Μοιραστείτε το

Άρθρο: Οι εορτές της Δευτέρας του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς


 Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 του Ν. 4468/2017, σε περίπτωση που η εορτή της 1ης Μαΐου συμπίπτει σε ημέρα Κυριακή ή σε ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας με απόφαση του Υπουργού Εργασίας μεταφέρεται η εορτή αυτή σε άλλη εργάσιμη ημέρα της επομένης εβδομάδας. Με βάση τη διάταξη αυτή εφέτος που η εορτή της Πρωτομαγιάς συμπίπτει σε ημέρα της Μεγάλης εβδομάδας, (Μεγάλη Τετάρτη), με απόφαση της Υπουργού Εργασίας η εορτή αυτή ορίσθηκε για την Τρίτη 7 Μαΐου 2024 και επομένως όσα αναφέρονται παρακάτω για τη λειτουργία των επιχειρήσεων και την αμοιβή των εργαζομένων κατά την εορτή της Δευτέρας του Πάσχα, θα ισχύσουν και για την Τρίτη του Πάσχα.
Με βάση τα παραπάνω τόσο η Δευτέρα του Πάσχα, (εφέτος η 6η Μαΐου 2024), όσο και η εορτή της Πρωτομαγιάς (εφέτος η 7η Μαΐου 2024) όπως είναι γνωστό, ορίζονται από το νόμο (παλαιότερα από το άρθρο 4 του Β.Δ. 748/ 1966 και σήμερα από το άρθρο 193 του Π.Δ. 80/2022), ως  ημέρες υποχρεωτικής αργίας.


Συνέπεια των παραπάνω είναι ότι:


1.    Για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας
Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, με 5θήμερη ή με 6ήμερη εβδομαδιαία εργασία (π.χ. επισιτιστικές, τουριστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις υγείας, συγκοινωνιών κ.λπ.), σε περίπτωση σύμπτωσης των δύο αυτών ημερών ή της μίας εξ αυτών (6 ή/και 7 Μαΐου 2024) με προγραμματισμένη ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) κατά τις ημέρες αυτές, θα πραγματοποιήσουν κανονικά το ή τα ρεπό τους και δεν θα μεταφερθούν σε άλλη ημέρα της ίδιας ή της επόμενης εβδομάδας. Στους εργαζόμενους και των δύο αυτών συστημάτων εργασίας (5θήμερο ή 6ήμερο), που αμείβονται με ημερομίσθιο, αν δεν εργασθούν, λόγω του ρεπό τους κατά τις ημέρες αυτές, θα καταβληθούν κανονικά τα ημερομίσθιά τους χωρίς προσαύξηση. Στους δε εργαζόμενους που αμείβονται με σταθερό μηνιαίο μισθό θα καταβληθούν πλήρεις οι αποδοχές τους του μηνός Μαΐου παρότι δεν θα έχουν εργασθεί όλες τις εργάσιμες ημέρες του μηνός αυτού. Αν όμως οι εργαζόμενοι και των δύο αυτών συστημάτων εργασίας εργασθούν κατά τις ημέρες αυτές (6 και 7 Μαΐου 2024), θα λάβουν οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο τα ημερομίσθιά τους προσαυξημένα κατά 75%, οι δε αμειβόμενοι με μισθό θα λάβουν τα 2/25α του μισθού τους με την ίδια προσαύξηση. Ως προς τον υπολογισμό της προσαύξησης αυτής του 75%, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 209 του Π.Δ. 80/2022 αυτός, σε περίπτωση καταβολής οικειοθελώς από τον εργοδότη σε κάθε εργαζόμενο ανώτερων των νομίμων αποδοχών, θα γίνεται επί του νομίμου μισθού ή ημερομισθίου και όχι επί του τυχόν ανώτερου καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου.


2.    Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν τις Κυριακές και αργίες
Στους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες και παραμένουν κλειστές κατά τις ημέρες αυτές, σύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966, όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 80/2022, που αμείβονται με ημερομίσθιο και απασχολούνται:
α) με 6ήμερη εβδομαδιαία εργασία εφόσον δεν θα εργασθούν κατά τις ημέρες αργίας αυτές (6 και 7 Μαΐου 2024), σύμφωνα με το άρθρο 209 του Π.Δ. 80/2022, θα τους καταβληθούν απλά, χωρίς δηλαδή προσαύξηση τα ημερομίσθια των δύο (2) αργιών αυτών και έτσι για την εβδομάδα από 6-Μαΐου μέχρι 12 Μαΐου 2024 θα τους καταβληθούν αποδοχές για έξι (6) ημερομίσθια, καίτοι θα έχουν εργασθεί κατά την εβδομάδα αυτή τέσσερις (4) μόνο ημέρες.
β) Στους εργαζομένους των επιχειρήσεων αυτών, που απασχολούνται με 5θήμερη εργασία, πάλι σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις κατά την παραπάνω εβδομάδα (6-12 Μαΐου 2024) θα καταβληθούν έξι (6) απλά ημερομίσθια, παρότι θα έχουν εργασθεί κατά την εβδομάδα αυτή για τρεις (3) μόνο ημέρες. Για δε τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων αυτών, που αμείβονται με μηνιαίο μισθό θα τους καταβληθεί πλήρης ο μισθός τους του μηνός Μαΐου, παρότι δεν θα έχουν εργασθεί όλες τις εργάσιμες ημέρες του μηνός αυτού.


3. Και στις δύο παραπάνω (1 και 2) περιπτώσεις λειτουργίας και μη λειτουργίας των επιχειρήσεων, στους εργαζομένους που αμείβονται είτε με σταθερό μηνιαίο μισθό είτε με ημερομίσθιο, αν εργασθούν νόμιμα ή παράνομα κατά την ημέρα αυτή θα τους καταβληθούν όσα ωρομίσθια πραγματοποιήσουν κατ’ αυτές με προσαύξηση 75%, ενώ αν δεν εργασθούν κατά τις ημέρες αυτές λόγω προγραμματισμένου ρεπό, θα λάβουν το ρεπό τους και πλήρη τον μηνιαίο τους μισθό ή τα ημερομίσθιά τους χωρίς περικοπή, παρότι την εβδομάδα αυτή θα έχουν εργασθεί δύο (2) ημέρες λιγότερο.


4. Εργαζόμενοι με σύμβαση εκ περιτροπής εργασίας
Για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις και των δύο παραπάνω περιπτώσεων (συνεχούς ή μη λειτουργίας), με σύμβαση εκ περιτροπής εργασίας, με την οποία έχει συμφωνηθεί ότι θα εργάζονται μόνο συγκεκριμένες ημέρες την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων η Δευτέρα ή/και η Τρίτη κάθε εβδομάδας, θα ισχύουν τα εξής:
α) Αν η επιχείρηση που εργάζονται είναι συνεχούς λειτουργίας (π.χ. επισιτιστικό κατάστημα, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγείας, συγκοινωνιών κ.λπ.), και απασχοληθούν την Δευτέρα 6/5 ή/και την Τρίτη 7/5 οι αποδοχές των ημερών αυτών θα καταβληθούν με προσαύξηση 75%.
β) Στους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν τις Κυριακές και αργίες και αμείβονται με ημερομίσθιο παρότι δεν θα απασχοληθούν τις ημέρες αυτές θα τους καταβληθούν κανονικά τα ημερομίσθιά τους χωρίς προσαύξηση.
γ) Αν όμως και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις με βάση τη σύμβασή τους οι εργαζόμενοι έχουν συμφωνήσει να μην εργάζονται τις Δευτέρες ή/και τις Τρίτες κάθε εβδομάδας, δεν θα τους καταβληθούν τα ημερομίσθια των ημερών αυτών, όπως δεν τους καταβάλλονται κατά τη συμφωνία τους και τις Δευτέρες και Τρίτες των λοιπών εβδομάδων του έτους.

Copyright 2024  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή