Μοιραστείτε το

Άρθρο: Η Εορτή της 28ης Οκτωβρίου 2021

Συνέπειες για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους


Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου, μετά την τροποποίηση που έγινε με το άρθρο 60 του Ν. 4808/2021,  ανήκει στις  υποχρεωτικές αργίες του έτους και επομένως,  τόσο  η λειτουργία των επιχειρήσεων  όσο και   η απασχόληση των εργαζομένων κατ’ αυτή απαγορεύεται, εκτός αν πρόκειται για επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας που λειτουργούν και  κατά τις Κυριακές του έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Β.Δ. 748/1966, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4808/2021.


Συνέπεια των παραπάνω είναι τα εξής:


Α. Οι επιχειρήσεις  κάθε  μορφής και  είδους δραστηριότητας, εφόσον δεν εξαιρούνται  από τις   διατάξεις   αυτές, σύμφωνα με τα παραπάνω, παραμένουν κλειστές.


Β. 1)  Οι    Μισθωτοί που αμείβονται με ημερομίσθιο, ανεξάρτητα της ιδιότητάς τους ως εργατοτεχνίτες ή υπάλληλοι και  σύμφωνα με τους ορισμούς της παρ. 3 του άρθρου 3 του  Ν.Δ. 3755/1957,  θα λάβουν το ημερομίσθιό τους της ημέρας αυτής, χωρίς να εργασθούν και χωρίς  προσαύξηση.


2)  Όσοι  μισθωτοί, εργατοτεχνίτες ή υπάλληλοι,  εργασθούν  κατά την ημέρα αυτή, νόμιμα ή παράνομα, δικαιούνται το ημερομίσθιό τους ή το 1/25ο του μισθού τους, προσαυξημένο κατά 75%.  ( Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 του παραπάνω ΝΔ , οι εργοδότες έχουν την δυνατότητα την προσαύξηση του 75% να την υπολογίσουν επί του νομίμου ημερομισθίου που δικαιούνται οι εργαζόμενοι με βάση την Σ.Σ.Ε. στην οποία ανήκουν και όχι επί του πράγματι τυχόν  καταβαλλομένου μεγαλύτερου ημερομισθίου).


3)  Οι εργαζόμενοι  γενικά  (υπάλληλοι ή εργάτες),   που απασχολούνται σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας , που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή, θα λάβουν το ημερομίσθιό τους της ημέρας αυτής , ή το 1/25ο  του μισθού τους, αναλόγως του τρόπου καταβολής των αποδοχών τους, με προσαύξηση 75%.  Σε περίπτωση παροχής εργασίας  κατά την ημέρα  αυτή πέραν των 8 ωρών στην εξαήμερη εργασία ή των 9 ωρών στην πενθήμερη εργασία, ως υπερωρία, τόσο η αμοιβή της υπερεργασίας τους όσο και αυτή για την τυχόν υπερωριακή εργασία τους   προφανώς θα υπολογισθεί επί του αυξημένου κατά 75% ωρομισθίου τους.


4)  Στους εργαζόμενους  των επιχειρήσεων  αυτών (συνεχούς λειτουργίας)  που αμείβονται με ημερομίσθιο  οι οποίοι   θα λάβουν την ημέρα αυτή την  προγραμματισμένη  εβδομαδιαία ανάπαυσής τους (ρεπό), θα καταβληθεί το ημερομίσθιό τους χωρίς προσαύξηση και χωρίς  να εργασθούν.


5)  Εφόσον  η επιχείρηση  λειτουργήσει  νόμιμα κατά την ημέρα αυτή   και κάποιοι εργαζόμενοί της δεν προσέλθουν αδικαιολόγητα να εργασθούν, θα τους περικοπούν 8 ωρομίσθια από τον μηνιαίο μισθό τους, αν εργάζονται με 5θήμερο ή ένα ημερομίσθιο, αν εργάζονται με 6ήμερο και θα ασφαλισθούν στον Ε.Φ.Κ.Α. για μία ημέρα λιγότερη από τις εργάσιμες ημέρες του μήνα.

Copyright 2021 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή