Μοιραστείτε το

Άρθρο: Η Αμοιβή για την Εορτή της 25ης Μαρτίου 2023
Επιστημονική ομάδα ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ


      Η ημέρα της εορτής της 25ης Μαρτίου είναι μία από τις υποχρεωτικές ημέρες αργίας που ορίζει το άρθρο 193 του Π.Δ. 80/2022 για τις επιχειρήσεις γενικά, που δεν λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες. Ειδικά δε προκειμένου για τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών σε καταναλωτές, η εορτή αυτή καθιερώθηκε ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας με τη διάταξη του άρθρου 18 του πρόσφατου Ν. 5019/2023. Κατά την ημέρα αυτή επομένως δεν επιτρέπεται η λειτουργία των πάσης φύσεως επιχειρήσεων, που δεν είναι συνεχούς λειτουργίας είτε από τη φύση τους είτε από άλλη νομική διάταξη, καθώς και η απασχόληση του προσωπικού τους.


Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις μη συνεχούς λειτουργίας
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις παλαιότερα του Ν.Δ. 3755/1957 και σήμερα της παρ. 3 του άρθρου 209 του Π.Δ. 80/2022, στους εργαζομένους των επιχειρήσεων που αργούν κατά την ημέρα αυτή, οι οποίοι:
α) απασχολούνται με 6ήμερη εβδομαδιαία εργασία και αμείβονται με ημερομίσθιο, θα καταβληθεί απλό το ημερομίσθιό τους της ημέρας αυτής, ενώ β) στους εργαζόμενους που αμείβονται με σταθερό μηνιαίο μισθό θα λάβουν πλήρεις τις αποδοχές τους του μηνός Μαρτίου, παρότι θα έχουν εργασθεί μία ημέρα λιγότερο.


2. Σε περίπτωση απασχόλησης των εργαζομένων αυτών με 5θήμερη εβδομαδιαία εργασία από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, με 6η ημέρα το Σάββατο, επειδή μέχρι το τέλος της εργασίας τους κατά την Παρασκευή, θα έχουν συμπληρώσει τις 40 ώρες εργασίας τους που οφείλουν να εργάζονται εφόσον απασχολούνται με πλήρη απασχόληση, για την αργία της επόμενης ημέρας θα λάβουν: α) οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα επιπλέον απλό ημερομίσθιο, χωρίς δηλαδή προσαύξηση, ήτοι συνολικά θα λάβουν επτά (7) ημερομίσθια, για τα οποία θα ασφαλισθούν στον Ε.Φ.Κ.Α., ενώ β) οι αμειβόμενοι με σταθερό μηνιαίο μισθό θα λάβουν πλήρεις τις αποδοχές τους του μηνός Μαρτίου.


Σε περίπτωση δε που οι εργαζόμενοι και των δύο αυτών κατηγοριών, απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή νόμιμα ή παράνομα, στους μεν αμειβόμενους με ημερομίσθιο θα καταβληθεί το ημερομίσθιό τους προσαυξημένο κατά 75%, στους δε αμειβόμενους με σταθερό μηνιαίο μισθό θα καταβληθεί, εκτός από το μισθό τους και το 75% επί του 1/25ου των συνολικών αποδοχών τους του μηνός αυτού. Για τον υπολογισμό της προσαύξησης του 75% επί των αποδοχών και των δύο αυτών κατηγοριών εργαζομένων, η παρ. 1 του άρθρου 209 του Π.Δ. 80/2022, παραπέμπει στη Κ.Υ.Α. 25825/1951, με βάση την οποία σε περίπτωση καταβολής στους εργαζόμενους, οικειοθελώς από τον εργοδότη, υψηλότερων αποδοχών από τις νόμιμες, ο υπολογισμός αυτός μπορεί να γίνεται όχι επί των καταβαλλομένων αποδοχών, αλλά επί των αντίστοιχων νομίμων αποδοχών του κάθε εργαζομένου και το αποτέλεσμα του υπολογισμού αυτού να προστίθεται στις λοιπές αποδοχές τους.


Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας (επισιτισμού, τουρισμού, υγείας, συγκοινωνιών κ.λπ.)
Φέτος η 25η Μαρτίου συμπίπτει σε ημέρα Σάββατο με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ορισμένα πρόσθετα θέματα για τη λειτουργία των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα αυτών που λειτουργούν όλες τις ημέρες του έτους, είτε από τη φύση τους ως συνεχούς λειτουργίας, είτε από άλλη ειδικότερη νομική διάταξη, αλλά και για το προσωπικό τους το οποίο είτε εργάζεται με 6ήμερη είτε με 5θήμερη εβδομαδιαία εργασία. Για τα θέματα αυτά ισχύουν τα εξής:
α) εργαζόμενοι με 6ήμερη εβδομαδιαία εργασία
Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής: ι) που αμείβονται με ημερομίσθιο για τους οποίους έχει ορισθεί με βάση το πρόγραμμα εργασίας τους της εβδομάδας από 20 μέχρι 26-3-2023 το Σάββατο της 25ης-3-2023 ως ημέρα της εβδομαδιαίας ανάπαυσης τους (ρεπό), θα πραγματοποιήσουν κανονικά την ανάπαυσή τους κατ’ αυτήν, αλλά θα τους καταβληθεί, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 209 του Π.Δ. 80/2022, απλό χωρίς δηλαδή προσαύξηση, το ημερομίσθιό τους, λαμβάνοντας για την συγκεκριμένη εβδομάδα, έξι (6) ημερομίσθια, αντί των πέντε (5) ημερομισθίων που εργάσθηκαν (δηλαδή θα λάβουν και το ημερομίσθιο του Σαββάτου της 25ης Μαρτίου 2023 χωρίς να εργασθούν). ιι) Οι δε εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής (που έχουν προγραμματισμένο ρεπό το Σάββατο) και αμείβονται με σταθερό μηνιαίο μισθό, θα λάβουν πλήρεις τις αποδοχές τους του μηνός Μαρτίου, παρότι θα έχουν εργασθεί κατά το μήνα αυτόν μία ημέρα λιγότερο.
β) Εργαζόμενοι με 5θήμερη εβδομαδιαία εργασία
Και οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής: α) που αμείβονται με ημερομίσθιο, αν η μία από τις δύο ημέρες της εβδομαδιαίας ανάπαυσής τους έχει ορισθεί, με βάση το πρόγραμμα εργασίας τους της ίδιας παραπάνω εβδομάδας ως ημέρα της εβδομαδιαίας ανάπαυσής τους (ρεπό), το Σάββατο της 25ης Μαρτίου 2023, θα πραγματοποιήσουν κανονικά την ανάπαυσή τους κατ’ αυτήν, αλλά θα καταβληθεί και σ΄ αυτούς, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 209 του Π.Δ. 80/2022, απλό χωρίς δηλαδή προσαύξηση, το ημερομίσθιό τους, λαμβάνοντας έτσι και αυτοί για την συγκεκριμένη εβδομάδα, αντί των έξι (6) επτά (7) ημερομίσθια. β) Οι ίδιοι παραπάνω εργαζόμενοι αν αμείβονται με σταθερό μηνιαίο μισθό, θα λάβουν πλήρεις τις αποδοχές τους του μηνός Μαρτίου.
        Αν όμως οι εργαζόμενοι και των δύο παραπάνω περιπτώσεων εργασθούν κατά το Σάββατο της 25ης Μαρτίου 2023, θα λάβουν οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο το ημερομίσθιό τους προσαυξημένο κατά 75%, ενώ αν αμείβονται με σταθερό μισθό, θα λάβουν πλήρεις τις αποδοχές τους του μηνός Μαρτίου και επιπλέον το 75% της αξίας του 1/25ου των μηνιαίων αποδοχών τους. Οίκοθεν νοείται ότι στις παραπάνω περιπτώσεις της παράνομης απασχόλησης των μισθωτών κατά την ημέρα αυτή (6η ημέρα της εβδομάδος μετά δηλαδή τη συμπλήρωση των 40 ωρών εργασίας από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή), εκτός της από 75% προσαύξησης λόγω της αργίας, θα πρέπει να τους καταβληθεί και η προσαύξηση κατά 30% σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 186 του Π.Δ. 80/2022.


Εργαζόμενοι με σύμβαση εκ περιτροπής εργασίας
Για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις και των δύο παραπάνω περιπτώσεων (συνεχούς ή μη λειτουργίας), με σύμβαση εκ περιτροπής εργασίας, με την οποία έχει συμφωνηθεί ότι θα εργάζονται μόνο συγκεκριμένες ημέρες την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων και τα Σάββατα κάθε εβδομάδας και εργασθούν κατά το Σάββατο 25-3-2023:
α) Αν η επιχείρηση που εργάζονται είναι συνεχούς λειτουργίας (π.χ. επισιτιστικό κατάστημα, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγείας, συγκοινωνιών κ.λπ.), στο προσωπικό της οι αποδοχές τους της ημέρας αυτής θα καταβληθούν με προσαύξηση 75%.
β) Στους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν τις Κυριακές και αργίες, παρότι δεν θα απασχοληθούν την ημέρα αυτή θα τους καταβληθεί κανονικά το ημερομίσθιό τους χωρίς προσαύξηση.
γ) Αν όμως και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις με βάση τη σύμβασή τους οι εργαζόμενοι έχουν συμφωνήσει να μην εργάζονται τα Σάββατα κάθε εβδομάδας, δεν θα τους καταβληθεί το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, όπως δεν τους καταβάλλεται κατά τη συμφωνία τους και τα Σάββατα των λοιπών εβδομάδων του έτους.


Ημέρες κανονικής άδειας
Όσον αφορά εργαζομένους όλων των παραπάνω περιπτώσεων οι οποίοι έχουν λάβει κατά την περίοδο αυτή του μηνός Μαρτίου μέρος ή όλη την κανονική τους άδεια, η ημέρα αυτή της 25ης Μαρτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 80/2022, δεν θα υπολογισθεί ως ημέρα αδείας, με συνέπεια η περίοδος της αδείας τους να επεκταθεί κατά μία ημέρα.

Copyright 2023 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή