Μοιραστείτε το

10-3-2021 Απόφαση 10602/226 ΦΕΚ Β΄926 Τροποποίηση της υπ' αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β'4262) Κ.Υ.Α. ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55),

10-3-2021 Απόφαση 10602/226 ΦΕΚ Β΄926 Τροποποίηση της υπ' αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β'4262) Κ.Υ.Α. ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55),
fek_b_926_2021.pdf
Μέγεθος:
113.05 kB
Ημερομηνία:
10 Μαρτίου 2021

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β'4262) κοινής υπουργικής απόφασης ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως ισχύει.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή