Μοιραστείτε το

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄12 /19-1-2023 ο νόμος 5013 με τις διατάξεις για τον κατώτατο μισθό για το έτος 2023 και την καταβολή επιδομάτων και ενισχύσεων ανεργίας.


Ειδικότερα στο άρθρο 39 αναφέρονται οι διατάξεις για τον κατώτατο μισθό και στο άρθρο 40 για την καταβολή επιδομάτων και ενισχύσεων ανεργίας.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5013
Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.


Άρθρο 39
Καθορισμός κατώτατου μισθού για το έτος 2023 Στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α ́ 222), μετά το άρθρο 134, περί των διατάξεων για τον κατώτατο μισθό, προστίθεται άρθρο 134Α ως εξής:
«Άρθρο 134Α Καθορισμός κατώτατου μισθού για το έτος 2023 Ειδικά για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του άρθρου 134 κατά το έτος 2023, οι προθεσμίες της παρ. 4 και της περ. α) της παρ. 6 καθορίζονται ως εξής:
α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, κατά την υποπερ. βα) της περ. β) της παρ. 4 λαμβάνει χώρα έως την 20ή Ιανουαρίου 2023.
β) Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης της υποπερ. βα) της περ. β) της παρ. 4 λαμβάνουν χώρα το αργότερο έως την 3η Φεβρουαρίου 2023.
γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, κατά την υποπερ. βγ) της περ. β) της παρ. 4, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως τη 10η Φεβρουαρίου 2023.
δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. βδ) της περ. β) της παρ. 4, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 20ή Φεβρουαρίου 2023.
ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερ. βε) της περ. β) της παρ. 4, το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου 2023.
στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περ. α) της παρ. 6, υποβάλλεται το αργότερο έως τη 10η Μαρτίου 2023.
ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 6.»

Άρθρο 40
Παράταση καταβολής επιδομάτων και ενισχύσεων ανεργίας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4921/2022
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4921/2022 (Α ́ 75), περί της παράτασης καταβολής των απαριθμούμενων επιδομάτων και ενισχύσεων, τροποποιείται, ώστε να ισχύει για την περίπτωση που ο αναζητών εργασία προσληφθεί σε θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Αναζητών εργασία που λαμβάνει το επίδομα ανεργίας των άρθρων 3 έως 10 του ν. 1545/1985 (Α ́ 91) και 14 έως 23 του ν.δ. 2961/1954 (Α ́ 197) και της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995 (Α ́ 185) ή την ενίσχυση της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α ́ 152) και προσλαμβάνεται σε θέση μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης πριν από τη λήξη της ανώτατης διάρκειας που προβλέπεται για το επίδομα ή την ενίσχυση που λαμβάνει, εξακολουθεί να λαμβάνει τις αντίστοιχες παροχές μειωμένες κατά το ήμισυ μέχρι τη λήξη της αντίστοιχης ανώτατης διάρκειας του επιδόματος ή της ενίσχυσης. Οι παραπάνω παροχές δεν συνεχίζουν να καταβάλλονται σε περίπτωση επαναπρόσληψης του αναζητούντος εργασία σε εργοδότη, στον οποίον είχε απασχοληθεί τα δύο (2) έτη πριν από την έναρξη λήψης του επιδόματος ή της ενίσχυσης. Εάν, πριν από τη λήξη της ανώτατης διάρκειας του επιδόματος ή της ενίσχυσης, λήξει ή λυθεί η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, το επίδομα χορηγείται πλήρες μέχρι τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειάς του, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 3 έως 10 του ν. 1545/1985 και 14 έως 23 του ν.δ. 2961/1954 ή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, κατά περίπτωση.»
2. Η παρ. 1 ισχύει και για αιτήσεις για παράταση επιδομάτων ή ενισχύσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

17-1-2023 (Upd) Κατώτατος μισθός 2023: Κατατέθηκε η τροπολογία για τον κατώτατο μισθό σε σχέδιο νόμου Υπ. Εσωτερικών.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή