Μοιραστείτε το

30-3-2024 Απόφαση Αριθμ. 24595 ΦΕΚ Β΄ 1966 Α. Τροποποίηση του Μέρους Α «Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας - στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της απ. Υπ. Εργασίας. Β. Τροποποίηση του Mέρους Β της υπ' αρ. 90972 απόφ. του Υπ. Εργασίας. Γ. Τροποποίηση τη

30-3-2024 Απόφαση Αριθμ. 24595 ΦΕΚ Β΄ 1966 Α. Τροποποίηση του Μέρους Α «Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας - στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της απ. Υπ. Εργασίας. Β. Τροποποίηση του Mέρους Β της υπ' αρ. 90972 απόφ. του Υπ. Εργασίας. Γ. Τροποποίηση τη
fek_b_1966_2024.pdf
Μέγεθος:
136.20 kB
Ημερομηνία:
30 Μαρτίου 2024

ΘΕΜΑ: Α. Τροποποίηση του Μέρους Α «Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας - Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπ' αρ. 49758/26-5-2022 (Β' 2668) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Β. Τροποποίηση του Mέρους Β «Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο εργαζόμενος έχει μία από τις ιδιότητες της περ. α' του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α' 145)» της υπ' αρ. 90972/15-11-2021 (Β' 5393) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Γ. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331 Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β' 3520).

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή