Μοιραστείτε το

Άρθρο: Η αμοιβή της εργασίας για την εορτή της 25ης Μαρτίου 2022.


H εορτή της 25ης Μαρτίου, όπως είναι γνωστό, έχει ορισθεί ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας τόσο με τις παλαιότερες σχετικές διατάξεις (βλ, άρθρο 4 Β.Δ. 748/1966) όσο και με τη νεότερη διάταξη του άρθρου 60 του Ν. 4808/2021. Κατά την ημέρα αυτή επομένως δεν επιτρέπεται η λειτουργία των πάσης φύσεως επιχειρήσεων, που δεν είναι συνεχούς λειτουργίας και η απασχόληση του προσωπικού τους.


Εφέτος η 25η Μαρτίου συμπίπτει σε εργάσιμη ημέρα (Παρασκευή) και επομένως δεν δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων αυτών αφού δεν επηρεάζεται η απασχόλησή τους.

Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που δεν θα λειτουργήσουν την ημέρα αυτή, που απασχολούνται τόσο με σύστημα 5θήμερης εργασίας, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, όσο και αυτοί που απασχολούνται με σύστημα 6ήμερης εργασίας από Δευτέρα μέχρι Σάββατο, παρότι δεν θα εργασθούν κατά την ημέρα αυτή, θα λάβουν κανονικά οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, το νόμιμο ημερομίσθιό τους της ημέρας αυτής χωρίς προσαύξηση, οι δε αμειβόμενοι με σταθερό μηνιαίο μισθό, θα λάβουν πλήρη το μισθό τους του μηνός Μαρτίου, παρότι δεν θα έχουν εργασθεί όλες τις ημέρες εργασίας τους του μήνα αυτού.


Ειδικότερα οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 748/1966, όπως ισχύει μετά το Ν. 4808/2021, λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και αργίες του έτους, (τουριστικές και γενικά επισιτιστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας, συγκοινωνίας κ.λπ.), που σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασία τους θα εργασθούν την ημέρα αυτή, θα λάβουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3755/1957, όπως ισχύει, το ημερομίσθιό τους ή το 1/25ο του σταθερού νομίμου μηνιαίου μισθού τους προσαυξημένο κατά 75%, χωρίς να δικαιούνται να λάβουν άλλη πρόσθετη ημέρα ανάπαυσης επειδή θα εργασθούν κατά την ημέρα αυτή.


Ωστόσο σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι αυτοί εργασθούν κατά την ημέρα αυτή παράνομα, θα δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους της ημέρας αυτής ή το 1/25ο του μισθού τους οι αμειβόμενοι με μισθό, με προσαύξηση 75%.
Αντίθετα οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων αυτών (συνεχούς λειτουργίας) για τους οποίους είχε προγραμματισθεί με το πρόγραμμα εργασίας τους η ημέρα αυτή ως ημέρα της εβδομαδιαίας ανάπαυσής του ως (ρεπό), θα πραγματοποιήσουν κανονικά το ρεπό τους και θα λάβουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω Νομοθετικού Διατάγματος οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, κανονικά το ημερομίσθιό τους, οι αμειβόμενοι με σταθερό μηνιαίο μισθό, θα λάβουν πλήρη το μισθό τους του μηνός αυτού.


Σε περίπτωση που ορισμένοι εργαζόμενοι και των δύο παραπάνω περιπτώσεων, έχουν λάβει κατά την περίοδο αυτή του μηνός Μαρτίου μέρος ή όλη την κανονική τους άδεια, η ημέρα αυτή της 25ης Μαρτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 539/1945, δεν θα υπολογισθεί ως ημέρα αδείας τους, με συνέπεια η περίοδος της αδείας τους να επεκταθεί κατά μία ημέρα.

Copyright 2022 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή