Μοιραστείτε το

Άρθρο: Ενημερωτικό σημείωμα για τις διατάξεις του νέου Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εργασίας


Επιμέλεια: Επιστημονική Ομάδα ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ


Με το νέο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας που τέθηκε ήδη σε διαβούλευση από τα ενδιαφερόμενα μέρη  προκειμένου  να εισαχθεί στη Βουλή προς ψήφιση,  επέρχονται  σοβαρές μεταρρυθμίσεις σε διάφορα κεφάλαια της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας, η ισχύς των οποίων θα αρχίσει όπως θα ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του  νόμου που θα ψηφισθεί από τη Βουλή και τη δημοσίευσή του στο Φ.Ε.Κ. και θα καταστεί νόμος του Κράτους.


Με το νομοσχέδιο αυτό αφενός κυρώνονται: 

α) Η με αριθμό 190  Διεθνής  Συνδιάσκεψη Εργασίας της 21ης Ιουνίου 2019,  για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας και 

β) Η με αριθμό 187 της 31ης Μαΐου 2006  της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας Δ.Ο.Ε., για το πλαίσιο  προώθησης της Ασφάλειας  και της Υγείας στην Εργασία και αφετέρου τροποποιούνται διάφορες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας είτε με τη θέσπιση νέων διατάξεων, είτε  με νομοθέτηση ως έχουν ή κατά τροποποίηση των διαφόρων μορφών αδειών των εργαζομένων, που έχουν συμφωνηθεί  από τους κοινωνικούς εταίρους   κατά  καιρούς μέσω των ΕΓΣΣΕ και χορηγούνται ήδη. Συγκεκριμένα προτείνονται προς ψήφιση οι  εξής τροποποιήσεις της  ισχύουσας  νομοθεσίας:      


1.    Με το Μέρος ΙΙ  του νομοσχεδίου  τίθενται  διατάξεις  για την παρενόχληση και τη βία  στο χώρο εργασίας και τροποποιούνται τα άρθρα 17,18, 42 και 47 του Κωδικοποιημένου Ν. 3850/2010  για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία και ορίζεται ότι οι διατάξεις του Μέρους αυτού  μπορούν να αποτελέσουν μέρος είτε  Κανονισμού  Εργασίας, για όσες επιχειρήσεις  υποχρεούνται να έχουν κυρωμένο Κανονισμό Εργασίας, είτε με την υπογραφή επιχειρησιακών  Σ.Σ.Ε.  
2.     Με το Μέρος ΙΙΙ του νομοσχεδίου, που αφορά ρυθμίσεις για  την ισορροπία  μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, με τα άρθρα 26 και 27  προβλέπεται  η χορήγηση στους εργαζομένους  πέραν  των άλλων,  και οι εξής άδειες:  α) άδεια  πατρότητας που χορηγείται  στους άρρενες  εργαζόμενους  που αποκτούν τέκνο, β) άδεια μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες το έτος στον εργαζόμενο που είναι  φροντιστής  κατά την έννοια του άρθρου 26 για υποστήριξη συγγενικών προσώπων που συντηρεί ο κάθε εργαζόμενος, γ) γονική άδεια  λόγω γέννησης ή υιοθεσίας τέκνου με τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4075/2012, δ) άδεια με αποδοχές   μιας ημέρας  μέχρι δύο φορές το έτος για λόγους ανωτέρας βίας.
3.    Με το Β΄ Κεφάλαιο του Μέρους αυτού του νομοσχεδίου, που αφορά  Κωδικοποίηση  Ρυθμίσεων Αδειών  σχετικών με την προστασία της Οικογένειας  προβλέπεται η χορήγηση στους εργαζομένους των αδειών που προβλέπονται από τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και συγκεκριμένα: 

α)  Άδεια μητρότητας,

β) Άδεια για υποβολή σε μεθόδους  ιατρικώς  υποβοηθούμενης  αναπαραγωγής,

γ) Ειδική παροχή προστασία μητρότητας  κατά τροποποίηση του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008 (6μηνη άδεια επιδοτούμενη από τον ΟΑΕΔ),

δ)  Άδεια φροντίδας  τέκνου,  (Άδεια μειωμένου ωραρίου εργασίας),

ε) Άδεια  παρακολούθησης  σχολικής επίδοσης  τέκνου ,η οποία ορίζεται για τέκνα  μέχρι 18 ετών αντί των 16 ετών της διάταξης της ΕΓΣΣΕ,

στ) Άδεια γάμου ,

ζ) Άδεια  προγεννητικών εξετάσεων,

η) Μειωμένο ωράριο εργασίας εργαζομένων  γονέων με παιδιά  με αναπηρία,

θ) Άδεια  ασθενείας  παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου μέλους,

ι) Άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων παιδιών,

ια)  Άδεια λόγω νοσηλείας παιδιών,

ιβ) Άδεια  για μονογονεϊκές οικογένειες.


4.    Με το άρθρο 48 του νομοσχεδίου  ορίζονται περιπτώσεις ακυρότητας της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας (προφανώς αορίστου χρόνου επειδή δεν διευκρινίζεται  στη διάταξη), και τίθεται για πρώτη φορά διάταξη απαγόρευσης της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας   του πατέρα  λόγω  πρόσφατου  τοκετού της συζύγου του.      


5.    Με το  Μέρος IV του νομοσχεδίου  τίθενται ρυθμίσεις  για την προστασία της εργασίας  και ορίζονται τα εξής :

α) Καθιερώνονται η 5θήμερη ή  6ήμερη  εβδομαδιαία εργασία όπως προβλέπονται κατά κλάδο από τις οικείες ΣΣΕ / ΔΑ  ή ατομικές συμφωνίες  καθώς και η 40ωρη  εβδομαδιαία εργασία και δεν θίγονται   σχετικές διατάξεις κλαδικών κλπ ΣΣΕ/ΔΑ που προβλέπουν μικρότερη διάρκεια εβδομαδιαίας εργασίας. Με το ίδιο άρθρο  προβλέπεται η δυνατότητα, στα πλαίσια της διαδικασίας διευθέτησης του χρόνου εργασίας η καθιέρωση  εβδομαδιαίας εργασίας τεσσάρων (4) ημερών.


β) Τίθενται νέοι όροι πραγματοποίησης του διαλείμματος  που θα χορηγείται  με την πάροδο 4 ωρών εργασίας,  ο  χρόνος  που θα διαρκεί αυτό ο οποίος δεν  θα θεωρείται χρόνος πραγματικής εργασίας, ενώ στην περίπτωση της παροχής εργασίας με διακεκομμένο ημερήσιο ωράριο,  η μεσημβρινή  διακοπή ορίζεται και για τις δύο περιόδους του έτους (χειμώνα και θέρος) , σε τρις (3) ώρες. 

(Σημείωση συντακτικής ομάδας ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ): Στη διάταξη αυτή  δεν ορίζεται τι θα συμβεί με τις εξαιρέσεις για τη χορήγηση διαλείμματος  σε εργαζομένους ορισμένων κατηγοριών που προβλέπονται από το άρθρο 14 του Π.Δ. 88/1999.


γ) Επαναλαμβάνεται τροποποιημένη η διάταξη του άρθρου  38 του Ν. 1892/1990  για την παροχή πρόσθετης εργασίας εργαζομένων με  σύμβαση  μειωμένης απασχόλησης, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2874/2000 όπως ισχύουν μετά το άρθρο 1 του Ν. 3385/2005  για την υπερεργασία και τις υπερωρίες  που ορίζονται πλέον για όλους τους εργαζομένους  χωρίς διάκριση  μέχρι 3 ώρες ημερησίως  και  μέχρι  150 το έτος. Οι  τυχόν παράνομες  περισσότερες ώρες υπερωριακής εργασίας θα αμείβονται με προσαύξηση 120%. Με απόφαση του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας  μπορεί να χορηγείται άδεια  σε επιχειρήσεις  που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα  για πραγματοποίηση  μεγαλύτερου αριθμού υπερωριών το έτος οι οποίες θα αμείβονται με προσαύξηση 60%.

δ) Στις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1892/1990  για τη δυνατότητα  συμφωνίας  διευθέτησης του χρόνου εργασίας, προστίθενται διατάξεις  ι) για καθιέρωση του συστήματος μόνο ύστερα από αίτηση του εργαζομένου, ιι) άρνηση του εργαζομένου  να εργασθεί  τις περισσότερες ώρες που έχουν συμφωνηθεί  με την υπογραφή συμφωνίας με το επιχειρησιακό σωματείο της επιχείρησης, δεν αποτελεί λόγο έγκυρης καταγγελίας της σύμβασής του  και ιιι) στην περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας εργαζομένου που έχει εργασθεί υπερωριακά και δεν του έχουν  επιστραφεί οι ώρες της υπερωριακής εργασίας του λόγω του συστήματος της διευθέτησης που ισχύει στην επιχείρηση, καταβάλλεται  σχετική αποζημίωση.

ε) Καθιερώνονται ως υποχρεωτικές ημέρες αργίες και οι εορτές  της 1ης και 6ης  Ιανουαρίου και της 28ης Οκτωβρίου. 

στ) Τίθενται  για πρώτη φορά  διατάξεις για την άδεια χωρίς αποδοχές των εργαζομένων,

ζ) Τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του ΒΔ 748/1966  για την Κυριακή εργασία, 

η) Καταργείται  η διάκριση  των νόμων 2112/1920 και 3198/1955 για μισθωτούς  σε υπαλλήλους  και εργατοτεχνίτες, για την περίπτωση υπολογισμού της αποζημίωσης απόλυσής τους  με καταγγελία του εργοδότη 

θ) Τίθενται νέες  περιπτώσεις  για την απαγόρευση της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας ορισμένων εργαζομένων  όπως π.χ. εγκύων και  γυναικών  μετά τον τοκετό, συνδικαλιστών αναπήρων

ι) Τίθενται περιορισμοί και όροι  στις συμφωνίες μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου για την παροχή εργασίας από απόσταση (τηλεργασία).

ια) Τίθενται διατάξεις  εφαρμογής του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ σε νέες βάσεις  και  καθιερώνεται υπό όρους η ψηφιακή κάρτα παρουσίας των εργαζομένων στην επιχείρηση, που θα είναι συνδεδεμένη με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.


6. Με το Κεφάλαιο Δ΄ του νομοσχεδίου τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις της νομοθεσίας  για τους συνδικαλιστές και τις οργανώσεις τους, και ειδικότερα για τους όρους κήρυξης απεργίας και τις συνδικαλιστικές άδειες, καθώς και του  Ν. 1876/1990, για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. ενώ διατηρείται  το μνημονιακό καθεστώς καθορισμού των κατωτάτων ορίων αμοιβής των εργαζομένων με Υπουργικές Αποφάσεις αντί της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)  και  καθιερώνεται νέο σύστημα επίλυσης  των διαφορών των εργαζομένων με το σύστημα της συμφιλίωσης.


7. Με το Μέρος V  του νομοσχεδίου  προτείνεται η κατάργηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), όπως   λειτουργεί σήμερα, ιδρύεται  αντί αυτού  μία νέα ανεξάρτητη Αρχή με τίτλο  «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και ορίζονται τα όργανα διοίκησης της Αρχής και  τα όργανα ελέγχου της νομοθεσίας  και τα δικαιώματά τους  κατά τους  διενεργούμενους  κάθε φορά ελέγχους  εφαρμογής  της εργατικής νομοθεσίας.  


Τέλος πληροφορούμε τους αναγνώστες  μας  ότι μετά τη ψήφιση των διατάξεων του νομοσχεδίου και της δημοσίευσης του νέου νόμου  στο Φ.Ε.Κ., θα ακολουθήσουν  προφανώς  εγκύκλιες οδηγίες των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας  για τη διασάφηση  των  διατάξεων του νέου νόμου και την ομοιόμορφη εφαρμογή  τους. Η εταιρεία μας δε επιφυλάσσεται αφού μελετήσει τις νέες αυτές διατάξεις και τις τροποποιήσεις που επέρχονται  στην  εργατική μας νομοθεσία,  να  δημοσιεύσει σχετικά ενημερωτικά  άρθρα  για την περαιτέρω διευκόλυνσή σας  στην τήρηση  των νέων διατάξεων  και να  οργανώσει ειδικά επιμορφωτικά ενημερωτικά σεμινάρια  για όσους επιθυμούν να πληροφορηθούν λεπτομερέστερα για τη σωστή  εφαρμογή των  υποχρεώσεων των εργοδοτών  που θα δημιουργεί ο νέος αυτός νόμος   και την αποφυγή επιβολής σε βάρος τους προστίμων.     

Copyright 2021 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή