Εκτύπωση


     Η εορτή του Αγίου Πνεύματος (Εφέτος Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022) δεν ανήκει στις υποχρεωτικές ημέρες αργίας για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού γενικά τομέα και επομένως δεν απαγορεύεται η λειτουργία τους και η απασχόληση του προσωπικού τους κατά την ημέρα αυτή.
Συνέπεια τούτου είναι ότι όσοι εργαζόμενοι των παραπάνω επιχειρήσεων δεν προσέλθουν στην εργασία τους κατά την ημέρα αυτή για να εργασθούν, δεν δικαιούνται το ημερομίσθιό τους της ημέρας αυτής.

Δηλαδή για τους εργαζομένους που αμείβονται με μισθό θα αφαιρεθούν τόσα ωρομίσθια όσες ώρες θα εργάζονταν την ημέρα αυτή, δηλαδή 8 ωρομίσθια αν εργάζονται με 5θήμερο ή 1 πλήρες ημερομίσθιο, αν εργάζονται με 6ήμερο.
    Παρά ταύτα με ειδικές διατάξεις σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις ή εσωτερικούς Κανονισμούς των επιχειρήσεων, η εορτή αυτή έχει καθιερωθεί, για τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, που σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 1876/1990, υπάγονται στις διατάξεις τους ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας, όπως π.χ. για εργαζομένους που υπάγονται στις Σ.Σ.Ε.: α) Τραπεζοϋπαλλήλων, β) Ξένων αεροπορικών εταιρειών - Σ.Σ.Ε. της 30-3-2021, γ) Καπνοβιομηχανίας - Σ.Σ.Ε. της 31-3-2017, δ) Τσιμεντοβιομηχανίας - Σ.Σ.Ε. της 19-7-2017, ε) Προσωπικού ΟΤΑ - Σ.Σ.Ε. της 5-10-2018, στ) Προσωπικού Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης, - Σ.Σ.Ε. της 3-4-2021, ζ) Ναυτιλιακών Πρακτορείων - Σ.Σ.Ε της 15-5-2019, η) Πρακτορειακών Επιχειρήσεων Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης - Σ.Σ.Ε. της 19-4-2018, θ) Πρακτορειακών Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας - Σ.Σ.Ε. της 21-11-2017, ι) Τεχνικών Ραδιοφωνίας - Δ.Α. 6/2020, ια) Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλ/σης Αττικής και Βορείου Ελλάδος - Δ.Α. 1/2021 κ.λ.π..
     Στις περιπτώσεις των συγκεκριμένων αυτών Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. οι εργαζόμενοι που υπάγονται και δεσμεύονται από αυτές, αν δεν εργασθούν κατά την ημέρα αυτή, θα λάβουν το ημερομίσθιό τους ή το 1/25ο του μισθού τους, αν αμείβονται με σταθερό μηνιαίο μισθό απλό, ενώ αν εργασθούν θα λάβουν, σύμφωνα με τη διάταξη του Β.Δ. 748/1966 το ημερομίσθιό τους ή το 1/25ο του μισθού τους, προσαυξημένο κατά 75%.
    Ειδικά για το νομό Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να ισχύει η Υπουργική Απόφαση με αριθμό 22/21964/10-5-2002, με την οποία η εορτή του Αγίου Πνεύματος έχει καθιερωθεί ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για τα καταστήματα τροφίμων και τα εμπορικά καταστήματα και επομένως στο προσωπικό των καταστημάτων αυτών που δεν θα εργασθεί θα καταβληθεί απλό το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής.
    Τα ίδια θα ισχύουν και για άλλες περιοχές της χώρας στις οποίες με ειδικές διατάξεις (συνήθως με Προεδρικό ή Βασιλικό Διάταγμα του παρελθόντος) η εορτή αυτή έχει καθιερωθεί ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας όπως π.χ. στη πόλη των Γρεβενών με το Π.Δ. 22/1940, στην πόλη της Κατερίνης με το Π.Δ. 11/1956.

Copyright 2022 Επιστημονική ομάδα ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

20-6-2002 Υ.Απόφαση 22/21964 ΦΕΚ Β' 769 / 2002 Ορισμός της εορτής του Αγ. Πνεύματος ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας για τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα πώλησης τροφίμων.