Μοιραστείτε το

6-2-2021 Απόφαση Αριθμ. 5648/120 ΦΕΚ Β΄ 456 Τροποποίηση της υπ' αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β' 4262) κοινή υπουργική απόφασης ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετι

6-2-2021 Απόφαση Αριθμ. 5648/120 ΦΕΚ Β΄ 456 Τροποποίηση της υπ' αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β' 4262) κοινή υπουργική απόφασης ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετι
fek_b_456_2021.pdf
Μέγεθος:
129.55 kB
Ημερομηνία:
06 Φεβρουαρίου 2021

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β' 4262) κοινή υπουργική απόφασης ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως ισχύει.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή