Μοιραστείτε το

Άρθρο: Η αμοιβή της εργασίας για την ημέρα της εορτής της 28ης Οκτωβρίου 2023.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ


Η ημέρα της εορτής της 28ης Οκτωβρίου είναι μία από τις υποχρεωτικές ημέρες αργίας που ορίζει το άρθρο 193 του Π.Δ. 80/2022 για τις επιχειρήσεις γενικά, που δεν λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες. Κατά την ημέρα αυτή επομένως δεν επιτρέπεται η λειτουργία των πάσης φύσεως επιχειρήσεων, που δεν είναι συνεχούς λειτουργίας, είτε από τη φύση τους είτε από άλλη νομική διάταξη, καθώς και η απασχόληση του προσωπικού τους.


Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις μη συνεχούς λειτουργίας
1. Εφέτος η εορτή αυτή συμπίπτει σε ημέρα Σάββατο. Σύμφωνα επομένως με τις διατάξεις παλαιότερα του Ν.Δ. 3755/1957 και σήμερα της παρ. 3 του άρθρου 209 του Π.Δ. 80/2022, στους εργαζομένους των επιχειρήσεων που αργούν κατά την ημέρα αυτή, οι οποίοι:
α) απασχολούνται με 6ήμερη εβδομαδιαία εργασία και αμείβονται με ημερομίσθιο, θα καταβληθεί απλό το ημερομίσθιό τους της ημέρας αυτής, ενώ β) στους εργαζόμενους που αμείβονται με σταθερό μηνιαίο μισθό, θα καταβληθεί για το μήνα Οκτώβριο, πλήρης ο μισθός τους, παρότι θα έχουν εργασθεί μία ημέρα λιγότερο.


2. Σε περίπτωση απασχόλησης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές με 5θήμερη εβδομαδιαία εργασία από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023, με 6η ημέρα το Σάββατο, επειδή μέχρι το τέλος της εργασίας τους κατά την Παρασκευή, θα έχουν συμπληρώσει τις 40 ώρες εργασίας τους που οφείλουν να εργάζονται εφόσον απασχολούνται με πλήρη απασχόληση, για την αργία της επόμενης ημέρας θα λάβουν: α) οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα επιπλέον απλό ημερομίσθιο, χωρίς δηλαδή προσαύξηση, ήτοι συνολικά θα λάβουν επτά (7) ημερομίσθια, για τα οποία θα ασφαλισθούν στον e-ΕΦΚΑ, ενώ β) οι αμειβόμενοι με σταθερό μηνιαίο μισθό θα λάβουν πλήρεις τις αποδοχές τους του μηνός Οκτωβρίου.


Σε περίπτωση δε που οι εργαζόμενοι και των δύο αυτών κατηγοριών, απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή νόμιμα ή παράνομα, στους μεν αμειβόμενους με ημερομίσθιο θα καταβληθεί το ημερομίσθιό τους προσαυξημένο κατά 75%, στους δε αμειβόμενους με σταθερό μηνιαίο μισθό θα καταβληθεί, εκτός από το μισθό τους και το 75% επί του 1/25ου των συνολικών αποδοχών τους του μηνός αυτού. Για τον υπολογισμό της προσαύξησης του 75% επί των αποδοχών και των δύο αυτών κατηγοριών εργαζομένων, η παρ. 1 του άρθρου 209 του Π.Δ. 80/2022, παραπέμπει στη ΚΥΑ 25825/1951, με βάση την οποία σε περίπτωση καταβολής στους εργαζόμενους, οικειοθελώς από τον εργοδότη, υψηλότερες αποδοχές από τις νόμιμες, ο υπολογισμός αυτός μπορεί να γίνεται όχι επί των καταβαλλομένων αποδοχών, αλλά επί των αντίστοιχων νομίμων αποδοχών κάθε εργαζομένου που ορίζονται από την οικεία ΣΣΕ στην οποία τυχόν υπάγεται και το αποτέλεσμα του υπολογισμού αυτού να προστίθεται στις λοιπές αποδοχές τους.,

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας (επισιτισμού, τουρισμού, υγείας, συγκοινωνιών κ.λπ.)
Για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις αυτές δημιουργούνται ορισμένα πρόσθετα θέματα, είτε λειτουργούν συνεχώς από τη φύση τους, είτε με βάση άλλη ειδικότερη νομική διάταξη και εργάζονται είτε με 6ήμερη είτε με 5θήμερη εβδομαδιαία εργασία. Για τα θέματα αυτά ισχύουν τα εξής :


α) εργαζόμενοι με 6ήμερη εβδομαδιαία εργασία
Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής:
i) που αμείβονται με ημερομίσθιο για τους οποίους έχει ορισθεί με βάση το πρόγραμμα εργασίας τους της εβδομάδας από 23 μέχρι 28 Οκτωβρίου 2023 το Σάββατο της 28ης Οκτωβρίου 2023 ως ημέρα της εβδομαδιαίας ανάπαυσης τους (ρεπό), θα πραγματοποιήσουν κανονικά την ανάπαυσή τους κατ’ αυτήν, αλλά θα τους καταβληθεί, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 209 του Π.Δ. 80/2022, απλό χωρίς δηλαδή προσαύξηση, το ημερομίσθιό τους, λαμβάνοντας για την συγκεκριμένη εβδομάδα, έξι (6) ημερομίσθια, αντί των πέντε (5) ημερομισθίων που εργάσθηκαν (δηλαδή θα λάβουν και το ημερομίσθιο του Σαββάτου της 28ης Οκτωβρίου 2023 χωρίς να εργασθούν).
ii) Οι δε εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής που αμείβονται με σταθερό μηνιαίο μισθό, θα λάβουν πλήρεις τις αποδοχές τους του μηνός Οκτωβρίου, παρότι θα έχουν εργασθεί κατά το μήνα αυτόν μία ημέρα λιγότερο.


β) Εργαζόμενοι με 5θήμερη εβδομαδιαία εργασία
Και οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής: α) που αμείβονται με ημερομίσθιο, αν η μία από τις δύο ημέρες της εβδομαδιαίας ανάπαυσής τους έχει ορισθεί, με βάση το πρόγραμμα εργασίας τους της ίδιας παραπάνω εβδομάδας ως ημέρα της εβδομαδιαίας ανάπαυσής τους (ρεπό), το Σάββατο της 28ης Οκτωβρίου 2023, θα πραγματοποιήσουν κανονικά την ανάπαυσή τους κατ’ αυτήν, αλλά θα καταβληθεί και σ’ αυτούς, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 209 του Π.Δ. 80/2022, απλό χωρίς δηλαδή προσαύξηση, το ημερομίσθιό τους, λαμβάνοντας έτσι και αυτοί για την συγκεκριμένη εβδομάδα, αντί των έξι (6) επτά (7) ημερομίσθια. β) Οι ίδιοι παραπάνω εργαζόμενοι αν αμείβονται με σταθερό μηνιαίο μισθό, θα λάβουν πλήρεις τις αποδοχές τους του μηνός Οκτωβρίου.
Αν όμως οι εργαζόμενοι και των δύο παραπάνω περιπτώσεων εργασθούν κατά το Σάββατο της 28ης Οκτωβρίου 2023 νόμιμα ή παράνομα, θα λάβουν οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο το ημερομίσθιό τους προσαυξημένο κατά 75%, ενώ αν αμείβονται με σταθερό μισθό, θα λάβουν πλήρεις τις αποδοχές τους του μηνός Οκτωβρίου και επιπλέον το 75% της αξίας του 1/25ου των μηνιαίων αποδοχών τους.

Εργαζόμενοι με σύμβαση εκ περιτροπής εργασίας
Για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις και των δύο παραπάνω περιπτώσεων (συνεχούς ή μη λειτουργίας), με σύμβαση εκ περιτροπής εργασίας, με την οποία έχει συμφωνηθεί ότι θα εργάζονται μόνο συγκεκριμένες ημέρες την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων και τα Σάββατα κάθε εβδομάδας και εργασθούν κατά το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023: α) Αν η επιχείρηση που εργάζονται είναι συνεχούς λειτουργίας (π.χ. επισιτιστικό κατάστημα, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγείας, συγκοινωνιών κ.λπ.), το ημερομίσθιό τους της ημέρας αυτής θα καταβληθεί με προσαύξηση 75%. β) Στους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν τις Κυριακές και αργίες, παρότι δεν θα απασχοληθούν την ημέρα αυτή θα τους καταβληθεί κανονικά το ημερομίσθιό τους χωρίς προσαύξηση. γ) Αν όμως και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις με βάση τη σύμβασή τους οι εργαζόμενοι έχουν συμφωνήσει να μην εργάζονται τα Σάββατα κάθε εβδομάδας, δεν θα τους καταβληθεί το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, όπως δεν τους καταβάλλεται κατά τη συμφωνία τους και τα Σάββατα των λοιπών εβδομάδων του έτους.

Ημέρες κανονικής άδειας
Όσον αφορά εργαζομένους όλων των παραπάνω περιπτώσεων οι οποίοι έχουν λάβει κατά την περίοδο αυτή του μηνός Οκτωβρίου μέρος ή όλη την κανονική τους άδεια, η ημέρα αυτή της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 80/2022, δεν θα υπολογισθεί ως ημέρα αδείας, με συνέπεια η περίοδος της αδείας τους να επεκταθεί κατά μία ημέρα.

Copyright 2023 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή