από τις απολύσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 66: Τηλεργασία - Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 3846/2010
Άρθρο 67: Συνεργατικές ψηφιακές πλατφόρμες
Άρθρο 68: Συμβατική σχέση συνεργατικών ψηφιακών πλατφορμών με παρόχους υπηρεσιών
Άρθρο 69: Συνδικαλιστικά δικαιώματα παρόχων υπηρεσιών - φυσικών προσώπων
Άρθρο 70: Υγιεινή και ασφάλεια παρόχων υπηρεσιών
Άρθρο 71: Υποχρέωση ενημέρωσης παρόχων υπηρεσιών για τα δικαιώματά τους
Άρθρο 72: Εξουσιοδοτική διάταξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ"
Άρθρο 73: Σκοπός και λειτουργία
Άρθρο 74: Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
Άρθρο 75: Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εκπρόθεσμα
Άρθρο 76: Ενιαίοι κωδικοί και μητρώα μεταξύ ΣΕΠΕ-θ-ΕΦΚΑ-ΟΑΕΔ
Άρθρο 77: Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων
Άρθρο 78: Καταχώρηση αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ -Τροποποίηση του άρθρου 80 του ν. 4144/2013
Άρθρο 79: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 80: Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίων Α, Β και Γ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Άρθρο 81: Είδη συνδικαλιστικών οργανώσεων - Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 1264/1982
Άρθρο 82: Καταχώριση συνδικαλιστικών οργανώσεων - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 1264/1982
Άρθρο 83: Βιβλία συνδικαλιστικών οργανώσεων - Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 1264/1982
Άρθρο 84: Πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 1264/1982
Άρθρο 85: Γενική Συνέλευση μελών συνδικαλιστικών οργανώσεων - Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 1264/1982
Άρθρο 86: Ψηφοφορία - Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 1264/1982
Άρθρο 87: Προστασία συνδικαλιστικής δράσης - Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 1264/1982
Άρθρο 88: Δημοκρατία στους τόπους εργασίας - Τροποποίηση του άρθρου 16 ν. 1264/1982
Άρθρο 89: Συνδικαλιστικές άδειες - Τροποποίηση του άρθρου 17 ν. 1264/1982
Άρθρο 90: Γνωστοποίηση απεργίας και στάσεων εργασίας - Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 1264/1982
Άρθρο 91: Επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου - Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 1264/1982
Άρθρο 92: Προστασία δικαιώματος στην εργασία
Άρθρο 93: Δημόσιος διάλογος - Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2224/1994
Άρθρο 94: Προσωπικό Ασφαλείας και Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας - Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 1264/1982
Άρθρο 95: Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας - Νομιμοποίηση εκπροσώπων

- Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 1876/1990
Άρθρο 96: Πεδίο εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων εργασίας - Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 1876/1990
Άρθρο 97: Συμφιλίωση - Αντικατάσταση άρθρου 13 του ν. 1876/1990
Άρθρο 98: Δικαστικός έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων - Προσθήκη στο άρθρο 16Β του ν. 1876/1990
Άρθρο 99: Μεταβατικές - Καταργούμενες Διατάξεις Κεφαλαίου Δ
ΜΕΡΟΣ V: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
Άρθρο 100: Σύσταση
Άρθρο 101: Αρμοδιότητες
Άρθρο 1023: Λειτουργική ανεξαρτησία
Άρθρο 103: Σχέση με τη Βουλή και διοικητικές αρχές
Άρθρο 104: Σχέσεις με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπούς κυβερνητικούς φορείς
Άρθρο 105: Όργανα διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας
Άρθρο 106: Συμβούλιο Διοίκησης
Άρθρο 107: Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 108: Διαδικασία επιλογής και διορισμού Συμβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 109: Παύση, παραίτηση, αναπλήρωση μελών του Συμβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 110: Συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης, εκλογή Προέδρου και λήψη αποφάσεων
Άρθρο 111: Διοικητής
Άρθρο 112: Αρμοδιότητες Διοικητή
Άρθρο 113: Διαδικασία επιλογής και διορισμός Διοικητή
Άρθρο 114: Παύση, παραίτηση, αναπλήρωση Διοικητή
Άρθρο 115: Οργανικές θέσεις
Άρθρο 116: Μισθολογικό καθεστώς και επιπλέον αμοιβή
Άρθρο 117: Προϋπολογισμός
Άρθρο 118: Οικονομική Διαχείριση
Άρθρο 119: Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός της Επιθεώρησης Εργασίας
Άρθρο 120: Επιτάχυνση επίλυσης διαφορών στην Επιθεώρηση Εργασίας - Τροποποίηση άρθρου 3 Βν.3996/2011
Άρθρο 121: Ταχεία διαδικασία επιβολής προστίμων - Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 3996/2011
Άρθρο 122: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 123: Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ VI: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 187 ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 124: Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης
Άρθρο 125: Έναρξη ισχύος

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή