Εκτύπωση

Άρθρο: Η Λειτουργία των Καταστημάτων κατά τις Κυριακές προ των εορτών Χριστουγέννων.

Του Χρήστου Θ. Καρατζά Νομικού -Συμβούλου Εργασιακών Σχέσεων

 

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ  ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Με τις διατάξεις των άρθρων  16 του Ν. 4177/2013, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 4208/2013 , το άρθρο 108 του Ν. 4314/2014, και το άρθρο 18  του  Ν. 4753/2020,  ρυθμίζονται  τα θέματα της  λειτουργίας   των καταστημάτων και της απασχόλησης του προσωπικού τους  κατά τις  Κυριακές στις  διάφορες  περιόδους του έτους, μεταξύ  των οποίων   είναι και αυτή  των  εορτών  των Χριστουγέννων και  νέου έτους.

 Έτσι  για  την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων που  αρχίζουν από την  Κυριακή  12  Δεκεμβρίου :

  1. Τα καταστήματα  μπορούν να παραμείνουν ανοικτά εκτός  των  άλλων   και  κατά τις δύο   Κυριακές  πριν την 25η Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα) , που για φέτος  είναι  οι Κυριακές  12 και  19  Δεκεμβρίου  και  για τον Ιανουάριο    του επόμενου έτους 2022  η Κυριακή  16 Ιανουαρίου.

Όσον αφορά την λειτουργία των καταστημάτων  και την απασχόληση των εργαζομένων κατά την  τελευταία Κυριακή του έτους  (26 Δεκεμβρίου),  η οποία επειδή  φέτος συμπίπτει με την εορτή της 26ης Δεκεμβρίου  (δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων), δεν θα λειτουργήσουν τα καταστήματα κατ΄αυτή  και δεν θα εργασθεί το προσωπικό τους. 

  1. Με  απόφαση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη  κάθε Διοικητικής Περιφέρειας της Χώρας ,  μπορεί  να έχουν ορισθεί  πρόσθετες   Κυριακές κάθε έτους  κατά τις οποίες  τα καταστήματα  της  Περιφέρειάς τους   θα παραμένουν ανοικτά με τους περιορισμούς που προβλέπονται στο νόμο αυτό. 

  Β.  ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΥΡΙΑΚΕΣ 

Με βάση τις  παραπάνω διατάξεις :  α) «Επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα που λειτουργούν σύμφωνα  με το άρθρο 16 του Ν. 4177/2013» όπως ισχύει με τις παραπάνω τροποποιήσεις του   και επομένως  δεν απαιτείται πλέον  η  άδεια της αρμόδιας  αρχής (ΣΕΠΕ)  για την απασχόληση του προσωπικού  των καταστημάτων αυτών  κατά τις Κυριακές αυτές  και απλώς  επιβάλλεται   η γνωστοποίηση  στο ΣΕΠΕ μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ της ημέρας  αναπληρωματικής  ανάπαυσης  των εργαζομένων αυτών  για κάθε μία από τις δύο αυτές Κυριακές που θα  είναι  σε εργάσιμη ημέρα της αμέσως επόμενης της κάθε Κυριακής, εβδομάδας.

   β) Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές  διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές(προσαύξηση κατά 75% επί του νομίμου ωρομισθίου τους».

Εν προκειμένω θα εφαρμοσθεί η διάταξη της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 25825/1951 , που ορίζει την  πρόσθετη αυτή αμοιβή στο 75% που υπολογίζεται  στο νόμιμο ημερομίσθιο κάθε εργαζομένου,  αυτό δηλαδή που προκύπτει  από την οικεία κλαδική κλπ  ΣΣΕ  στην οποία υπάγεται κάθε εργαζόμενος  και  εν ελλείψει κλαδικής κλπ  ΣΣΕ ,  στο ημερομίσθιο που προκύπτει από την ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύει σήμερα με βάση το νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο της Υ.Α. 4241/2019. Αν καταβάλλονται δε αποδοχές ανώτερες από αυτές της οικείας  ΣΣΕ ή  της  ΕΓΣΣΕ, το ποσό που θα προκύψει από τον υπολογισμό του 75% επί του νομίμου ημερομισθίου θα προστεθεί  στο ποσό του καταβαλλόμενου ανώτερου ημερομισθίου.

 Απ΄ όλα  τα παραπάνω  προκύπτουν οι εξής  παρατηρήσεις:

  1. Για  όσους μισθωτούς εργασθούν  κατά τις παραπάνω δύο Κυριακές  (12 και 19 Δεκεμβρίου 2021)  θα  έχουν εφαρμογή οι διατάξεις  του  Β.Δ. 750/1971 , κατά το μέρος που εξακολουθεί να ισχύει,  αφού δεν καταργούνται  ρητά ή σιωπηρά με τη νέα διάταξη, οι οποίες  έχουν ως εξής: 

«1. Μισθωτοί επιχειρήσεων και παντός είδους καταστημάτων υποχρεούνται εις παροχή των υπηρεσιών των κατά τας εν άρθρω 1 Κυριακάς, εφ' όσον υπό του οικείου εργοδότου ήθελε αποφασισθεί η λειτουργία τούτων κατ' αυτάς.

  1. Οι  μισθωτοί αυτοί εφ' όσον  απασχοληθούν  κατά την υπό της περιπτώσεως α΄ του προηγουμένου άρθρου προβλεπομένη Κυριακή (σήμερα 2 Κυριακές) άνω των πέντε ωρών, δικαιούνται αναπληρωματικής εβδομαδιαίας αναπαύσεως διαρκείας 24 συνεχών ωρών, αρχομένων από της λήξεως της εργασίας κατ' άλλη εργάσιμη ημέρα (σήμερα) της αμέσως επόμενης εβδομάδας.
  2. Η ημέρα της αναπληρωματικής εβδομαδιαίας αναπαύσεως εκάστου μισθωτού καθορίζεται υπό του εργοδότου, ανακοινούμενη διά καταστάσεως εις το αρμόδιο Τμήμα ή Γραφείο Εργασίας.»  (Σήμερα ηλεκτρονικά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με τον πίνακα Ε4 συμπληρωματικό ωραρίου ).
  3. Όσον αφορά όμως τη λειτουργία των καταστημάτων κατά την Κυριακή  16 Ιανουαρίου 2022,  η οποία ανήκει στις Κυριακές του  εδαφίου  α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013, με το άρθρο  25  του  Ν. 4208/2013, δηλαδή μόνο για τις Κυριακές  των περιόδων εκπτώσεων των τιμών και των προσφορών των εμπορευμάτων , συμπληρώθηκε  το κενό  του άρθρου  16 του Ν. 4177/2013  και ορίζεται ότι: «Στο τέλος του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. α) Επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα που λειτουργούν σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές.

Στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά τις Κυριακές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 δύναται να χορηγηθεί η αναπληρωματική ανάπαυση σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που προηγείται των Κυριακών αυτών» .

  1. Τέλος  πρέπει να σημειωθεί   ότι  για  δύο αυτές   Κυριακές (12 και 19 Δεκεμβρίου)   που θα λειτουργούν  νόμιμα  τα καταστήματα , στους  εργαζομένους που  θα απασχοληθούν κατ’ αυτές  μέχρι πέντε (5) ώρες  δεν οφείλεται  αναπληρωματική ανάπαυση  σε άλλη ημέρα, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 25 του Ν. 4208/2013 και αρκεί μόνο η καταβολή των ωρομισθίων  αυτών με την προσαύξηση του 75%  όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

  Σε περίπτωση  όμως απασχόλησης των εργαζομένων  αυτών πάνω από πέντε (5) ώρες  χωρίς να  χορηγηθεί αναπληρωματική ανάπαυση  σε άλλη ημέρα της επόμενης εβδομάδας ,  θα πρέπει  να καταβληθούν πέραν του μηνιαίου μισθού τους και  τα ωρομίσθια  των  Κυριακών   αυτών προσαυξημένα  με το ποσοστό   75%, που θα  υπολογισθεί, όπως προαναφέραμε , επί των νομίμων  ωρομισθίων τους.  

 Copyright 2021 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ