Μοιραστείτε το

ΑΡΘΡΟ: Η εορτή της 1ης Μαΐου και συνέπειες  στη  λειτουργία των επιχειρήσεων  και την απασχόληση του προσωπικού τους
 
Η   εορτή της 1ης  Μαΐου , έχει καθιερωθεί  με βάση τη διάταξη του άρθρου 193  του  Π.Δ. 80/2022   ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας  για όλες τις επιχειρήσεις και εργαζομένους της χώρας, με εξαίρεση αυτών που λειτουργούν νόμιμα  κατά τις Κυριακές και αργίες του έτους.

Εφέτος η αργία αυτή συμπίπτει σε εργάσιμη ημέρα  της εβδομάδας  (Δευτέρα)   με τις εξής συνέπειες:


1. Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν τις Κυριακές και αργίες
Οι επιχειρήσεις οι οποίες, σύμφωνα με το νέο Κώδικα Εργασίας, που καθιερώθηκε στη χώρα μας με το Π.Δ. 80/2022,   παραμένουν κλειστές κατά τις Κυριακές και αργίες, θα παραμείνουν κλειστές  και κατά την ημέρα αυτή  και δεν θα απασχολήσουν το προσωπικό τους. Σύμφωνα  δε με τη διάταξη του άρθρου  209  του νέου αυτού Κώδικα, στους εργαζομένους των επιχειρήσεων αυτών, ανεξαρτήτως ειδικότητας  που αμείβονται με ημερομίσθιο, θα πρέπει να καταβληθεί το καταβαλλόμενο  ημερομίσθιο  της ημέρας αυτής  χωρίς προσαύξηση, ενώ σε όσους εξ αυτών  αμείβονται με μηνιαίο μισθό, θα καταβληθεί  για το μήνα αυτόν  πλήρης ο μισθός τους , καίτοι θα έχουν εργασθεί κατά μία ημέρα λιγότερο. 

Σε περίπτωση δε παράνομης απασχόλησης και των δύο αυτών  εργαζομένων κατά την ημέρα αυτή, εκτός των ποινικών ή/και  διοικητικών κυρώσεων που τυχόν θα επιβληθούν στον εργοδότη τους, θα τους καταβληθεί  το καταβαλλόμενο  ημερομίσθιό τους  ή το 1/25ο  του  μισθού  τους  με προσαύξηση  75%,   η οποία μπορεί να υπολογισθεί  επί του νόμιμου και όχι επί του καταβαλλόμενου  ημερομισθίου  τους ή του 1/25ου του μισθού τους.

2. Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας                      
Αντίθετα οι εργαζόμενοι   σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας  που λειτουργούν  και τις Κυριακές και αργίες του έτους (τουριστικά, επισιτιστικά επαγγέλματα, επιχειρήσεις υγείας, συγκοινωνιών κλπ), που θα  εργασθούν νόμιμα  κατά την ημέρα αυτή με βάση το πρόγραμμα εργασίας τους, όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο   θα  λάβουν   το ημερομίσθιό  τους  της ημέρας αυτής  με προσαύξηση 75%, ενώ αν αμείβονται με σταθερό μισθό , θα λάβουν  την προσαύξηση του 75%  επί του 1/25ου του νομίμου  μισθού τους η οποία μπορεί να υπολογισθεί  επί του νόμιμου και όχι επί του καταβαλλόμενου  ημερομισθίου  τους ή του 1/25ου του μισθού τους.


Όσοι δε  εργαζόμενοι  των επιχειρήσεων αυτών  δεν εργασθούν πραγματοποιώντας το προγραμματισμένο για την ημέρα  αυτή ρεπό τους, αν μεν αμείβονται με ημερομίσθιο, θα λάβουν απλό το ημερομίσθιό τους  της ημέρας αυτής  χωρίς να εργασθούν, αν δε αμείβονται με μηνιαίο μισθό, παρότι δεν θα εργασθούν κατά την ημέρα αυτή, θα λάβουν πλήρη το μισθό τους του μηνός  Μαΐου.


  3.  Εργαζόμενοι με σύστημα εκ περιτροπής εργασίας
Τέλος  οι εργαζόμενοι που απασχολούνται  και στις δύο παραπάνω  κατηγορίες  επιχειρήσεων  με σύμβαση εκ περιτροπής εργασίας , με βάση την οποία έχουν συμφωνήσει να μην απασχολούνται  τις  Δευτέρες κάθε εβδομάδας,  δεν θα εργασθούν και κατά την ημέρα αυτή (1η Μαΐου), όπως δεν εργάζονται και τις λοιπές Δευτέρες του έτους με βάση τη σύμβαση εργασίας τους  και δεν θα λάβουν  αμοιβή για την  ημέρα αυτή είτε αμείβονται με μισθό είτε με ημερομίσθιο. Αν όμως απασχολούνται σε επιχείρηση συνεχούς λειτουργίας και με την ατομική τους  σύμβαση εργασίας  έχουν συμφωνήσει  να εργάζονται  κατά τις Δευτέρες  κάθε μήνα , αν εργασθούν κατά την Δευτέρα 1η Μαΐου θα λάβουν τα ωρομίσθια της ημέρας αυτής  προσαυξημένα κατά 75% .


Στην περίπτωση όμως που οι εργαζόμενοι έχουν συμφωνήσει με την ατομική τους σύμβαση εργασίας να εργάζονται κατά τις Δευτέρες κάθε εβδομάδας , σε επιχείρηση μη συνεχούς λειτουργίας, θα λάβουν απλό το ημερομίσθιο τους  της ημέρας αυτής, χωρίς προσαύξηση παρότι δεν θα εργασθούν.


Όσον δε αφορά την ασφαλιστική  μεταχείριση  των εργαζομένων αυτών κατά την ημέρα της αργίας αυτής  θα ασφαλισθούν κανονικά ,όπως και τους λοιπούς μήνες του έτους , έστω και αν μεσολάβησε η αργία της εορτής αυτής . 

Copyright 2023  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή