Μοιραστείτε το

ΑΡΘΡΟ: Η Εορτή της 28ης Οκτωβρίου 2022 - Συνέπειες για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ


Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου όπως είναι γνωστό, με το Ν. 4808/2021 σε αντίθεση με την μέχρι το έτος 2020 ισχύουσα νομοθεσία, έχει ορισθεί πλέον ως υποχρεωτική αργία. Η εορτή αυτή εφέτος συμπίπτει σε εργάσιμη ημέρα (Παρασκευή) και επομένως η λειτουργία των επιχειρήσεων που παραμένουν κλειστές κατά τις Κυριακές και αργίες, σύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966 όπως ισχύει μετά το Ν. 4808/2021 και η απασχόληση των εργαζομένων κατ΄ αυτή απαγορεύεται. Με την αλλαγή αυτή που επέφερε ο Ν. 4808/2021, όσον αφορά τους εργαζομένους θα ισχύουν τα εξής:

Α. Εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή, νόμιμα ή παράνομα:
α) Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται το ημερομίσθιό τους προσαυξημένο κατά 75% (Οι εργοδότες που καταβάλλουν στο προσωπικό τους αποδοχές ανώτερες από τις νόμιμες, έχουν την δυνατότητα την προσαύξηση του 75% να την υπολογίσουν επί του νομίμου ημερομισθίου που δικαιούνται οι εργαζόμενοι με βάση την Σ.Σ.Ε. στην οποία ανήκουν).
β) Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό δικαιούνται πλήρη τον μισθό τους του μηνός Οκτωβρίου πέραν των μηνιαίων αποδοχών τους, με προσαύξηση 75% επί του 1/25ου του νομίμου μισθού τους.
γ) Σε περίπτωση παροχής εργασίας πέραν των 8 ωρών στην εξαήμερη εργασία ή των 9 ωρών στην πενθήμερη εργασία, ως υπερωρία, η αμοιβή που δικαιούνται οι εργαζόμενοι, για την εργασία τους αυτή, προφανώς θα υπολογισθεί επί του αυξημένου κατά 75% ωρομισθίου τους.

Β. Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, που εξαιρούνται της Κυριακής αργίας.
Στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής (π.χ. κλινικές, επισιτιστικά/τουριστικά καταστήματα, συγκοινωνίες, βιομηχανίες συνεχούς λειτουργίας κ.λπ.) που θα εργασθούν κατά την ημέρα αυτή, θα καταβληθεί το ημερομίσθιό τους ή το 1/25 των μηνιαίων αποδοχών τους, αν αμείβονται με μισθό με προσαύξηση 75%. Στις περιπτώσεις δε των μισθωτών αυτών, που αμείβονται με ημερομίσθιο ή με ποσοστά, και έχει προγραμματισθεί η ημέρα αυτή ως ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσής τους (ρεπό), θα τους καταβληθεί κανονικά, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.Δ. 3755/1957 το ημερομίσθιό τους χωρίς όμως προσαύξηση.

Γ. Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές και δεν θα εργασθούν κατά την ημέρα αυτή.
Στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων αυτών που δεν θα εργασθούν κατά την ημέρα αυτή: α) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, θα τους καταβληθεί απλό το συμφωνημένο ή καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους για την ημέρα αυτή χωρίς να εργασθούν, και β) αν αμείβονται με σταθερό μηνιαίο μισθό θα τους καταβληθούν πλήρεις οι αποδοχές τους του μηνός Οκτωβρίου, καίτοι δεν θα έχουν εργασθεί όλες τις εργάσιμες ημέρες του μηνός αυτού.

Δ. Εργαζόμενοι επιχειρήσεων συνεχούς λειτουργίας, που δεν θα εργασθούν με δική τους επιλογή.
Αν η επιχείρηση λειτουργήσει κανονικά κατά την ημέρα αυτή και κάποιοι εργαζόμενοί της δεν προσέλθουν αδικαιολόγητα να εργασθούν, θα τους περικοπούν 8 ωρομίσθια από τον μηνιαίο μισθό τους, αν εργάζονται με 5θήμερο ή ένα ημερομίσθιο, αν εργάζονται με 6ήμερο και θα ασφαλισθούν στον ΕΦΚΑ για μία ημέρα λιγότερη από τις εργάσιμες ημέρες του μήνα.

Copyright 2022 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή