Μοιραστείτε το

Καταγγελία συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου εργατοτεχνιτών μετά το Νόμο 4808/2021

Τι ισχύει από 1.1.2022

Του Χρήστου Θ. Καρατζά, Νομικού, Εργατολόγου  πρώην Μ.Δ. του Ο.ΜΕ.Δ.

 

Με τη διάταξη του άρθρου 64, όπως ισχύει μετά τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 80 του πρόσφατου εργασιακού Νόμου 4808/2021, προκειμένου να εξομοιωθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της καταγγελίας των αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας των εργατοτεχνιτών με αυτές των υπαλλήλων, ορίζεται ότι από 1η Ιανουαρίου 2022 καταργούνται οι διατάξεις του Ν. 2112/1920 και του σε εκτέλεση του νόμου αυτού εκδοθέντος Βασιλικού Διατάγματος του έτους 1920, που αφορούν στη διάκριση των όρων απόλυσης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών, ιδιαίτερα όσον αφορά στην προθεσμία προμήνυσης (προειδοποίησης) και στον τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης απόλυσης των δύο αυτών κατηγοριών εργαζομένων (μισθωτών) και από τις αρχές του Ιανουαρίου 2022 για το θέμα αυτό θα ισχύουν τα εξής:

Οι διατάξεις των Νόμων 2112/1920 και 3198/1955, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αφορά στην καταγγελία των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου των μισθωτών που έχουν υπαλληλική ιδιότητα, από 1/1/2022 εφαρμόζονται και επί των μισθωτών που έχουν, ως εκ του επαγγέλματος το οποίο ασκούν, ιδιότητα εργατοτεχνίτη. Συγκεκριμένα από 1/1/2022 προκειμένου να καταγγελθεί νόμιμα μια σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ενός μισθωτού που έχει την ιδιότητα εργατοτεχνίτη η οποία, όπως είναι γνωστό, αποδίδεται με βάση τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2655/1953 και την ποιότητα των παρεχομένων στον εργοδότη του σωματικών ή πνευματικών υπηρεσιών αντίστοιχα, και ανεξάρτητα του τρόπου καταβολής των αποδοχών του, με μισθό ή ημερομίσθιο ή άλλο νόμιμο τρόπο, ο εργοδότης του θα έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει τη σύμβασή του αυτή, είτε άμεσα με την αποκαλούμενη στο εργατικό δίκαιο έκτακτη καταγγελία με άμεση καταβολή, έστω με δόσεις, της οφειλόμενης αποζημίωσης, είτε με τακτική καταγγελία με προμήνυση (προειδοποίηση), σύμφωνα με την διάταξη της Υποπαρ. ΙΑ12 του Ν. 4093/2012.

Με τη διάταξη του νόμου αυτού, που εξακολουθεί να ισχύει ως έχει, παρότι μνημονιακός, ο χρόνος της προειδοποίησης απόλυσης ορίζεται:

α) για εργαζόμενους που έχουν εργασθεί στην επιχείρηση από δώδεκα (12) συμπληρωμένους μήνες μέχρι τη συμπλήρωση δύο (2) ετών, απαιτείται προειδοποίηση ενός (1) μηνός πριν την απόλυση,

β) για εργαζόμενους που έχουν εργασθεί από δυο (2) μέχρι πέντε (5) έτη, απαιτείται προειδοποίηση δύο (2) μηνών πριν την απόλυση,

γ) για εργαζόμενους που έχουν εργασθεί από πέντε (5) έτη συμπληρωμένα μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών, απαιτείται προειδοποίηση τριών (3) μηνών πριν την απόλυση, και

δ) για εργαζόμενους που έχουν εργασθεί από δέκα (10) έτη συμπληρωμένα και πάνω, απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) μηνών πριν την απόλυση.

Εργοδότης που προειδοποιεί σωστά κατά τα παραπάνω διαστήματα εγγράφως τον εργαζόμενο, με την επίδοση του εγγράφου της απόλυσης λύει μεν άμεσα τη σχέση εργασίας που είχε με τον εργατοτεχνίτη, την αποζημίωση όμως οφείλει να την καταβάλει κατά την ημερομηνία λήξης του χρόνου προειδοποίησης στον απολυόμενο, η οποία ορίζεται στο ήμισυ της αποζημίωσης, όπως αυτή ορίζεται παρακάτω για τους υπαλλήλους που απολύονται με έκτακτη καταγγελία.

Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 65 του Νόμου 4808/2021 με την επίδοση του εντύπου της απόλυσης στον εργαζόμενο, ο εργοδότης μπορεί να απαλλάξει τον εργαζόμενο από την παροχή της εργασίας του μερικώς ή πλήρως, χωρίς όμως να διακόψει την καταβολή των αποδοχών και την ασφάλιση του εργαζομένου ενώ παράλληλα ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αναλάβει εργασία σε νέο εργοδότη, χωρίς να επηρεάζονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας και το ύψος της καταβλητέας αποζημίωσης που θα λάβει από τον προηγούμενο εργοδότη.

 

Προϋποθέσεις εγκυρότητας της καταγγελίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2112/1920, οι οποίες, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, από 1/1/2022 εφαρμόζονται και για τους απολυόμενους εργατοτεχνίτες, για να είναι τυπικά έγκυρη η καταγγελία της σύμβασής τους αορίστου χρόνου και να επιφέρει τα αποτελέσματά της πρέπει: α) το έντυπο Ε6 της ηλεκτρονικής υποβολής να υποβάλλεται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών, β) αντίγραφο του εντύπου αυτού να επιδίδεται στον εργαζόμενο άμεσα, από την πρώτη δηλαδή ημέρα της αποχής του από την εργασία του, ο οποίος θα πρέπει να υπογράφει το σχετικό αποδεικτικό επίδοσης και σε περίπτωση άρνησής του να του επιδίδεται μέσω δικαστικού επιμελητή στο τόπο της νόμιμης κατοικίας του. Η σχετική έκθεση του δικαστικού επιμελητή θα πρέπει να υποβάλλεται ως συνημμένη στο παραπάνω ηλεκτρονικό έντυπο Ε6 το οποίο πρέπει να υποβάλλεται υπογεγραμμένο από τον εργοδότη ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Παράλληλα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 3198/1955, για την εγκυρότητα της καταγγελίας απαιτείται από το νόμο η άμεση καταβολή της οφειλόμενης αποζημίωσης εις ολόκληρο, αν ανέρχεται μέχρι δύο (2) μηνιαίους μισθούς ή ολόκληρη ή σε δόσεις αν ανέρχεται σε περισσότερους από δύο (2) μισθούς καθώς και ο απολυόμενος εργατοτεχνίτης πρέπει να είναι ασφαλισμένος στον φορέα του κύριας ασφάλισης, σήμερα στον Ε.Φ.Κ.Α..

 

Υπολογισμός της αποζημίωσης απόλυσης

Σύμφωνα με τη νέα παραπάνω διάταξη του Ν. 4808/2021, ο υπολογισμός της αποζημίωσης των εργατοτεχνιτών, που θα γίνεται πλέον σε μηνιαία βάση, σε αντίθεση με όσα ισχύουν και εφαρμόζονται προκειμένου περί της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας των μισθωτών που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (τυπικά ή ουσιαστικά), θα γίνεται ως εξής:

Αν στον απολυόμενο εργατοτεχνίτη καταβάλλονταν οι αποδοχές του κατά το χρόνο που εργάζονταν σε ημερήσια βάση (ημερομίσθιο, ωρομίσθιο, ποσοστά κ.λπ.), η αποζημίωσή του θα υπολογίζεται με μηνιαίο μισθό που θα αποτελείται από είκοσι δύο (22) καταβαλλόμενα ημερομίσθια, ενώ αν οι αποδοχές του όταν εργάζονταν καταβάλλονταν σε μηνιαία βάση, η αποζημίωση απόλυσής του θα υπολογίζεται με βάση τον καταβαλλόμενο μηνιαίο μισθό του.

Προφανώς και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, σύμφωνα πάλι με τις διατάξεις του Ν. 3198/1955, οι παραπάνω μηνιαίοι μισθοί των εργατοτεχνιτών, θα καταβάλλονται προσαυξημένοι αφενός κατά το 1/6ο, όπως συμβαίνει με τις αποζημιώσεις απόλυσης των υπαλλήλων, καθώς και με τις λοιπές αποδοχές που ενδεχομένως λάμβαναν τακτικά κατά το χρονικό διάστημα που εργάζονταν στον εργοδότη από τον οποίο απολύονται, λόγω παροχής εργασίας τους από υπερεργασία, νόμιμες υπερωρίες, παροχή εργασίας κατά νύκτα ή κατά Κυριακή και αργίες ή ακόμη και με τις τυχόν οικειοθελείς παροχές του εργοδότη που τους καταβάλλονταν χωρίς επιφύλαξη του τελευταίου για μελλοντική τους παρακράτηση, διακοπή ή συμψηφισμό. (βλ. σχετικά και τις Α.Π. 877/1998, 1210/2009, 1174/2017).

Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 2112/1920 «Εργοδότης που παραμελεί την υποχρέωση προειδοποίησης για καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού υπαλλήλου οφείλει να καταβάλει στον απολυόμενο υπάλληλο αποζημίωση απόλυσης ως κατωτέρω, εκτός αν οφείλεται μεγαλύτερη αποζημίωση βάσει σύμβασης ή εθίμου ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤ/ΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤ/ΤΩΝ

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη

Ποσό αποζημίωσης

1 έτος συμπλ. έως 4 έτη

2 μηνών

4 έτη συμπλ. έως 6 έτη

3 μηνών

6 έτη συμπλ. έως 8 έτη

4 μηνών

8 έτη συμπλ. έως 10 έτη

5 μηνών

10 έτη συμπλ.

6 μηνών

11 έτη συμπλ.

7 μηνών

12 έτη συμπλ.

8 μηνών

13 έτη συμπλ.

9 μηνών

14 έτη συμπλ.

10 μηνών

15 έτη συμπλ.

11 μηνών

16 έτη συμπλ. και άνω

12 μηνών

 

 

Ο υπολογισμός της ως άνω αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 που ορίζει το ανώτατο όριο (πλαφόν) των μηνιαίων αποδοχών για τον υπολογισμό της αποζημίωσης (Νομοθετημένο Ημερομίσθιο Χ 30 Χ 8), εξακολουθεί να ισχύει και προκειμένου περί των εργατοτεχνιτών.

Για τους εργατοτεχνίτες, όπως συμβαίνει με βάση τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 και για τους υπαλλήλους, που ήδη απασχολούνται και έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία κατά την 12/11/2012 άνω των δεκαεπτά (17) ετών, καταβάλλεται αποζημίωση απόλυσης επιπλέον της προβλεπομένης στο προηγούμενο εδάφιο, οποτεδήποτε κι αν απολυθούν κατά την εξής αναλογία:

Για 17 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

1 μηνός αποζημίωση

Για 18 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

2 μηνών αποζημίωση

Για 19 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

3 μηνών αποζημίωση

Για 20 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

4 μηνών αποζημίωση

Για 21 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

5 μηνών αποζημίωση

Για 22 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

6 μηνών αποζημίωση

Για 23 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

7 μηνών αποζημίωση

Για 24 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

8 μηνών αποζημίωση

Για 25 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

9 μηνών αποζημίωση

Για 26 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

10 μηνών αποζημίωση

Για 27 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

11 μηνών αποζημίωση

Για 28 έτη προϋπηρεσίας και άνω

12 μηνών αποζημίωση

 

Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη:

  1. i) ο χρόνος προϋπηρεσίας που είχε συμπληρώσει ο εργατοτεχνίτης κατά τη δημοσίευση του Ν. 4093/2012 (12-11-2012) ανεξάρτητα από το χρόνο απόλυσης του, και
  2. ii) οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης που δεν υπερβαίνουν το πόσο των δύο χιλιάδων (2.000€) ευρώ.

 

Καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης σε δόσεις

Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 74 του Ν. 3863/2010, όταν η αποζημίωση απόλυσης υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, μπορεί να καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, της πρώτης δόσης με τις αποδοχές δύο (2) μηνών καταβαλλόμενης κατά την ημέρα λύσης της σύμβασής του εργαζομένου στην έκτακτη καταγγελία ή κατά την ημέρα που λήγει ο χρόνος προειδοποίησης, όταν η καταγγελία γίνεται με τακτικό τρόπο (με προειδοποίηση) και των λοιπών δόσεων ανά δίμηνο, με δύο μηνιαίες αποδοχές κάθε δόση, μέχρι την ολική εξόφληση της αποζημίωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρών άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ τεύχος ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ/ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Copyright 2022  ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή