Μοιραστείτε το

15-4-2021 Απόφαση Άριθμ. 17512/1153 ΦΕΚ Β΄1509 Τροποποίηση της υπ' αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β' 4262) ΚΥΑ, ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π.(Α' 55), όπως ισχύει. (Ευ

15-4-2021 Απόφαση Άριθμ. 17512/1153 ΦΕΚ Β΄1509 Τροποποίηση της υπ' αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β' 4262) ΚΥΑ, ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π.(Α' 55), όπως ισχύει. (Ευ
fek_b_1509_2021.pdf
Μέγεθος:
128.69 kB
Ημερομηνία:
15 Απριλίου 2021

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β' 4262) κοινής υπουργικής απόφασης, ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως ισχύει.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή